Agenda item

Monitro’r Perfformiad

Adrodd ar y perfformiad yn erbyn y 5 amcan

Cofnodion:

Dywedwyd wrth yr aelodau bod yr adroddiad hwn wedi'i ddwyn gerbron y pwyllgor dethol i alluogi aelodau i ystyried cynnydd y Cyngor wrth gyflawni ei bum nod blaenoriaeth fel y'u nodwyd yn y Cynllun Corfforaethol pum mlynedd. Esboniodd y swyddog strwythur yr adroddiad ac eglurodd sut mae'r gweithredoedd yn gysylltiedig â'r nodau ac yn benodol byddai'r ffocws ar y meysydd sy'n dod o fewn cylch gwaith y pwyllgor, Atodiad 2 gan ddarparu diweddariad cynnydd.

 

 

Esboniodd y swyddog fod y pandemig wedi arwain at ychydig o oedi ar brosiectau a bod rhywfaint o waith wedi cael ei oedi dros dro, wrth i'r Cyngor ganolbwyntio ei sylw ar ddarparu gwasanaethau allweddol mewn cyfnod heriol. Mae gan y cyngor Strategaeth Coronafeirws a fabwysiadwyd gan y cabinet ac sydd wedi sicrhau bod gweithgareddau wedi'u canolbwyntio a'u cydlynu.  Bu'n rhaid i'r cyngor ymateb i'r pandemig a rhoi mentrau ar waith i gefnogi pobl a rhai o'r gweithgareddau arwyddocaol hyn yw:

 

           Y cynnydd mewn dysgu digidol a chyfunol i sicrhau y gallai plant gael mynediad at ddysgu yn ystod cau ysgolion

           Cyfarfodydd Cymorth i Deuluoedd mewn lleoliadau awyr agored

           Ffrindiau Dydd Gwener o Bell ~ Menter Ymgysylltu er mwyn Newid Cyngor Ieuenctid Sir Fynwy i alluogi pobl ifanc i gwrdd a siarad

           Roedd y prosiect symudiad ~ yn cefnogi 100 o bobl ifanc wyneb yn wyneb ac yn ddigidol a oedd ag iechyd meddwl a lles gwael

           Sesiynau chwarae mynediad agored yn yr awyr agored yn ystod gwyliau'r Pasg i 1100 o blant a phobl ifanc

           Hybiau gweithgaredd MonLife yn y 4 canolfan hamdden a oedd yn lletya 4200 o bobl ifanc

           Cynllun chwarae haf wedi'i gynnal mewn 3 safle ledled y sir i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i blant ag anableddau

 

Fel rheol byddai'r adroddiad yn cynnwys dangosyddion perfformiad cenedlaethol a fyddai'n ein galluogi i dynnu cymariaethau â chynghorau eraill, fodd bynnag, mae'r pandemig wedi arwain at gasglu gwybodaeth annigonol i allu meincnodi i ddadansoddi perfformiad, er ein bod wedi casglu pa ddata sydd ar gael a darparu esboniad. Bydd yr adroddiad ar gynnydd yn erbyn y pum nod yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor ym mis Hydref.

 

Diolchodd y cadeirydd i'r Swyddog Perfformiad a Gwella am y cyflwyniad a gwahoddodd gwestiynau gan aelodau.

 

Her Aelod:

 

           Mae fy sylw mewn perthynas â phwyntiau gweithredu yn yr adroddiad, yn enwedig y Cludiant Cartref i'r Ysgol a'r Llwybrau Diogel i'r Ysgol ~ rwy'n credu bod y rhain yr un peth a dylid eu cyfuno.

 

Rwy'n cytuno ac mae hyn yn rhywbeth y gallwn ei ddatblygu, o ystyried ein bod ym mlwyddyn olaf y Cynllun Corfforaethol hwn.

 

           Mae'r adroddiad yn cyfeirio at adolygu a datblygu strwythurau arweinyddiaeth ar draws ysgolion fel Cymin a Llandogo ac wrth inni symud ymlaen, credwn fod angen inni edrych ar gyfuno strwythurau arweinyddiaeth o ran rheolaeth, ond hefyd o ran cyrff llywodraethu, yr enghraifft yw'r Fenni a'r cynigion ar gyfer "ysgol pob oedran” newydd, er mwyn sicrhau bod y trawsnewid mor llyfn â phosibl.

 

Diolch am y cwestiwn a'ch sylw sy'n un teg. Mae yna sawl ysgol lle mae gennym drefniadau arweinyddiaeth partneriaeth a chredaf fod hwn yn sylw teg iawn ac yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei wneud yn y dyfodol.

 

           Mae'r adroddiad yn cyfeirio at arian yn cael ei wario i wella llwybrau teithio i ysgolion mewn trefi. Nid wyf yn si?r sut mae'r rhain yn cael eu gwella ac a yw hwn yn gwestiwn i MonLife.

 

Derbyniwyd arian gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Teithio Gweithredol a hefyd Llwybrau Mwy Diogel ac ystyriaethau newid yn yr hinsawdd ond oherwydd gwledigrwydd y sir, bydd angen i rai plant gael mynediad i'r ysgol ar fws, felly mae hyn yn rhywbeth y mae MonLife yn gweithio arno ar hyn o bryd.

 

           Rwy'n cofio menter mewn ardal arall o'r enw 'Bysiau Cerdded' lle mae plant yng nghwmni ei gilydd a phlant h?n i deithio i'r ysgol. Nid wyf yn si?r a fyddai hyn yn ymarferol yn ein sir.

 

Mae'r cynlluniau 'Bws Cerdded' yn ddiddorol iawn a byddwn yn eu hystyried ond mae angen i ni ddod o hyd i ddulliau sy'n addas i bob ysgol yn unigol.

 

Casgliad y Cadeirydd:

 

Hoffwn ddiolch i chi am baratoi'r adroddiad hwn ac am fewnbwn y Prif Swyddog.  Cododd dau bwynt gan aelodau heddiw o ran uno’r camau sy’n ymwneud â Thrafnidiaeth Gartref i Ysgol a Llwybrau Diogel i Ysgolion a hefyd y sylwadau ynghylch datblygu’r trefniadau rheoli a llywodraethu o amgylch ysgolion ag arweinyddiaeth ar y cyd.  Nid oes unrhyw argymhellion penodol eraill y mae aelodau am eu gwneud, felly rwy'n fodlon bod y pwyllgor yn fodlon â pherfformiad y meysydd sy'n dod o fewn cylch gwaith y pwyllgor hwn.

Dogfennau ategol: