Agenda item

Cais DM/2019/00595 – Newid defnydd o dŷ annedd C3 i dŷ C4 mewn tŷ amlfeddiannaeth. 62 Heol Cas-gwent, Cil-y-coed, NP26 4HZ.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn amodol ar y tri amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Mynychodd y Cynghorydd J. Harris, yn cynrychioli Cyngor Tref Cil-y-coed, y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

 • Ystyriwyd bod Adran Gynllunio'r Cyngor Sir wedi methu darparu Gorchymyn Gweithdrefn Datblygu Cyffredinol ar gyfer Ysgol Cil-y-coed yn ôl Deddf 1995.

 

 • Mae hyn yn effeithio ar y ddeddfwriaeth a geir ym Mholisi Diogelu Corfforaethol Cyngor Sir Fynwy.

 

 • Mae Cil-y-coed yn ysgol 21ain ganrif. 

 

 • Yr ystyriaeth faterol – mae Rhan 1 o Ddeddf Tai 2004 yn ymwneud yn benodol â thai annedd sydd ag amlfeddiannaeth.  Mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd statudol i sicrhau nad oes unrhyw beryglon a bod y ddarpariaeth iechyd a diogelwch yn gywir.  Hefyd, mae ganddo ddyletswydd statudol i unioni unrhyw ddiffygion.

 

 • Y peryglon ar y safle hwn – lleoliad yr annedd mewn perthynas â'r ysgol.  Nid yw'r llain welededd yn cyrraedd y safon o ran mynediad i Ffordd Cas-gwent. Mae hwn yn fater o hawliau Grampiaidd oherwydd perchnogaeth y tir. Mae diffyg troetffordd ac nid yw graddiant y dramwyfa’n cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd ac mae'n methu'r Ddeddf Cydraddoldeb.

 

 • Mae darpariaeth parcio ar gyfer 12 o breswylwyr.

 

 • Nid yw'r cais yn bodloni'r meini prawf o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015.  Nid yw'r cais yn creu cymuned gydlynus.

 

 • O dan Adran 50 o Ddeddf 2014, dylai pob rhan o'r gymuned gael ei chynnwys mewn unrhyw strategaeth dai sy'n cael ei chynnig. Ystyriwyd bod yr Awdurdod wedi methu â symud y mater hwn yn ei flaen.

 

 • Roedd pryderon ynghylch adroddiad y cais ynghylch trwyddedu pobl ac ni all yr Awdurdod wahaniaethu yn erbyn unrhyw un sy'n mynd i mewn i'r math hwn o lety.

 

Mynychodd Victoria Hallet, a oedd yn cynrychioli gwrthwynebwyr i'r cais, y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd, ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

 • Mae'r gymuned yn sefydlog ac yn heddychlon, ond mae'n agored i niwed, gan ei bod yn cynnwys pensiynwyr sydd â chyflyrau iechyd a thrigolion iau sydd ag anableddau.

 

 • Caiff y cais am ddefnydd hostel C4 ei wrthwynebu'n gryf gan y gymuned leol. Mae dros 70 o wrthwynebiadau ysgrifenedig wedi'u cyflwyno gan yr ystyriwyd y byddai newid mewn statws yn gwneud y gymdogaeth yn llai diogel ac yn llai heddychlon.

 

 • Mae Shelter a'r Big Issue yn darparu tystiolaeth yngl?n â'r effaith ar iechyd corfforol a meddyliol pobl sy'n cael eu gorfodi i dderbyn llety dros dro. Gall tensiwn a gwrthdaro rhwng tenantiaid arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

 • Mae'r cais ar gyfer nifer fawr o bobl i rannu un gegin mewn cyfleusterau annigonol. Nid oes gan yr annedd drefniadau diogelwch tân ac argyfwng digonol, heb unrhyw ddihangfa dân allanol. Nid yw'n darparu mynediad i bobl anabl.

 

 • Bydd yr annedd yn cael ei leoli y tu mewn i gymdogaeth lle mae nifer o bobl agored i niwed eisoes yn byw.

 

 • Nid yw'r eiddo yn ddelfrydol o bell ffordd ac nid yw'n addas ar gyfer hostel C4 a byddai'n niweidio iechyd a lles y gymuned.

 

 • Mae'r Cyngor yn cydnabod y risg uwch o ymddygiad anghymdeithasol, niwsans a thrais. O'r herwydd, mae cynnig ar gyfer gosod teledu cylch cyfyng a llinell gymorth cwynion.

 

 • Byddai statws hostel C4 yn troi 62 Heol Cas-gwent yn eiddo o ansicrwydd gyda phreswylwyr byth yn gwybod pwy fydd yn byw yn yr annedd na sawl person, pe bai'r statws hwn yn cael ei roi. Bydd hyn yn effeithio ar amwynder pob cymdogion.

 

 • Bydd natur agored i niwed y bobl leol sy'n byw gerllaw yn cael ei waethygu oherwydd y diffyg preifatrwydd a fydd yn bodoli.

 

 • Yn ystod y broses ymgeisio, rhoddwyd gwybodaeth anghyson i breswylwyr am sut y caiff yr annedd ei ddefnyddio a gan faint o bobl a arweiniodd at ddryswch ac ansicrwydd i drigolion lleol.

 

 • Ar ôl i'r cais gael ei gymeradwyo, gellid gwerthu'r eiddo i landlord preifat gyda'r potensial i gynyddu nifer y bobl sy'n byw yn yr annedd.

 

 • Mae'n bosibl y bydd yr ymgeisydd am newid y defnydd o'r eiddo unwaith eto a allai gynyddu'r effaith negyddol ar y gymuned leol ymhellach.

 

 • Mae pryderon ynghylch diogelwch yn bodoli o ran y dramwyfa i 62 Heol Cas-gwent gan yr ystyrir nad yw'n cyrraedd y safonau mynediad i gerbydau.

 

 • Mae Polisi Cynllunio Cymru yn datgan yr angen i gydnabod cryfderau cymunedau sy'n bodoli eisoes, yr angen i sicrhau datblygiad cymdeithasol ar gyfer pob aelod o'r gymdeithas a bydd y penderfyniad cynllunio a wnaed yn gwella bywydau cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

 

 • Gofynnwyd i'r Pwyllgor ystyried gwrthod y cais.

 

Daeth asiant yr ymgeisydd, Samuel Courtney, i'r cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

 • Yr argymhelliad o fewn yr adroddiad yw i gymeradwyo’r cais.

 

 • Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig gan unrhyw un o'r ymgynghoreion mewnol nac arbenigol.

 

 • Mae'r ymgeisydd wedi ystyried yr holl bryderon rhesymol a godwyd gan breswylwyr cyfagos.

 

 • Mae llawer o'r pryderon a godwyd yn ymwneud â natur y cyfleuster preswyl arfaethedig a'r preswylwyr a fydd yn byw yn yr eiddo, y risg canfyddedig o ymddygiad gwrthgymdeithasol, colli preifatrwydd ac amwynder a lefel y lle parcio a ddarperir. Mae preswylwyr hefyd wedi datgan nad ydynt yn teimlo yr ymgynghorwyd yn briodol â hwy.

 

 • Fel y nodir yn adroddiad y cais, ni chaiff personau sengl eu lletya yn yr eiddo.  Yn hytrach, caiff ei ddefnyddio gan Dîm Opsiynau Cyngor Sir Fynwy i gyflawni ei ddyletswydd statudol o dan y Ddeddf Tai i letya teuluoedd lleol sy'n agored i niwed ac mewn perygl o fod yn ddigartref.

 

 • Bydd pob teulu yn cael asesiad risg cyn cael cynnig llety ar y safle o dan reolaeth y Tîm Dewisiadau.

 

 • Mae gosod Teledu Cylch Cyfyng yn gysylltiedig â diogelwch a rheolaeth yr eiddo ac ni fydd yn edrych dros unrhyw un o'r eiddo cyfagos.

 

 • Mae'r cynnig yn cynrychioli defnydd preswyl priodol mewn cyd-destun preswyl. Ni chredir y byddai'r newid defnydd arfaethedig yn arwain at fwy o effaith o'i gymharu â sut y gellid defnyddio'r eiddo pe bai teulu mawr yn ei feddiannu fel t? annedd safonol.

 

 • Ni chynigir unrhyw newidiadau allanol i'r eiddo a fydd yn arwain at golled preifatrwydd nac amwynder i eiddo cyfagos.

 

 • Mae'r gwaith sydd wedi'i gwblhau hyd yn hyn yn waith adnewyddu ac nid oes angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer.

 

 • Mewn perthynas â pharcio ceir, mae lle yn yr eiddo i letya tri cherbyd, yn unol â'r canllawiau parcio.  Fodd bynnag, mae'n annhebygol y bydd y preswylwyr yn berchen ar gerbyd.

 

 • O ran yr ymgynghoriad cyhoeddus, ymgynghorwyd â phob cymydog perthnasol a Chyngor Tref Cil-y-coed fel rhan o'r broses ymgeisio, a rhoddwyd y cyfnod amser gofynnol iddynt i ddarparu sylwadau.  Ystyriwyd yr holl sylwadau ac ymatebwyd iddynt drwy'r swyddog achos.

 

 • Mae'r cais yn ceisio darparu llety y mae ei angen yn fawr ar deuluoedd yn yr ardal leol sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref.

 

 • Mae'r newid defnydd arfaethedig yn gyson â pholisïau perthnasol Polisi Cynllunio Cymru a Chynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Fynwy.

 

 • Ni fydd y cynnig yn peri unrhyw effeithiau andwyol ar amwynder eiddo cyfagos sy'n bodoli eisoes.

 

 • Gofynnwyd i'r Pwyllgor Cynllunio ystyried cymeradwyo'r cais fel yr argymhellwyd yn yr adroddiad ar y cais.

 

Amlinellodd yr Aelod lleol ar gyfer ward Hafren, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau canlynol:

 

 • Mae hwn yn bwnc emosiynol lle mae trigolion cyfagos wedi mynegi eu pryderon yngl?n â'r bwriad i newid defnydd yr annedd.

 

 • Cartref teuluol yw'r annedd ac ystyrir nad yw'n annedd addas o amlddeiliadaeth.

 

 • Nid yw’r mynediad yn cael ei ystyried fel un addas gan y gellid darparu ar gyfer chwe cherbyd.

 

 • Mae allanfa ddall ar waelod y dramwyfa gan achosi perygl priffyrdd posibl.

 

 • Ni chafodd yr Aelod lleol ei ymgynghori ag ef ynghylch y newid defnydd arfaethedig yn yr annedd hwn.

 

 • Gwnaed newidiadau i'r annedd cyn i ganiatâd cynllunio gael ei roi, megis gosod grisiau ychwanegol.

 

 • Nid yw'r Aelod lleol yn cytuno â'r eiddo yn dod yn hostel.

 

 • Mynegwyd pryder y byddai'r eiddo cyfagos yn dioddef gormod o s?n yn dod o'r annedd.

 

 • Mynegwyd pryder y gallai hyd at 12 o bobl fod yn yr annedd ac ystyriwyd nad yw'r cynnig wedi cael asesiad risg priodol.

 

Mewn ymateb, hysbysodd Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd a Llifogydd y Pwyllgor fod y cais hwn ar gyfer newid defnydd o C3 i C4 a oedd yn wahanol i'r annedd a ddefnyddid fel hostel.  Roedd y cais ar gyfer defnydd t? amlfeddiannaeth dosbarth C4 ar gyfer hyd at chwech o unigolion. O ran ystyriaethau cynllunio, mae angen edrych ar y cais ar rinweddau cynllunio'r achos.

 

Dywedodd y Rheolwr Tîm Ardal Rheoli Datblygu wrth y Pwyllgor y byddai'r eiddo dosbarth C4 yn parhau i redeg fel un uned breswyl debyg i uned dosbarth C3. Fodd bynnag, ni allwn reoli pwy sy'n byw yn yr eiddo a sut maent yn ymddwyn. Y gwahaniaeth rhwng dosbarth C3 ac C4 yw y gallai pobl ddigyswllt fod yn byw mewn annedd C4. Nid oedd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith allanol a oedd wedi'i wneud. Ystyrir bod y ddarpariaeth parcio yn dderbyniol. Mae’r Adran Iechyd yr Amgylchedd wedi adolygu'r cynnig o ran diogelwch tân ac wedi gwneud argymhellion i'r ymgeisydd o ran yr hyn sydd ei angen. Nid oes angen unrhyw reolaethau adeiladu ychwanegol yn yr annedd ar hyn o bryd. Byddai unrhyw faterion yn ymwneud â s?n yn fater i'r Adran Iechyd yr Amgylchedd fynd i'r afael ag ef.

 

Dywedodd y Rheolwr Tai a Chymunedau wrth y Pwyllgor y byddai'r llety hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer teuluoedd yn unig.  Pan ddaw deiliad t? ymlaen, mae nifer o fesurau'n cael eu cynnal o ran asesu risg ac addasrwydd cyn y gwneir dyraniad.  Ystyriwyd safbwyntiau'r trigolion gyda'r bwriad o reoli'r eiddo hwn i'r eithaf er mwyn lleddfu unrhyw bryderon a godwyd.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

 • Byddai'r eiddo hwn yn annedd addas i deuluoedd sydd wedi canfod eu bod yn ddigartref dros dro.

 

 • Ystyriwyd nad oedd y broses ymgynghori ar gyfer y cais wedi cael ei chynnal yn gywir.

 

 • Mewn ymateb i faterion a godwyd, hysbysodd Rheolwr Tîm Ardal Rheoli Datblygu’r Pwyllgor y byddai'r annedd yn cael ei defnyddio'n llai dwys h.y. ni fyddai mwy na 6 o bobl yn hytrach na 12 o bobl yn cael eu lletya yn yr annedd a oedd yn cael ei chynnig, ystyrir yn briodol i ddod â'r cais i'r Pwyllgor Cynllunio gyda'r amod y byddai'n cael ei ddefnyddio ar gyfer hyd at 6 o unigolion.

 

 • Mewn ymateb i gais i osod amodau er mwyn i'r annedd gael ei llofnodi i landlord cymdeithasol cofrestredig (LCC) i'w defnyddio ar gyfer teuluoedd yn unig, nid oedd unrhyw resymau cynllunio o bwys dros ei wrthod am y rhesymau hynny.  Felly, mae'n agored i unrhyw un ei ddefnyddio.

 

 • Mynegwyd pryder y gellid yn y dyfodol werthu'r eiddo gyda statws dosbarth C4 pe bai'r cais yn cael ei gymeradwyo.  Dylid ystyried amod ar gyfer cynllun rheoli a fyddai'n cynnwys uchafswm o chwe pherson.

 

 • Dylid newid amod 3 i ddarparu ar gyfer hyd at chwe phreswylydd i gynnwys teuluoedd ac nid i gynnwys pobl sengl.

 

 • Byddai'r llain welededd yn cael ei archwilio i wella gwelededd wrth adael y dramwyfa.

 

 • Byddai aelod dynodedig o staff yn gyfrifol am yr eiddo a byddai'n anelu at ymweld ag ef bob dydd, gan ei wneud yn haws ymateb i unrhyw faterion posibl a allai godi.

 

 • Mewn ymateb i gwestiynau a godwyd, hysbysodd Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd a Llifogydd y Pwyllgor fod Cymdeithas Tai Sir Fynwy (MHA) wedi cadarnhau na fyddai'n gwerthu'r eiddo gan ei bod yn cael grant tai cymdeithasol i brynu yr eiddo sy'n cyfyngu ar yr hyn y gall ei wneud â'r eiddo.  Roedd MHA hefyd wedi nodi y byddai'n dechrau prydles 10 mlynedd gydag Adran Dai Cyngor Sir Fynwy ynghylch rheoli'r eiddo. Gallai hyn roi sylw i’r cais o ran amod y cynllun rheoli.

 

 • Hysbysodd y Rheolwr Tai a Chymunedau’r Pwyllgor fod goblygiadau a chyfyngiadau o ran y Grant Tai Cymdeithasol mewn perthynas â gwerthu eiddo.

 

 • Mae asesiad risg tân a gynhaliwyd wedi nodi rhai mân faterion y mae angen rhoi sylw iddynt.

 

Crynhodd Aelod lleol Glannau Hafren y sefyllfa drwy ailadrodd y pwyntiau a gododd yn gynharach yn y cyfarfod ac ystyriodd y dylid gwrthod y cais.

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol M. Feakins a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol M. Powell y dylai cais DM/2019/00595 gael ei gymeradwyo yn amodol ar y tri amod a amlinellir yn yr adroddiad gyda'r diwygiadau canlynol / amodau ychwanegol:

 

·         Cymeradwyaeth i hyd at chwe phreswyliwr gan mai dyma'r hyn y mae C4 yn gyfyngedig iddo. I gynnwys teuluoedd ac nid pobl sengl (diwygio amod 3).

 

·         Ychwanegu amod Cynllun Rheoli sydd i'w gyflwyno cyn dechrau defnyddio’r eiddo (y cais rhyddhau amod i gael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio).

 

 

·         Ffenestri ochr llawr cyntaf yr eiddo sy'n edrych dros 62A Heol Cas-gwent i fod â gwydr aneglur.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid y cynnig                   -           8

Yn erbyn y cynnig                -           1

Ymatal                                    -           0

 

ENILLWYD y bleidlais.

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2019/00595 yn amodol ar y tri amod a amlinellir yn yr adroddiad gyda'r diwygiadau canlynol / amodau ychwanegol:

 

·         Cymeradwyaeth i hyd at chwe phreswyliwr gan mai dyma'r hyn y mae C4 yn gyfyngedig iddo. I gynnwys teuluoedd ac nid pobl sengl (diwygio amod 3).

 

·         Ychwanegu amod Cynllun Rheoli sydd i'w gyflwyno cyn dechrau defnyddio’r eiddo (y cais rhyddhau amod i gael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio).

 

·         Ffenestri ochr llawr cyntaf yr eiddo sy'n edrych dros 62A Heol Cas-gwent i fod â gwydr aneglur.

 

 

Dogfennau ategol: