Agenda item

Cais DM/2020/00636 - Adeilad amaethyddol lletya defaid / defnydd cyffredinol. Fferm Henrhiw, Coed y Mynach, Brynbuga.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn amodol ar yr wyth amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Roedd y Pwyllgor Cynllunio, yn ei gyfarfod ar 7fed Medi 2021, wedi bwriadu gohirio ystyried y cais i gyfarfod yn y dyfodol er mwyn galluogi cynnal archwiliad safle.

 

Daeth yr Aelod lleol dros Lanbadog Fawr i'r cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Nid yw'r cynnig yn gynllun busnes da iawn ac ni fyddai'n hyfyw gyda defaid yn unig.

 

·         Mae'r daliad ar wahân i'r ffermdy presennol ac mae'n gais cynllunio annibynnol.

 

·         Mae'r ymgeisydd yn berchen ar 40 erw ac mae ganddo brydles 10 mlynedd am 94 erw.

 

·         Mae dwy sied fawr ar y safle drwy hawliau datblygu a ganiateir.  Mynegodd yr Aelod lleol bryder yngl?n â'r penderfyniad hwn.

 

·         Bu problemau o ran s?n ac mae offer a pheiriannau amaethyddol ar y safle o hyd.

 

·         Holodd yr Aelod lleol gyfreithlondeb y cais pan fydd cais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer y llawr caled y bydd cyfran o'r cais yn sefyll arni.

 

·         Os caiff ei gymeradwyo, bydd y safle'n gartref i dair sied fawr iawn sy'n creu ardal ddiwydiannol yng nghefn gwlad.

 

·         Nid yw Cyngor Cymuned Llanbadog Fawr yn cefnogi cymeradwyo'r cais.

 

·         Nid oes angen cyfnodau hir o dan do ar ddefaid.  Maent yn tueddu i gael eu dwyn dan do dim ond wrth wyna.

 

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Datblygu mai adeilad amaethyddol yw'r cais i ehangu'r praidd defaid.  Gallai ystyried yr hyn y gellid ei ddefnyddio yn y dyfodol ddod yn fater gorfodi neu efallai y bydd angen i'r ymgeisydd gyflwyno cais cynllunio ar gyfer newid defnydd yr adeilad.

 

Nodwyd bod datblygiad ysbeidiol ochr yn ochr â'r A472, gan roi'r cais yng nghyd-destun y dirwedd lle mae'n eistedd.

 

Mae'r llawr caled mawr wedi cael caniatâd cynllunio.  Fodd bynnag, mae ardal yn union o flaen yr adeilad sy'n destun cais cynllunio ar wahân ond nad yw gerbron y Pwyllgor i'w ystyried heddiw.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mynegodd rhai Aelodau’r farn y dylid cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gan yr ystyriwyd na fyddai adeilad ychwanegol yn niweidiol i'r ardal gyfagos.   Mae'r ymgeisydd yn gofyn am yr adeilad ychwanegol fel yr amlinellir yn ei gynllun busnes gyda'r bwriad o dyfu'r busnes.

 

·         Mynegodd Aelodau eraill y farn y dylem fod yn bwriadu gwrthod y cais gan yr ystyriwyd nad oedd angen adeilad ychwanegol o'r maint hwn gan mai dim ond am gyfnod cyfyngedig o amser yn ystod ?yna y mae'n ofynnol i ddefaid fod dan do.  Nid yw pob mamog yn wyna ar yr un pryd gan arwain at ond nifer gyfyngedig o ddefaid sy'n debygol o fod yn yr adeilad ar unrhyw adeg benodol.

 

·         Cytunwyd ar gynllun rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Cynhaliwyd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd gan Ecolegydd Cyngor Sir Fynwy o ran materion ffosffad y cytunwyd arnynt gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

 

Crynhodd yr Aelod lleol drwy fynegi pryder bod yr adeilad yn rhy fawr ac ystyrir bod y datblygiad cyfan yn amhriodol ar y safle hwn.

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol P. Murphy a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol M. Feakins y dylid cymeradwyo'r cais DM/2020/00636 yn amodol ar yr wyth amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           8

Yn erbyn         -           5

Ymatal-           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2020/00636 yn amodol ar yr wyth amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Dogfennau ategol: