Agenda item

Cais DM/2019/00351 - Newid defnydd i gynnwys defnydd cymysg o lety â gwasanaeth/hunanarlwyo a’i ddefnyddio fel lleoliad i gynnal digwyddiadau a phriodasau. Woodbank, Heol Glen Usk, Llanhenwg, Sir Fynwy.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr yr

argymhellwyd i’w gymeradwyo yn amodol ar y deg amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Mynychodd y Cynghorydd I. Williams, yn cynrychioli Cyngor Cymuned Llanhenwg, y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd, ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

 • Mae gan y Cyngor Cymunedol bryderon ynghylch yr argymhelliad a amlinellir yn yr adroddiad ac nid yw'n credu ei fod yn gadarn.

 

 • Mae'r weithred bresennol ar gyfer safle gwyliau preifat ar gyfer hyd at 20 o westeion. Mae hyn yn newid i fod yn lleoliad priodas ar gyfer hyd at 100 o westeion.  Mae hyn yn gynnydd sylweddol yn y niferoedd a fydd yn gwaethygu lefelau s?n.

 

 • Y prif faterion yw datblygiadau arfaethedig ac ystyriaethau'n ymwneud â phriffyrdd. Polisïau MV1 a pholisi EP1 ac amwynder a Diogelu'r Amgylchedd.

 

 • O ran y priffyrdd yn yr ardal, mae llawer yn ffyrdd trac sengl sydd wedi'u lleoli o fewn cefn gwlad ac nid ydynt yn hawdd eu llywio. Mae dulliau mynediad at y safle yn fater arwyddocaol felly.  Nid oes unrhyw gynigion yn cael eu cyflwyno i ddiwygio'r mynediad presennol.  Nid yw'r mynediad presennol yn cyd-fynd â'r safonau dylunio cyfredol.

 

 • Mae gwelededd islaw'r safonau presennol ar gyfer ffyrdd gwledig sy’n ddarostyngedig i derfyn cyflymder cenedlaethol. Mae gwelededd i'r chwith dim ond yn 13 metr.  Bydd nifer y cerbydau ychwanegol sy'n defnyddio'r ffordd hon yn gwaethygu pryderon ynghylch diogelwch ar y ffyrdd.

 

 • Mae trigolion lleol wedi mynegi pryder yngl?n â'r s?n sy'n cael ei gynhyrchu.  Bydd hyn yn gwaethygu os caiff y cais ei gymeradwyo. Ni ellir leihau s?n gormodol drwy amodau gorfodi. Felly, mae'r Cyngor Cymunedol o'r farn y dylid gwrthod y cais.

 

Mynychodd Caroline Thomas, a oedd yn cynrychioli gwrthwynebwyr y cais, y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd, ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

 • Mae Cymuned Llanhenwg yn gwrthwynebu'r cais yn gryf.

 

 • Y ddau bryder mawr yw diogelwch ar y ffyrdd a lefelau s?n.

 

 • Pentref bychan gwledig yw Llanhenwg sydd â lonydd trac sengl sy’n gul ar y cyfan.  Mae nifer o fannau ‘dall’ a lleoedd cyfyngedig i basio, a allai fod yn sefyllfa beryglus i yrwyr sy'n anghyfarwydd â'r ardal.

 

 • Mae saith fferm ar hyd Woodbank lle y caiff da byw, tractorau a pheiriannau eu symud o un cae i'r llall yn rheolaidd.  Mae adroddiad y cais yn nodi bod y lôn yn is-safonol ac nad yw'r mynediad yn ddigonol.  Er gwaethaf hyn, mae'r Adran Briffyrdd wedi cefnogi'r cynnig.  Fodd bynnag, mae preswylwyr yn pryderu y bydd gyrwyr sy'n anghyfarwydd â'r mannau dall a'r mannau pasio yn creu man anniogel i yrru ac yn cael canlyniadau negyddol ar ddiogelwch ar y ffyrdd yn yr ardal.

 

 • Mae Woodbank yn agos iawn at nifer o eiddo preswyl. Gyda 20 o westeion, mae s?n gormodol wedi cael ei brofi gan drigolion lleol yn y gorffennol. Ar hyn o bryd, mae'r amodau arfaethedig yn caniatáu i ddigwyddiadau redeg o 8.00am i 1.30am saith diwrnod yr wythnos gyda'r opsiwn i wneud cais am ganiatâd i godi pebyll mawr neu adeileddau dros dro eraill o fewn y tir sy'n darparu ar gyfer hyd at 100 o westeion ym mhob digwyddiad. Roedd Adran Iechyd yr Amgylchedd wedi nodi bod potensial yn y lleoliad arfaethedig i gynhyrchu lefelau cerddoriaeth a allai darfu'n sylweddol ar breswylwyr sy'n byw yn yr ardal, ac felly roeddent wedi gwrthwynebu'r cais. Fodd bynnag, roedd hyn wedi'i ddiddymu pan gyflwynwyd yr adroddiad s?n a gomisiynwyd gan yr ymgeisydd.

 

 • Fodd bynnag, roedd yr adroddiad ar s?n wedi'i seilio ar y newid mewn defnydd wrth i'r gallu i werthu alcohol ar y safle gael ei gyflwyno. Bwriad y t? oedd parhau yn yr un modd ag yr oedd wedi gwneud yn ystod y pum mlynedd flaenorol. Mae trigolion sy'n byw wrth ymyl Woodbank o'r farn y byddai lleoliad priodas ar gyfer hyd at 100 o westeion yn wahanol iawn i'r hyn a ganiateir ar hyn o bryd ac y bydd yn achosi s?n sylweddol.

 

 • Mae'r ymgynghorydd s?n wedi datgan na fyddai'r defnydd uchaf a ragwelwyd o'r t? yn gallu cynyddu lefelau s?n yn sylweddol yn y lleoliadau agosaf. Fodd bynnag, roedd y gwrthwynebwyr yn anghytuno â hyn.  Yn ddiweddar, bu dau ddigwyddiad a oedd wedi achosi aflonyddwch sylweddol y gellid eu clywed un cilometr i ffwrdd ar gyfer un o'r digwyddiadau. Felly, byddai digwyddiad priodas i 100 o bobl sydd ond 100 metr i ffwrdd yn llawer gwaeth.

 

 • Ceir gwrthdaro rhwng polisïau cynllunio cenedlaethol a lleol.

 

Mynychodd Mr R. Williams, asiant yr ymgeisydd, y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

 • Mae'r datblygiad yn cyd-fynd â'r cynllun datblygu lleol a pholisïau S8, S10 ac S11 sy'n ymwneud â mentrau gwledig sy'n cyd-fynd â Pholisi Cynllunio Cymru.

 

 • Bydd y datblygiad yn cyfrannu at economi iach ac amrywiol o fewn Sir Fynwy, a amlinellir yn adroddiad y cais.

 

 • Mae gan y datblygiad arfaethedig fudd economaidd i'r Sir a bydd yn creu 10 swydd llawn amser yn darparu cyfleuster lletygarwch pum seren yn Sir Fynwy. Bydd y datblygiad hefyd yn darparu llety o safon i gefnogi'r ganolfan gonfensiwn ryngwladol. 

 

 • Mae'r defnydd arfaethedig o'r adeilad yn estyniad naturiol i'r defnydd presennol o dwristiaeth o'r eiddo a ddefnyddir fel llety gwyliau o ansawdd uchel.

 

 • Cydnabyddir pryderon Cyngor Cymunedol Llanhenwg a thrigolion lleol yn seiliedig ar faterion sy'n ymwneud â'r priffyrdd a s?n.

 

 • Mae arolwg cyflymder wedi sefydlu mai 27.7 mya yw'r terfyn cyflymder cyfartalog ar hyd y ffordd.  Mae symudiadau traffig dyddiol cyfartalog yn cyfateb i 141 o gerbydau. 

 

 • Ni fydd y datblygiad arfaethedig yn arwain at ddirywiad o ran diogelwch a chapasiti priffyrdd.  Bernir bod y mynediad yn dderbyniol o safbwynt gwelededd ymlaen i gerbydau sy'n gadael ac yn dod i mewn i'r safle, gan ystyried nifer, amledd, math a chyflymder y cerbydau sy'n defnyddio'r ffordd leol.

 

 • Mae effaith bosibl s?n o'r datblygiad arfaethedig wedi'i asesu'n llawn.  Mae cynllun rheoli s?n wedi'i gynnig fel rhan o'r cais ac mae wedi cael ei dderbyn gan Adran Iechyd yr Amgylchedd yr Awdurdod.

 

 • Mae'r amodau a gynigir yn yr adroddiad yn ymdrin â'r cynllun rheoli s?n sy'n dderbyniol i'r ymgeisydd.  Mae'r amodau hyn yn dyblygu ac yn ategu'r rhai a gynhwysir yn y drwydded safle i gynnal digwyddiadau yn amodol ar y cais hwn.

 

 • Mae pob penderfyniad yn fater o gydbwysedd ac ystyriaeth gynllunio deunydd allweddol. Mae polisi cynllunio ac ystyriaethau technegol a chynlluniau lliniaru yn gryf o blaid rhoi caniatâd cynllunio.

 

 • Felly, gofynnodd asiant yr ymgeisydd am i'r cais gael ei gymeradwyo.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

 • Mynegwyd pryder y gallai fod darpariaeth parcio annigonol yn y lleoliad arfaethedig ar gyfer y nifer disgwyliedig o gerbydau sy'n debygol o fod yn bresennol mewn digwyddiad, ac efallai na fydd digon o ddarpariaeth parcio ar gael i'r staff sy'n mynychu hefyd.

 

 • Mynegwyd pryder hefyd am y diffyg derbynyddion s?n y tu allan i'r ffin i'r safle ac a oedd amwynder y cymdogion yn cael ei ddiogelu'n ddigonol.

 

 • Caniatawyd caniatâd ar gyfer y drwydded ar gyfer y safle yn gynharach yn y flwyddyn.

 

 • Roedd yr ymgeisydd wedi cydnabod bod angen maes parcio gorlif ar gyfer 30 o gerbydau.  Fodd bynnag, nid oedd hyn wedi'i dderbyn ar sail ecolegol. Gallai hyn gael effaith negyddol ar amwynder preswylwyr pe bai angen i rai cerbydau barcio ar y lôn oherwydd nad oes digon o ddarpariaeth barcio.

 

 • Gallai'r amodau sy'n ymwneud ag oriau o ddefnydd ar gyfer digwyddiadau a phriodasau fod wedi'u cyfyngu i ddim hwyrach na 12:30am i gyd-fynd â'r amod cerddorol.

 

 • Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd yngl?n â'r tanc septig presennol, nodwyd y bydd hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y ganolfan ddigwyddiadau. 

 

 • Hysbysodd y Rheolwr Gwasanaethau Datblygu’r Pwyllgor y byddai 41 o leoedd parcio yn cydymffurfio â chanllawiau parcio ar gyfer y lleoliad hwn.

 

 • Er mwyn lleddfu pryderon ynghylch darpariaeth parcio, gellid cynnwys amod ychwanegol i ddarparu cynllun teithio i'r staff ar gyfer y datblygiad.

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol J. Higginson a'i eilio gan y Cynghorydd Sir A. Davies y dylai cais DM/2019/00351 gael ei gymeradwyo yn amodol ar y deg amod a amlinellir yn yr adroddiad ac yn amodol ar yr amodau ychwanegol canlynol:

 

 • Darparu Cynllun Teithio ar gyfer y datblygiad.

 

 • Dylid cyfyngu’r oriau defnydd ar gyfer digwyddiadau a phriodasau i ddim hwyrach na 12:30am i gyd-fynd â'r amod cerddorol.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid y cynnig                   -           10

Yn erbyn y cynnig                -           1

Ymatal                                    -           1

 

Cariwyd y cynnig.

 

Penderfynwyd y dylai cais DM/2019/00351 gael ei gymeradwyo yn amodol ar y deg amod a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar yr amodau ychwanegol canlynol:

 

 • Darparu Cynllun Teithio ar gyfer y datblygiad.

 

 • Dylid cyfyngu’r oriau defnydd ar gyfer digwyddiadau a phriodasau i ddim hwyrach na 12:30am i gyd-fynd â'r amod cerddorol.

 

Dogfennau ategol: