Agenda item

Cais DM/2021/01000 - Rhyddhau amodau 4, 5, 9, 11, 12, 14 a 15 sy'n ymwneud â chais DM/2020/00234. Pathways, Vinegar Hill, Gwndy.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a argymhellwyd i'w gymeradwyo i ryddhau amodau cynllunio 4, 5, 9, 11, 12, 14 a 15. Ym mis Medi 2020 rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer dau annedd ar wahân ar y safle o dan gais DM/2020/00234, yn amodol ar gytundeb Adran 106 am gyfraniad ariannol tuag at dai fforddiadwy yn ogystal ag 16 o amodau technegol.  

 

Daeth yr Aelod lleol dros yr Elms i'r cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae'r Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu yn cydnabod nad yw'r safle'n addas ar gyfer cerbydau trwm.

 

·         Mae Adran 7 o'r Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu yn nodi y dylid darparu ardal ddadlwytho ar y safle i alluogi pob cerbyd cyflenwi ac adeiladu i droi a gadael i gyfeiriad ymlaen. Gallai hyn fod yn bosibl ar gyfer cerbydau llai ond ystyriwyd na fyddai'n bosibl i gerbydau mwy eu maint.

 

·         Mae Adran 10 o'r Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu yn awgrymu y dylid defnyddio offer fferm ar gyfer cludiant. Mae angen mynd i'r afael â risgiau i drigolion lleol.

 

·         O ran y mynediad brys, hysbyswyd yr Aelod lleol na allai cerbyd argyfwng tân gael mynediad i'r safle.

 

·         Holodd yr Aelod lleol a oedd y swyddog Priffyrdd wedi cerdded y safle.

 

·         Mae'r Cynllun Rheoli Seilwaith Gwyrdd diweddaraf wedi adleoli'r berllan o dde-ddwyrain y safle i'r ardaloedd o amgylch y safle.

 

·         Nid oes un cynllun yn dangos y System Draenio Cynaliadwy a'r asedau Seilwaith Gwyrdd. Nid oes gan yr adran ecoleg Seilwaith Gwyrdd unrhyw wrthwynebiad i gyflawni'r amodau gan ei bod yn ymddangos nad yw'n ymwybodol o'r pantiau na'r pwmp carthffosiaeth fudr.

 

·         Mae'r Aelod lleol yn cefnogi Cyngor Cymunedol Magwyr gyda Gwndy yngl?n â'i argymhelliad i wrthod.

 

·         Ymwelodd cynrychiolwyr o Adran Wastraff Cyngor Sir Fynwy â'r safle a chwrdd â pherchennog Gwyn Royson ac roedd wedi cytuno i leoliad ar gyfer gwastraffu'r eiddo arfaethedig.  Hoffai'r Aelod lleol weld hyn yn cael ei gadarnhau.

 

Ymatebodd y Rheolwr Ardal Rheoli Datblygu i sylwadau'r Aelod lleol, fel a ganlyn:

 

·         Roedd y cynllun gwreiddiol wedi dangos mwy o liniaru Seilwaith Gwyrdd yn ardal ddeheuol y safle. Fodd bynnag, ar ôl trafodaethau gyda'r Swyddog Gwybodaeth Ddaearyddol a'r Swyddog Bioamrywiaeth, edrychwyd ar wahanol ffyrdd o ddarparu'r lliniaru.  Mae'r ateb a gyflwynwyd yn awr yn wahanol i'r ateb gwreiddiol ond mae'r un mor briodol.

 

·         Ystyrir y cais System Draenio Cynaliadwy yn annibynnol o'r cais cynllunio hwn i gyflawni'r amodau. Os oes gwahaniaethau rhwng y cynlluniau hyn, yna ceisir gwelliannau i egluro'r sefyllfa.  Fodd bynnag, mae Swyddogion o'r farn bod y cais yn bodloni gofynion yr amodau.

 

Dywedodd Rheolwr Datblygu'r Priffyrdd wrth y Pwyllgor nad oedd Swyddogion Priffyrdd wedi ymweld â'r safle.   Fodd bynnag, ar ôl adnabod y safle'n dda iawn, dywedodd ei fod yn cefnogi cyflawni amod 5 fel gweithredu Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu. 

 

Bydd yr holl ddosbarthu i'r safle yn cael ei reoli.   Nid oes unrhyw amodau traffig ar Vinegar Hill sy'n cyfyngu ar ei ddefnydd gan unrhyw gerbyd modur ac mae'n agored i bob defnydd o'r briffordd gan gerbydau cyhoeddus a masnachol.   Dylai cerbydau adeiladu allu cael mynediad i'r safle a'i adael.

 

Nid oes gan yr Adran Briffyrdd unrhyw wrthwynebiad i ryddhau’r amodau, yn enwedig Amod 5.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais, a’r safbwyntiau a mynegwyd, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mynegodd rhai Aelodau’r farn y dylid cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gan fod yr ymgeisydd wedi cydymffurfio â'r gofynion y gofynnwyd amdanynt er mwyn cyflawni'r amodau. Ystyriwyd bod angen cadw at y Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu.

 

·         Mynegodd Aelodau eraill bryder ynghylch amodau 4 a 5, sef diogelwch priffyrdd a'r Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu. Mae problemau wedi digwydd yng Nghil-y-coed o'r blaen lle mae Cynlluniau Rheoli Traffig Adeiladu wedi mynd yn broblem heb i'r datblygwyr lynu wrthynt. Ystyriwyd bod angen i amodau 4 a 5 fod yn fwy cadarn.

 

·         Mewn ymateb i gwestiynau a godwyd ynghylch mynediad i gerbydau'r gwasanaeth tân, a yw geiriad y Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu yn ddigonol i sicrhau bod y mynediad yn ddigonol ar gyfer y cerbydau hyn, gwaredu Seilwaith Gwyrdd, SDCau, carthion budr, a dywedodd y Rheolwr Ardal Rheoli Datblygu wrth y Pwyllgor fod Rheoliadau Adeiladu yn codi pryderon ynghylch mynediad i gerbydau'r gwasanaeth tân. Archwiliwyd y mater hwn gyda Gwasanaethau Tân De Cymru a chadarnhawyd bod y cerbydau brys yn gallu cael mynediad ar yr eiddo. Bydd systemau chwistrellu a llethu tân yn yr eiddo. Ymdrinnir â materion sy'n ymwneud â thân drwy Reoliadau Adeiladu.  Ystyriwyd nad oedd angen ail-eiriad ar yr amodau sy'n ymwneud â diogelwch priffyrdd a'r Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu ac ystyriwyd eu bod yn ddigonol. Nid oes unrhyw amodau i gyflwyno carthffosiaeth fudr ac nid yw'n rhan o ystyriaeth y Pwyllgor heddiw. 

 

·         Bydd y bwnd dros dro yn cael ei symud maes o law a bydd y tir a'r lefelau yn cael eu dychwelyd i safon briodol yn unol â'r cynlluniau cymeradwy.

 

·         Mae carthffosiaeth fudr yn cael ei nodi fel carthffosiaeth gyhoeddus.   Nid oes unrhyw amod d?r budr ar yr hysbysiad penderfynu.   Mater i Reoliadau Adeiladu fyddai mynd i'r afael ag ef o dan ddeddfwriaeth ar wahân.

 

Darparodd yr Aelod lleol grynodeb fel a ganlyn:

 

·         Mae gwybodaeth leol yn bwysig.

 

·         Mae ffotograffau wedi'u rhannu â swyddogion dros y 18 mis blaenorol sy'n dangos difrod i eiddo gan gerbydau dosbarthu.

 

·         Ystyriwyd nad yw'r dulliau cyflawni wedi'u diffinio'n glir.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol P. Murphy a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol R. Harris fod cais DM/2021/01000 yn cael ei gymeradwyo i ryddhau amodau cynllunio 4, 5, 9, 11, 12, 14 a 15.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           10

Yn erbyn         -           2

Ymatal-           0

 

Cafodd y cais ei dderbyn.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais DM/2021/01000 i ryddhau amodau cynllunio 4, 5, 9, 11, 12, 14 a 15.

 

Dogfennau ategol: