Agenda item

Cais DM/2019/01149 – Newid y defnydd a wneir o’r tir ar gyfer cadw ceffylau ac adeiladu ystablau. Tir yn ffinio Sunnybank, A48 Crug i Gylchdro Parkwall, Crug, Sir Fynwy.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr a gafodd ei

argymell i’w gymeradwyo yn amodol ar yr wyth amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Amlinellodd yr Aelod lleol ar gyfer Drenewydd Gelli-farch, sydd hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau canlynol:

 

 • I ddechrau roedd pryderon yngl?n â maint y llain gan yr ystyriwyd nad oedd yn ddigon mawr.

 

 • Deallwyd bod yr ymgeisydd naill ai wedi prynu darn o dir tair erw gerllaw, neu wrthi'n ei brynu.

 

 • Cyfeiriwyd at Gyngor Cymunedol Matharn a oedd wedi gwrthwynebu'r cais yn wreiddiol ond a oedd wedi dileu ei wrthwynebiad wedi hynny, yn amodol ar amodau.

 

 • Roedd yr Aelod lleol o'r farn, pe bai'r Pwyllgor yn bwriadu cymeradwyo'r cais, y dylid ystyried rhai newidiadau i'r amodau a amlinellir yn yr adroddiad er mwyn mynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gan Gyngor Cymunedol Matharn.

 

 • Mynegwyd pryder ynghylch lleoliad y pentwr gwrtaith gan ei bod yn aneglur lle byddai'r tail yn cael ei osod ar sail dros dro yn y safle llai.  Byddai'n fwy priodol i'r stabl a'r pentwr gwrtaith gael eu lleoli ar y safle tair erw ar sylfaen concrid.

 

Dywedodd Rheolwr y Tîm Ardal Rheoli Datblygu wrth y Pwyllgor, ar ôl siarad â'r ymgeisydd, y nodwyd bod yr ymgeisydd yn y broses o brynu'r tair erw o dir.  Mae'r ymgeisydd yn bwriadu rhoi’r gwrtaith ar y safle hwn a defnyddio’r safle ar gyfer pori.  Dylai amod 7 fynd i'r afael â phryderon ynghylch storio gwrtaith. Er mwyn lleddfu unrhyw bryderon, gellid newid yr amod hwn i gynnwys cynllun rheoli i fynd i'r afael â storio'r gwrtaith.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd gan yr Aelod lleol, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

 • Roedd Cyngor Cymunedol Matharn a gwrthwynebwyr lleol wedi nodi y byddent yn dileu eu gwrthwynebiadau i'r cais ar yr amod bod yr ymgeisydd yn prynu'r tair erw o dir. Er nad yw'r darn hwn o dir yn rhan o'r cais, mae'n bwysig iawn o ran hyfywedd y cynllun. Awgrymwyd y dylid ystyriaeth y cais cael ei roi i’r Panel Dirprwyo er mwyn cael tystiolaeth bod y safle tair erw wedi'i brynu.

 

 • Dywedodd Rheolwr y Tîm Ardal Rheoli Datblygu wrth y Pwyllgor nad yw'r ardal tair erw o dir (sydd wedi'i hamlinellu mewn glas ar y cynllun) yn ffurfio rhan o'r cais.  Nodwyd bod y tir a nodwyd yn yr adroddiad (a amlinellwyd mewn coch ar y cynllun) yn cael ei ystyried yn dderbyniol gyda'r ymgeisydd, ar ôl gwneud trefniadau gyda ffermwyr lleol ar gyfer cadw anifeiliaid. Mae'r tair erw o dir wedi'u nodi yn ystod y broses ymgeisio ac mae'r ymgeisydd wedi dweud wrth yr Adran Gynllunio y gellid defnyddio'r rhan hon o'r tir pan gaiff ei phrynu.

 

 • Yng ngoleuni'r wybodaeth hon, roedd rhai aelodau o'r farn y byddai'r Pwyllgor yn esgeulus o orfodi'r ymgeisydd i brynu'r tair erw o dir er mwyn cael caniatâd cynllunio. Mae hyn o gofio bod y tir a nodir mewn coch yn foddhaol a bod gan yr ymgeisydd hefyd yr opsiwn i chwilio am borfa amgen yn yr ardal.

 

 • Awgrymwyd y dylid diwygio amod tri fel bod y stablau'n cael eu defnyddio ar gyfer stabl preifat gan y tirfeddiannwr yn unig ac na ddylid eu defnyddio at ddibenion hurio nac unrhyw ddiben masnachol na diben arall.

 

 • Awgrymwyd amod ychwanegol i sicrhau bod ffens newydd yn cael ei darparu i ddiogelu stoc ar hyd ffryntiad y safle, i'w chytuno fel rhan o'r cyflwr tirlunio sydd eisoes yn yr adroddiad.

 

 • Dylid cytuno cynllun rheoli yn ymwneud â gwaredu'r gwrtaith gyda'r ymgeisydd drwy amod saith.

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol M. Feakins a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol A. Davies y dylai cais DM/2019/01149 gael ei gymeradwyo yn amodol ar y saith amod fel y'u hamlinellir yn yr adroddiad gyda'r diwygiadau canlynol /amodau ychwanegol:

 

 • Diwygio amod 3: Dim ond y tirfeddiannwr fydd yn defnyddio'r stablau ac ni ddylid eu defnyddio at ddiben lifrau nac unrhyw bwrpas masnachol.

 

 • Ychwanegu amod - rhaid cytuno ar Gynllun Rheoli ar gyfer storio a gwaredu gwrtaith sy'n ymwneud â defnyddio'r safle cyn i'r defnydd ddechrau a rhaid i'r datblygiad gael ei wneud yn unol â'r cynllun hwnnw bob amser.

 

 • Ychwanegu cyfeiriad at sicrhau y darperir ffens newydd i ddiogelu stoc ar hyd ffryntiad y safle i'w chytuno fel rhan o'r cyflwr tirlunio sydd eisoes yn yr adroddiad.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid y cynnig                   -           10

Yn erbyn y cynnig                -           0

Ymatal                                    -           1

 

ENILLWYD y bleidlais.

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2019/01149 yn amodol ar y saith amod a amlinellir yn yr adroddiad gyda'r diwygiadau canlynol / amodau ychwanegol:

 

 • Diwygio amod 3: Dim ond y tirfeddiannwr fydd yn defnyddio'r stablau ac ni ddylid eu defnyddio at ddiben lifrau nac unrhyw bwrpas masnachol.

 

 • Ychwanegu amod - rhaid cytuno ar Gynllun Rheoli ar gyfer storio a gwaredu gwrtaith sy'n ymwneud â defnyddio'r safle cyn i'r defnydd ddechrau a rhaid i'r datblygiad gael ei wneud yn unol â'r cynllun hwnnw bob amser.

 

 • Ychwanegu cyfeiriad at sicrhau y darperir ffens newydd i ddiogelu stoc ar hyd ffryntiad y safle i'w chytuno fel rhan o'r cyflwr tirlunio sydd eisoes yn yr adroddiad.

 

Dogfennau ategol: