Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 6ed Mehefin, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Sir P. Murphy yn Gadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Sir D. Rooke yn Is-Gadeirydd

3.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

4.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 169 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 2 Mai 2023 a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

5.

Cais DM/2021/00528 – Datblygiad preswyl arfaethedig o 2 annedd ar wahân gyda pharcio preifat ar y safle, Holly Bush, Vinegar Hill, Gwndy, Sir Fynwy. pdf icon PDF 232 KB

Cofnodion:

Rhoesom ystyriaeth i adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gytundeb Cyfreithiol A106.

Amlinellodd yr Aelod lleol dros Ddwyrain Magwyr gyda Gwndy, sydd hefyd yn Aelod o’r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau a ganlyn:

 

 • Mae'r cais ar gyfer dau eiddo ond mae yna fynediad gwael i Vinegar Hill.

 

 • Mae gan y cais argymhelliad gan  swyddog i'w ganiatáu gan fod ganddo symudiad cerbydau is, a dyma'r prif reswm dros newid polisi caniatâd Priffyrdd.

 

 • Mae cyffordd y B4245 yn Vinegar Hill wedi'i chyfeirio fel cyffordd  anaddas ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm.

 

 • Nid oes llwybrau troed i blant gerdded yn ddiogel ar hyd y llwybr hwn.

 

 • Nid oes mynediad i ddatblygiadau preswyl. Mae nifer o faterion y mae angen mynd i'r afael â hwy trwy amodau cyn ystyried y cais hwn i'w gymeradwyo.

 

 • Nid oes manylion cynllun y System Ddraenio Gynaliadwy (SDCau) ar gael.

 

 • Mae angen llain ehangach ar y fynedfa ac mae angen torri llystyfiant yn ôl ar eiddo’r perchennog ac ar wrych y Cyngor Sir.

 

 • Mynegodd yr Aelod lleol bryder bod plant yn gorfod cael mynediad i'r ffordd gul hon heb lwybr troed wrth gerdded i'r ysgol. Byddai cerbydau ychwanegol a Cherbydau Nwyddau Trwm yn cludo nwyddau i'r safle hwn yn gwaethygu'r sefyllfa. Nid yw'r llain bresennol yn addas ar gyfer cerbydau mawr.

 

 • Dywedodd yr Aelod lleol na allai gefnogi'r cais hwn oherwydd y materion a amlinellwyd mewn perthynas â'r lled a mynediad i'r ffordd.

 

Mewn ymateb, dywedodd y Rheolwr Datblygu Priffyrdd wrth y Pwyllgor:

 

 • Roedd y cais yn wreiddiol ar gyfer 4 t? yn cynnwys 4 cerbyd a ystyriwyd yn anaddas ar gyfer y safle. Fodd bynnag, mae dau d? sy'n cynnwys dau gerbyd gyda'r t? presennol yn gallu ymdopi â cherbydau yn mynd i ac o'r datblygiad hwn gyda'r effaith ar Vinegar Hill gryn dipyn yn llai.

 

 • Mae cerddwyr yn yr ardal hon ar hyn o bryd yn byw gyda datblygiad sylweddol eisoes yn bodoli. Ystyriwyd na fyddai dau d? ychwanegol yn achosi unrhyw niwed sylweddol i ddiogelwch defnyddwyr y briffordd.

 

 

 

·         Gofynnwyd am Gynllun Rheoli Traffig Adeiladu (CRhTA) trwy amodau Cynllunio. Mater i'r adeiladwr fydd cyflwyno'r cynllun hwn i'r Awdurdod i'w gymeradwyo.

 

·         Mae cerbydau mawr yn gallu mynd i Vinegar Hill. Os na allant gael mynediad i ddatblygiad penodol, yna byddai'n ofynnol iddynt reoli maint eu cerbydau yn unol â hynny. Byddai'r CTMP yn mynd i'r afael â hyn ar gyfer y datblygiad hwn.

 

Dywedodd y Rheolwr Tîm Ardal Rheoli Datblygu wrth y Pwyllgor:

 

·         Byddai angen amod ychwanegol i gynnwys Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu petai'r Pwyllgor yn ystyried caniatáu'r cais.

 

·         Byddai'r cais Systemau Draenio Cynaliadwy yn cael ei ystyried fel rhan o gais ar wahân.

 

Darllenodd y Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd a Llifogydd ddatganiad i’r Pwyllgor gan asiant yr ymgeisydd:

 

·         Cyflwynwyd y cais ym mis Mawrth 2021 ac yn wreiddiol ar gyfer adeiladu 4 t?. Derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau i'r bwriad ac mewn trafodaethau gyda swyddogion Cynllunio a Phriffyrdd, cytunwyd i leihau nifer y  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cais DM/2023/00592 – Codi 1 annedd 2 ystafell wely. Pathways, Vinegar Hill, Gwndy, Cil-y-coed. pdf icon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoesom ystyriaeth i adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gytundeb Cyfreithiol A106.

 

Mae'r cais hwn yn ddyblyg o gais DM/2022/01193 a wrthodwyd oherwydd pryderon ynghylch diogelwch priffyrdd. Yn dilyn hynny, apeliwyd yn erbyn y penderfyniad, ac ystyriwyd y cais gan Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW). Gwrthodwyd yr apêl ar 18 Ebrill 2023. Ystyriodd yr Arolygydd y rheswm dros wrthod, diogelwch priffyrdd, a daeth i'r casgliad, er na fyddai'r mater hwnnw wedi cyfiawnhau gwrthod caniatâd, "y niwed a'r gwrthdaro polisi sy'n gysylltiedig ag absenoldeb cytundeb cyfreithiol wedi'i gwblhau, byddai sicrhau darpariaeth tai fforddiadwy" yn ddigon o reswm i wrthod yr apêl.

 

Mynegodd yr Aelod lleol dros Ddwyrain Magwyr gyda Gwndy, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, bryder nad oedd yr Arolygydd Cynllunio wedi derbyn y Polisi Safonol Dylunio Priffyrdd mabwysiedig oherwydd camgymeriad yr Adran Gynllunio Lleol. Pe bai'r Arolygydd Cynllunio wedi derbyn y wybodaeth yma, ystyriwyd y byddai wedi gallu gwneud asesiad gwell o'r materion diogelwch yn ymwneud â'r briffordd mewn perthynas â'r cais hwn. Byddai wedi rhoi mwy o bwys ar achos trigolion lleol.

 

Mewn ymateb, dywedodd y Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd a Llifogydd wrth y Pwyllgor:

 

 • Roedd yn amryfusedd nad oedd y Polisi Safonol Dylunio Priffyrdd mabwysiedig wedi'i ddarparu i'r Arolygydd Cynllunio. Fodd bynnag, nodwyd nad oedd Arolygydd erioed wedi gofyn am y ddogfen hon. Roedd cyngor sylweddol wedi’i roi i’r Arolygydd gan Swyddogion Priffyrdd, yn ogystal â rhoi mynediad iddo at gofnodion y Pwyllgor Cynllunio a chofnod o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio. Byddai'r Arolygydd hefyd wedi cynnal ymweliad safle.

 

 • Nodwyd y gallai'r Arolygydd ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ystod ei weithrediadau ond nid oedd wedi gwneud hynny y tro hwn.

 

 • Nid Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Cyngor Sir Fynwy yw'r arweiniad y cyfeirir ato ond fe'i defnyddir gan bob awdurdod ledled Cymru.

 

 

Roedd S. Lloyd, a oedd yn gwrthwynebu’r cais, yn bresennol yn y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau a ganlyn:

 

 • Y cais hwn yw'r trydydd ymgais i ychwanegu t? arall i'r Seilwaith Gwyrdd a ganiatawyd o dan gais blaenorol ar y safle ehangach. Roedd y cais hwnnw'n cynnwys y trydydd t? hwn yn wreiddiol ond cafodd ei ddileu oherwydd pryderon yngl?n â gorddatblygu.

 

 • Roedd y gwrthwynebydd o'r farn bod hyn yn gamddefnydd dybryd o'r system gynllunio ac os caiff ei gymeradwyo bydd yn gosod cynsail annerbyniol i ddatblygwyr y gallant oresgyn pryderon datblygu drwy roi seilwaith gwyrdd ar safleoedd yn cael eu cymeradwyo ac yna’n gwneud cais ar wahân i adeiladu ar y seilwaith gwyrdd hynny.

 

 • Mae'r ffenestri uchaf gogleddol yn edrych yn syth ar wal gynnal 2.5 medr.

 

 • Dim ond dwy ffenestr hollt sydd yn y drychiad deheuol.

 

 • Nid yw'r t? ond 15 medr o ystafelloedd byw cefn Walnut House ond oherwydd y safle serth mae lefel y llawr 4 medr yn uwch ac uchder y grib 10 medr yn uwch. Bydd yn cael effaith ormesol iawn ar amwynder Walnut House.

 

7.

Cais DM/2021/00622 – Cadw 4 gwyntyll bach a thynnu a gosod 6 gwyntyll mwy. Atherstone, B4347 Turners Wood i Porthygaelod Farm, St Maughan's, Sir Fynwy, NP25 5QF. pdf icon PDF 179 KB

Cofnodion:

Rhoesom ystyriaeth i adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Mynychodd yr Aelod lleol dros Llandeilo Gresynni y cyfarfod ar wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau a ganlyn ar ran trigolion lleol yr effeithir arnynt gan y cais:

 

 • Nid yw trigolion lleol yn gwrthwynebu'r cais diwygiedig cyn belled mai'r canlyniad yw gostyngiad mewn s?n o'r cefnogwyr.

 

 • Roedd trigolion lleol wedi mynegi pryder nad oedd adroddiad y cais yn datgan i ba raddau y maent wedi dioddef am y pum mlynedd diwethaf lle mae'r s?n wedi bod yn broblem 24 awr sy'n codi ac yna’n gostwng drwy gydol y dydd.

 

 • Fodd bynnag, maent yn croesawu'r mesurau sy'n lliniaru'r broblem ond yn ystyried nad yw'r cais hwn yn ateb perffaith ar eu cyfer. Hyd yn oed gyda'r cefnogwyr newydd, bydd trigolion yn dal i gael eu haflonyddu ar wahanol adegau yn ystod y dydd.

 

 • Ni fydd mwynhad o’u heiddo yn dychwelyd i’r hyn ydoedd cyn 2018.

 

 • Os rhoddir caniatâd cynllunio, mae trigolion yn awyddus i'r gweithwyr proffesiynol priodol wneud gwiriadau i sicrhau bod yr offer, fel y nodir yn y cais, yn cael ei osod.

 

·         O ran y gwiriadau gwirio s?n dilynol a amlinellwyd yn adroddiad y cais, hoffai trigolion gael rhybudd pryd y bydd yr asesiadau s?n yn cael eu cynnal yn eu heiddo. Gan fod lefel yr aflonyddwch s?n yn cael ei ddylanwadu'n fawr gan y tywydd, gofynnodd y trigolion i'r gwiriadau hynny gael eu cynnal mewn amodau tywydd priodol ac ar ddiwrnodau gwahanol i roi sicrwydd bod y gostyngiad s?n a nodwyd wedi'i gyflawni.

 

·         Mae'r s?n yn waeth ar ddiwrnod sych a chynnes gyda gwynt deheuol. Mae preswylwyr yn debygol o fod y tu allan â’u ffenestri ar agor ar y dyddiau hyn.

 

·         Cyflwynwyd y cefnogwyr yn 2018 gan mai dyma'r dechneg orau sydd ar gael. Fodd bynnag, roedd hefyd oherwydd y niferoedd cynyddol o adar oedd yn cael eu cadw yn y sied ddofednod. Mae trigolion yn pryderu nad yw'r lefelau stocio wedi cael sylw.

 

Ymatebodd Swyddog Arbenigol Iechyd yr Amgylchedd fel a ganlyn:

 

·         Yngl?n â'r asesiad cyntaf a wnaed o ran dulliau'r Safon Brydeinig wedi darparu'r lefelau s?n a ragwelir mewn eiddo cyfagos. Atebwyd y cwestiynau a godwyd ar y cam hwn.

 

·         Y prif reswm pam na ddatblygodd y tai acwstig oedd materion awyru.

 

·         Mae'r adroddiad cais dilynol a ddarparwyd yn opsiwn gwell a rhagwelir y bydd yn cynhyrchu lefel is o s?n trwy ddefnyddio gwyntyll chwe llafn yn lle gwyntyll tri llafn. Rhagwelir y bydd y math hwn o gefnogwr yn dileu'r pwls a gynhyrchir ar hyn o bryd o'r gefnogwr presennol.

 

·         Darparwyd siart desibel i ddangos lefelau s?n. Pan fydd y 12 ffan talcen yn cael eu defnyddio, y s?n yn yr eiddo agosaf sy'n sensitif i s?n fydd 30 desibel. Bydd adegau pan fydd y lefelau cefndir yn gostwng i 25 desibel. Felly, nid yw Adran Iechyd yr Amgylchedd mewn  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

Cais DM/2022/01826 – Cadw a chwblhau garej ddomestig. 60 Old Barn Way, Y Fenni, NP7 6EA. pdf icon PDF 167 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad a bod amod ychwanegol yn cael ei ychwanegu bod y cynllun yn cael ei gwblhau yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd o fewn chwe mis i ddyddiad y caniatâd.

 

Nodwyd bod y cais diweddaraf hwn yn cynnig gostyngiad o 0.763m yn uchder y grib sydd bellach 0.5m yn uwch na’r cynllun a gymeradwywyd yn wreiddiol yn 2019.

 

Mynychodd yr Aelod lleol dros Lansdown y cyfarfod ar wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol ar ran gwrthwynebwyr lleol i’r cais:

 

 • Gwrthodwyd y cais yn flaenorol gan y Pwyllgor Cynllunio a dyfynnodd yr Aelod lleol y rhesymau dros ei wrthod, sef bod gan y garej ôl-troed mawr a ystyrir yn rhy fawr.

 

 • Roedd y rhesymau a roddwyd yn flaenorol dros wrthod y cais blaenorol yn ymwneud â'i raddfa a màs annerbyniol. Nid oedd y cynnig wedi parchu ffurf, graddfa, màs a gosodiad presennol ei osodiad ac mae'n groes i'r Cynllun Datblygu Lleol.

 

 • Dyfynnodd yr Aelod lleol o adroddiad yr Arolygydd. Hyd yn oed gyda gostyngiad mewn uchder, byddai'n parhau i fod yn adeilad mawreddog ac amlwg yn groes i gymeriad ac edrychiad yr ardal. Mae trigolion cyfagos wedi mynegi pryderon bod y garej yn cael effaith ormesol ar eu heiddo ac yn cael effaith negyddol ar eu hamodau byw.

 

 • O'r ardd sy'n wynebu'r cefn a golygfeydd o'r cefn sy'n wynebu 58 Old Barn Way, byddai'r olygfa'n cael ei dominyddu gan drwch o adeiladau. Mae'r datblygiad yn amhriodol i'w gyd-destun.

 

 • Mae'r ymgeisydd wedi ychwanegu dogfen newydd i'r Porth Cynllunio sy'n datgan bod yr ôl troed wedi ei leihau'n sylweddol. O’r caniatâd gwreiddiol a roddwyd yn 2019, gyda’r cladin sylweddol yn cael ei ychwanegu, nid yw’r ôl troed wedi lleihau ond wedi tyfu’n sylweddol i’r pwynt lle na ellir cwblhau’r adeilad yn gywir. Ystyrir na fyddai digon o le i gwblhau'r ffosydd cerrig a'r landeri.

 

 • Mae'r adeilad yn anghydnaws ac yn dominyddu'r ardal o'i gwmpas ac allan o gyd-destun gymdogaeth. Nid oes unrhyw adeilad arall gerllaw yn uwch na 2.4 medr.

 

 

Mewn ymateb dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Datblygu wrth y Pwyllgor:

 

 • Bod yr adeilad 0.4 medr yn fwy llydan na'r caniatâd gwreiddiol.

 

 • Gellid adeiladu garej gyda'r un lled o dan hawliau datblygu caniataol.

 

 • Mae hyd yr adeilad yn aros yr un fath â'r bwriad gwreiddiol.

 

Wedi ystyried yr adroddiad ar y cais a’r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

 • Mynegodd rhai Aelodau bryder ynghylch goruchafiaeth yr uchder crib ychwanegol o 0.5 metr ac roeddent o'r farn y byddai uchder y grib o 4 metr, a amlinellwyd yn y cynllun gwreiddiol, yn fwy priodol. Ystyriwyd bod yr adeilad yn groes i gymeriad y strydlun.

 

 • Gofynnwyd i'r Pwyllgor ganolbwyntio ar effeithiau'r adeilad ac a fyddai uchder y grib arfaethedig o 4.5m yn dderbyniol ai peidio.

 

 • Gallai gostwng uchder y crib olygu bod angen ailadeiladu'r to gyda gwahanol ddeunyddiau toi sydd eu hangen i ymdopi â goleddf bas.

 

9.

Cais DM/2023/00391 - Adeilad arfaethedig yn gysylltiedig gyda defnydd tir amaethyddol presennol. Tai allan, Llandenny Walks Road, Llandenni, Sir Fynwy. pdf icon PDF 184 KB

Cofnodion:

Rhoesom ystyriaeth i adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Wrth nodi manylion y cais, adnabuwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

 • Yr ymgeisydd fydd yn dewis y lloriau mewnol.

 

 • Amlinellir amod yn adroddiad y cais yn cyfyngu'r adeilad i ddefnydd storio yn unig.

 

 • Bydd yr adeilad yn gynaliadwy gan ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau lleol lle bo modd.

 

 • Gall swyddogion gorfodi wirio y cydymffurfir ag amod defnydd yr adeilad.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Sir J. Butler y dylid cymeradwyo cais DM/2023/00391 gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir E. Bryn.

 

Yn dilyn pleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau a ganlyn:

 

O blaid y cynnig            - 12

Yn erbyn y cynnig         - 0

Ymatal                           - 0

 

Pleidleisiwyd o blaid y cynnig.

 

Penderfynwyd cymeradwyo cais DM/2023/00391 gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

10.

ER GWYBODAETH – Yr Arolygiaeth Gynllunio – Penderfyniadau Apêl a gafwyd

10a

Tir yng Nghlwb Rygbi Cas-gwent, Burnt Barn Road, Bulwark, Cas-gwent pdf icon PDF 198 KB

Cofnodion:

Roeddem wedi derbyn adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd yng Nghlwb Rygbi Cas-gwent, Burnt Barn Road, Bulwark, Cas-gwent ar 16 Mai 2023.

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i gwrthod.