Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Ystyried p'un ai i eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod pan ystyrir yr eitem ddilynol o fusnes yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail ei fod yn golygu datgeliad tebygol gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

4.

Cais i Adolygu Trwydded Safle yn y Goetre.