Agenda item

Cais DM/2021/01277 – Cadw’r eisteddle presennol ar gyfer 100 o bobl. Eisteddle arfaethedig ar gyfer 100 o bobl, eisteddle arfaethedig ar gyfer 50 o bobl ac estyniad i faes parcio Clwb Pêl-droed Tref Cas-gwent, Parc Larkfield, Cas-gwent, NP16 5PR.

Cofnodion:

Ystyriom adroddiad y cais a’r ohebiaeth a dderbyniwyd yn hwyr a oedd wedi’u hargymell i’w cymeradwyo yn ddarostyngedig i’r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Mynychodd yr aelod lleol dros Larkfield y cyfarfod yn dilyn gwahoddiad gan y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae’r Clwb Pêl-droed angen datblygu’r cae er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio gyda meini prawf Cymdeithas Bêl-droed Cymru er mwyn galluogi’r clwb i gamu mlaen o fewn strwythur y gynghrair.

 

·         Mae’r clwb wedi ei leoli mewn ardal breswyl ac mae angen iddo gymryd ei gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol o ddifri fel cymydog da.

 

·         Mae pryderon yn lleol o ran ei gapasiti presennol a’i allu i reoli traffig ar ddiwrnod gêm a thraffig a ddaw yn sgil cystadlaethau pêl-droed a gynhelir yn y clwb. Mae’r cynigion ychwanegol wedi gwneud y pryderon yn waeth.

 

·         Pwysleisiwyd fod angen i’r clwb ddangos tystiolaeth o ran y camau y mae’n bwriadu eu cymryd i reoli parcio ar y safle a thraffig ar y ffyrdd. Mae angen i hyn gael ei wneud drwy gyfrwng Cynllun Rheoli Traffig ac mewn partneriaeth weithredol gyda’r Heddlu er mwyn osgoi problemau pellach o ran sefyllfa parcio trigolion yn ystod y dyddiau y mae gêm yn cael ei chynnal. Mae’r cynlluniau diwygiedig o ran capasiti parcio ar y safle, a datblygu Cynllun Rheoli Traffig yn gam mawr y mlaen o ran mynd i’r afael â phryderon y preswylwyr. Mae’r cynllun yn ddibynnol ar wirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi’n briodol.

 

·         Tynnodd yr Aelod Lleol sylw at ymateb yr Adran Priffyrdd a amlinellir yn yr adroddiad. Ystyriwyd fod angen sefydlu mecanweithiau adolygu er mwyn rhoi cyfle i’r holl randdeiliaid werthuso pa mor llwyddiannus y mae’r cynllun wedi’i gyflwyno ac a oes angen cymryd camau pellach, megis cyflwyno rheoliadau traffig, yn y dyfodol.

 

·         Dylid rhoi’r Cynllun Rheoli Traffig ar waith cyn i’r datblygiad gael ei gwblhau er mwyn mynd i’r afael â’r problemau traffig sy’n bodoli’n barod.

 

·         Yn dilyn adolygiad o’r cynlluniau, mae’n ymddangos mai bach iawn fydd effaith weledol y ddwy eisteddle newydd.  Er hyn, teimlwyd fod angen i’r Pwyllgor asesu lleoliad yr eisteddleoedd drosto ei hun cyn gwneud penderfyniad ar y cais.

 

·         Mae angen i’r clwb ddod o hyd i ffordd o gyd-fyw gyda phreswylwyr a sicrhau fod unrhyw effaith, nawr ac yn y dyfodol yn cael ei reoli a’i liniaru’n briodol.

 

Ymatebodd Rheolwr y Gwasanaethau Datblygu fel a ganlyn:

 

·         Nid oes ymateb wedi’i dderbyn gan yr Heddlu hyd yma.

 

·         Yn dilyn derbyn sylwadau gan yr Adran Priffyrdd, teimlwyd fod y cynllun yn ymarferol a’i fod yn cynnig gwelliant ar y sefyllfa bresennol.

 

·         Mae’r Adran Priffyrdd yn cytuno i’r cynllun arfaethedig yn ddarostyngedig i amodau.

 

·         Bydd yr amod sy’n ymwneud â’r Cynllun Rheoli Traffig yn dod i rym ar y dyddiad y mae’r caniatâd cynllunio’n cael ei roi.

 

·         Nid oes sail i wrthwynebu gan fod y cynnig o ran y sefyllfa parcio a darparu Cynllun Rheoli Traffig yn welliant aruthrol o’i gymharu â’r sefyllfa bresennol.

 

·         Mater i’r Heddlu a’r Adran Priffyrdd fyddai gorfodaeth o ran unrhyw broblemau parcio.

 

Yn dilyn adolygu’r adroddiad, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae angen cefnogi’r clwb i ddatblygu

 

·         Mae’r Clwb yn gwneud cais yn ôl-weithredol am eisteddle sy’n bodoli’n barod. Ystyriwyd mai priodol fyddai gwneud cais am Gynllun Rheoli Traffig a fyddai’n cael ei orfodi gan yr Heddlu a’r Adran Priffyrdd.

 

·         Nid oedd modd ychwanegu amod ychwanegol a fyddai’n golygu cyflwyno gorchymyn rheoleiddio traffig yng nghyffiniau’r Clwb am fod hyn yn gorwedd o fewn cwmpas deddfwriaeth y Ddeddf Priffyrdd ac nid yw’n rhan o gylch gwaith deddfwriaeth Cynllunio.

 

Rhoddodd yr Aelod Lleol grynodeb fel a ganlyn:

 

·         Mae’n anffodus nad yw’r Heddlu wedi gallu rhoi sylwadau ar y cais yma eto.

 

·         Y gobaith oedd y byddai modd i’r Cyngor Sir fod yn hwylusydd o ran ymgysylltiad rhwng y Clwb a’r Heddlu er mwyn sicrhau fod gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi’n briodol.

 

·         Mae’r Adran Priffyrdd wedi tanlinellu’r problemau presennol o ran parcio ar strydoedd preswyl.  O ganlyniad i ehangu’r cyfleusterau bydd y problemau’n gwaethygu os nad ydynt yn cael eu rheoli mewn modd priodol.

 

·         Efallai y bydd angen ystyried cyflwyno gorchymyn gwahardd parcio neu orchymyn parcio i breswylwyr yn unig os yw’r Cynllun Rheoli Traffig yn methu â mynd i’r afael â’r problemau o ran priffyrdd. 

 

Cynigiodd y Cynghorydd Sir P. Murphy, ac eiliodd y Cynghorydd Sir G. Howard fod  cais DM/2021/01277 yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i’r amodau sydd wedi eu hamlinellu yn yr adroddiad.

 

Wrth gael ei roi i bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid cymeradwyo              -           12

Yn erbyn cymeradwyo           -           0

Yn ymatal                    -           0

 

Cymeradwywyd y cynnig.

 

Penderfynom y dylid cymeradwyo cais DM/2021/01277 yn ddarostyngedig i’r amodau a amlinellir yn yr adroddiad.

 

 

 

 

Dogfennau ategol: