Agenda item

Diweddariad Dychwelyd i'r Ysgol

Cofnodion:

Rhoddodd Will McLean ddiweddariad llafar ac atebodd gwestiynau'r aelodau.

Herio:

Mae'r Uwch Dîm Rheoli yn Ysgol Brenin Harri VIII wedi derbyn negeseuon annymunol a bygythiol oddi wrth bobl gwrth-frechlyn – a oes unrhyw sicrwydd y gellir adnabod y bobl hyn, ac oes unrhyw gamau y gellir eu cymryd?

Bydd pob un o'n hysgolion uwchradd wedi derbyn negeseuon o'r math hwn – efallai hyd yn oed yr un negeseuon, wedi'u copïo a'u phastio. Rydym wedi gweithio'n dda iawn gyda'n cydweithwyr yn Aneurin Bevan ac rydym yn ddiolchgar am eu gwaith.  Mae Mererid Bowley, un o'r ymgynghorwyr iechyd cyhoeddus, wedi cyfarfod â'r penaethiaid uwchradd i drafod y broses.  Mae'n gadarnhaol bod y brechiadau wedi'u cymryd yn y canolfannau brechu torfol, yn hytrach nag ar lefel ysgol.  Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr adran gyfreithiol ynghylch gohebiaeth a dderbyniwyd; cafwyd achosion eraill yn Sir Fynwy lle'r ydym wedi uwchgyfeirio hynny i asiantaethau eraill. Ni ddylai penaethiaid byth orfod derbyn y math hwn o ohebiaeth, ac yr ydym yn eu cefnogi yn eu hymatebion.

Ni all yr athrawon na allant gymryd rhan, oherwydd Covid, fod yn rhan o ddatblygiad y cwricwlwm newydd.  A yw hyn yn fygythiad i'w gyflwyno'n effeithiol?

Mae her y cwricwlwm yn sylweddol.  Dim ond dau dymor a hanner yr ydym i ffwrdd o'i weithredu.  Os oes baich sylweddol ar arweinwyr i ymwneud â rheoli materion gweithredol, gan gynnwys Covid, yna bydd yn wir yn dileu rhywfaint o'u gallu i ymgysylltu'n llawn â datblygu'r cwricwlwm.  Fodd bynnag, maent wedi cael cyfnod estynedig o amser i'w paratoi.  Ond, ie, mae'r gallu i ymgysylltu ar hyn o bryd yn bryder sylweddol.  Byddwn yn trafod gweithredu'r cwricwlwm gyda'n cydweithwyr yn Estyn yn ein cyfarfod yfory.

O ran presenoldeb yn Ysgol Brenin Henry, mae'r arweinyddiaeth yn pryderu nad yw'r plant mwyaf agored i niwed bellach yn mynychu mewn niferoedd nodedig.A allwn ddychwelyd at y model h?n o rywun yn curo ar ddrysau?

Mae Richard Austin wedi gwneud llawer iawn o waith, yn genedlaethol ac yn lleol, o ran sut yr ydym yn cefnogi ein hysgolion o ran deall safbwynt Llywodraeth Cymru.  Eu safbwynt hwy yw nad ydynt am ddod yn ôl â rhai o'r ymyriadau mwy ariannol sy'n ymwneud â phresenoldeb. Rydym yn defnyddio Swyddogion Lles Addysg i sicrhau ein bod yn ymgysylltu â'r bobl ifanc hynny i'w cael yn ôl i'r ysgol yn enwedig gan mai nhw’n aml yw'r dysgwyr mwyaf agored i niwed.  Yn Sir Fynwy, mae ein presenoldeb fel arfer ar gyfradd yng nghanol y 90%; mae'r ffigur yn Ysgol Brenin Harri yn wir yn cynrychioli gostyngiad sylweddol, yn ddiau oherwydd Covid i raddau helaeth. Ond mae angen i ni sicrhau bod y plant hynny'n dychwelyd i'r ysgol.  Mae rhai plant â phryder sylweddol sy’n cael ei achosi gan y pandemig, felly mae angen ystyried dulliau gwahanol ar gyfer gwahanol amgylchiadau.

A fyddai'n fwy synhwyrol i Lywodraeth Cymru ohirio'r cwricwlwm newydd, rhoi mwy o amser i drefnu ar ôl Covid a rhoi cyfle i'r athrawon ei ystyried yn iawn?

Pan etholwyd y gweinidog Addysg newydd, Jeremy Miles, cynhaliodd adolygiad o hyn: y newid a wnaeth oedd y gallai ysgolion uwchradd ddewis oedi tan 2023, ac yna gweithredu ar gyfer Blwyddyn 7 ac 8 bryd hynny.  Nawr, nid wyf yn credu y bydd oedi'n cael ei ystyried.  Yr her i ni, fel awdurdod lleol, yw y byddwn yn gweld amrywiad sylweddol yn y cyflenwad ar draws ein hysgolion. bydd hynny, yn gysylltiedig â newidiadau sylweddol i’r fframwaith atebolrwydd, yn golygu y bydd y ffordd yr ydym yn rhoi cyfrif am weithgareddau ein hysgolion yn her sylweddol yn y dyfodol, ond rydym yn gweithio ar hynny gyda chydweithwyr ledled y sir.

Crynodeb y Cadeirydd:

Mae lefel yr haint Covid yn parhau i fod yn bryder. Bydd absenoldebau ym Mlwyddyn 10 ac 11 yn cael effaith ar ymgeiswyr arholiadau; bydd mwy o hyblygrwydd gan fyrddau arholi yn cael ei ffrwyno’n y flwyddyn nesaf.  Mae lefel presenoldeb yn bryder yn gyffredinol, yn enwedig yn achos dysgwyr mwy agored i niwed, lle gall ysgol fod y rhan fwyaf strwythuredig o’u bywydau.  Mae pwysau ar arweinwyr yn peri pryder hefyd, yn enwedig gyda phwysau'r cwricwlwm newydd.  Diolchwn i'r holl arweinwyr a staff mewn ysgolion am eu hymdrechion parhaus.

Dymunai'r Cynghorydd Edwards nodi ei edmygedd o'r modd y mae ysgol gyfun Cas-gwent wedi gwella ac ymdrin â heriau Covid.  Mynegodd y Cynghorydd Groucott yr un teimladau tuag at y Brenin Harri VIII.