Agenda item

Cais DM/2019/00796 – Cadw’r adeiladau presennol a diwygio strwythur y to a’r gweddluniau allanol. Tir yn Bridge House, A48 Canolfan Arddio Cas-gwent i Fryn Pwllmeurig, Pwllmeurig.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais gydag argymhelliad, fel y cytunwyd gan y Pwyllgor Cynllunio yn ei gyfarfod ar 3ydd Medi 2019, am benderfyniad rhanedig.  Sef, cymeradwyo'r newidiadau arfaethedig i'r tai ond gwrthod y garejys arfaethedig.

 

Cyflwynwyd y cais i'r Pwyllgor Cynllunio ar 3ydd Medi 2019. Yn y cyfarfod hwnnw, roedd y Pwyllgor wedi penderfynu ei fod o blaid rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer yr anheddau ond yn gwrthod rhoi caniatâd i'r garejys ar sail màs, maint a dyluniad, a gofynnodd a fyddai modd cynnal trafodaethau gyda'r ymgeisydd i ganiatáu ailystyried materion cyfeiriadedd, ôl troed a phriffyrdd a oedd yn ymwneud â'r garejys.

 

Ar ôl cyflwyno'r adroddiad ar y cais, hysbysodd Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd a Llifogydd y Pwyllgor, pe bai'n bwriadu cytuno â'r argymhelliad fel yr amlinellir yn yr adroddiad, mai goblygiad y penderfyniad hwnnw fyddai’r angen i gymryd camau gorfodi i gael gwared ar un o'r garejys (a amlinellir mewn pinc ar y cynllun) ac i garej ychydig yn fwy gael ei hadeiladu (wedi'i hamlinellu mewn glas ar y cynllun).

 

Amlinellodd yr Aelod lleol ar gyfer Drenewydd Gelli-farch, sydd hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau canlynol:

 

  • Mae'r ymgeisydd wedi bod yn amharod i newid dimensiynau'r garej.

 

  • Roedd un o'r garejys a oedd yn agos at d? yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i faterion yn ymwneud â gorgysgodi.

 

  • Os bydd y Pwyllgor yn penderfynu cymeradwyo'r penderfyniad rhanedig, awgrymwyd y dylai'r amodau presennol barhau a bod amod ychwanegol yn cael ei ychwanegu i sicrhau bod y tri lle parcio fesul annedd am byth yn cael eu nodi.  Os yw'r ymgeisydd yn penderfynu apelio, mae angen ystyried goblygiadau TAN 15. Mewn ymateb, dywedodd Rheolwr y Tîm Ardal Rheoli Datblygu, o ran TAN 15, fod caniatâd ar gyfer dau annedd eisoes yn bodoli ar y safle.  Fel rhan o benderfyniad rhanedig, byddai'r tai yn cael eu cymeradwyo gyda'r garejys yn cael eu gwrthod.  O ran yr amodau, a'r amod ychwanegol a amlinellwyd gan yr Aelod lleol, byddai'r rhain yn cael eu hychwanegu.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd gan yr Aelod lleol, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

  • Mynegodd rhai Aelodau gefnogaeth i argymhelliad y swyddog, fel yr amlinellir yn yr adroddiad a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Cynllunio ar 3ydd Medi 2019 bod y cais yn cael ei gymeradwyo fel y'i hadeiladwyd.

 

  • Mynegodd Aelodau eraill eu pryder ynghylch y sefyllfa wrth gefn.  Ystyriwyd na weithredwyd y cydsyniad gwreiddiol erioed.  Mae hwn yn gais newydd sy'n seiliedig ar yr hyn a adeiladwyd neu'r hyn y bwriedir ei ddiwygio.

 

  • Mae un o'r garejys yn rhy agos at yr eiddo. Mae'r ffenestri isaf wedi'u cuddio ac mae uchder y garej bron i uchder y to.

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol G. Howard a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol L. Brown am benderfyniad rhanedig.  Sef, cymeradwyo'r newidiadau arfaethedig i'r tai gyda'r amodau presennol yn aros ac ychwanegu amod ychwanegol i sicrhau bod y tri lle parcio fesul annedd am byth yn cael eu marcio, ond i wrthod y garejys arfaethedig.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid y cynnig                   -           3

Yn erbyn y cynnig                -           6

Ymatal                                    -           2

 

Ni chafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol M. Feakins a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol A. Davies y dylai cais DM/2019/00796 gael ei gymeradwyo yn ôl yr adroddiad gwreiddiol a gafodd ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio ar 3ydd Medi 2019 yn amodol ar yr amodau a amlinellir.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid cymeradwyo            -           6         

Yn erbyn cymeradwyo        -           3                     

Ymatal                                    -           2

 

ENILLWYD y bleidlais.

 

Penderfynwyd y dylai cais DM/2019/00796 gael ei gymeradwyo yn ôl yr adroddiad gwreiddiol a gafodd ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio ar 3ydd Medi 2019 yn amodol ar yr amodau a amlinellir.

 

 

Dogfennau ategol: