Agenda item

Cais DM/2020/00636 - Adeilad cadw defaid / at ddibenion amaethyddol cyffredinol. Fferm Henrhiw, Monkswood, Brynbuga.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r wyth amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Mynychodd yr Aelod lleol dros Lanbadog y cyfarfod trwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Mynegwyd pryder y gallai'r tir rhwng Fferm Henrhiw a'r Ysguboriau fod wedi gwahanu.

 

·         Roedd y ddwy sied y cytunwyd arnynt yn benderfyniadau a ddirprwywyd gan swyddogion beth amser yn ôl.

 

·         Mynegwyd pryder y byddai uchder yr adeiladau arfaethedig yn ormodol ar gyfer lleoliad gwledig a gofynnwyd a oedd angen adeilad o'r fath ar gyfer ffermio defaid.

 

·         Mae angen ail-werthuso'r safle cyfan.

 

·         Mae'r cais am y garafán breswyl ar y safle i'w lleoli filltir i ffwrdd ac mae ar wahân i Fferm Henrhiw.

 

·         Ystyriwyd nad oedd y byndiau ar y safle wedi'u cytuno.

 

·         Mae rhan o safle'r cais wedi'i lleoli ar safle llawr caled anawdurdodedig. Ystyriwyd na ddylid cymeradwyo'r cais felly.

 

·         Gofynnodd yr Aelod lleol i'r Pwyllgor Cynllunio ohirio ystyried y cais i gynnal adolygiad llawn o'r cynnig a chynnal archwiliad safle.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd gan yr Aelod lleol, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Mae'r adeilad presennol yn cael ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol a storio offer.

 

·         Mae angen yr adeilad newydd arfaethedig gan nad yw'r adeiladau presennol yn addas at y diben ar gyfer ehangu'r ddiadell ddefaid. Mae angen i'r adeilad arfaethedig fod yn uchder penodol i ganiatáu awyru a byddai'n cynorthwyo i ehangu'r fenter hon.

 

·         Mae'r fenter yn uned ar wahân i'r brif fferm.

 

·         Roedd rhai Aelodau o'r farn y byddai archwiliad safle yn fuddiol cyn penderfynu ar y cais.

 

·         Bydd cymeradwyo'r cais yn awdurdodi'r elfen o lawr caled a amlinellir yn yr adroddiad. 

 

·         Dim ond am gyfnod cyfyngedig o amser y mae defaid y tu mewn.  Mae poly-twnneli yn opsiwn arall i'w ddefnyddio adeg ?yna.

 

Crynhodd yr Aelod lleol trwy fynegi ei chefnogaeth o poly-twnnel ar y safle yn lle'r adeilad amaethyddol ychwanegol arfaethedig.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir D. Evans y dylid cymeradwyo cais DM/2020/00636 yn ddarostyngedig i'r wyth amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Cynigiwyd hefyd gan y Cynghorydd Sir A. Webb ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir S. Woodhouse ein bod yn bwriadu gohirio ystyried cais DM/2020/00636 i ganiatáu i'r Pwyllgor Cynllunio gynnal archwiliad safle cyn ailgyflwyno'r cais i Bwyllgor Cynllunio yn y dyfodol i'w benderfynu.

 

Yn gyntaf, ystyriodd y Pwyllgor Cynllunio'r cynnig i gymeradwyo'r cais, fel a ganlyn:

 

O blaid cymeradwyo  -           7

Yn erbyn cymeradwyo           -           7

Ymataliadau                            -           0

 

Roedd y bleidlais yn gyfartal.  Felly, arferodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw a phleidleisiodd yn erbyn cymeradwyo.

 

Ni chariwyd y cynnig.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cynllunio'r cynnig i ohirio'r cais i gynnal archwiliad safle cyn ailgyflwyno'r cais i Bwyllgor Cynllunio yn y dyfodol i'w benderfynu.

 

O blaid gohirio -           10

Yn erbyn gohirio          -           3

Ymataliadau                -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Penderfynom ein bod yn bwriadu gohirio ystyried cais DM/2020/00636 i ganiatáu i'r Pwyllgor Cynllunio gynnal archwiliad safle cyn ailgyflwyno'r cais i Bwyllgor Cynllunio yn y dyfodol i'w benderfynu.

Dogfennau ategol: