Agenda and minutes

Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg - Dydd Mercher, 20fed Medi, 2023 10.00 am

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

None.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefan Cyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

  • Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud); neu
  • Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu un o'n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i'r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk.Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

Cofnodion:

None.

 

3.

Proses Hunanasesu pdf icon PDF 497 KB

Craffu ar y broses hunanasesu i lywio dealltwriaeth yr Aelodau o drefniadau'r Cyngor a nodi meysydd i'w craffu ymhellach

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Brocklesby yr adroddiad a chafwyd cyflwyniad gan Richard Jones a Hannah Carter. Atebodd y Cynghorydd Brocklesby, Matthew Gatehouse a Richard Jones gwestiynau'r aelodau.

Pwyntiau allweddol a godwyd gan aelodau’r Pwyllgor:

·        Nodi y byddai rhoi mynediad at yr adroddiad hwn i’r cyhoedd, ynghyd â dangosfwrdd wedi bod yn fwy defnyddiol, ac y dylid ystyried cydlyniad o’r fath.

·        Gofyn am ragor o wybodaeth am y broses hunanasesu, a oes cynlluniau cyfathrebu â rhanddeiliaid, ac a oes adolygiadau’n digwydd o’r hyn sydd wedi’i wneud

·        A ofynnir am farn trigolion ar werth am arian

·        Gofyn pam mai dim ond 40% yw canran y bobl sy’n teimlo eu bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau

·        Nodi bod rhai cynghorau’n rhoi hunanasesiad i grwpiau preswylwyr er mwyn gofyn eu barn ar effaith perfformiad y cyngor ar drigolion – nodi pwysigrwydd a gwerth adborth gan drigolion a’r gwahaniaeth rhwng preswylwyr yn teimlo eu bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau a gallu cymryd rhan mewn gwirionedd yn y broses honno

·        Arsylwi, gyda ffocws yr adroddiad ar allbynnau, y byddai wedi bod yn ddefnyddiol cael mwy o wybodaeth am fudd uniongyrchol y canlyniadau hynny i drigolion ee manteision iechyd yn deillio o’r cynnydd yn y nifer sy'n defnyddio cyfleusterau hamdden.

·        Gofyn sut mae'r cyngor yn defnyddio cyfleusterau hamdden i ohirio datgyflyru, sicrhau bod preswylwyr yn osgoi gofal brys mewn ysbyty, a gwella iechyd meddwl a lles rhai grwpiau penodol

·        Gofyn sut yr ydym yn mynd i gofnodi a mesur lleisiau ar brofiadau bywyd, a ellir ymgysylltu â dinasyddion wrth gynllunio gwasanaethau, ac a ellir anfon fersiwn cynnar o’r adroddiad i Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol i’w adolygu, i weld a yw’r setiau data cywir yn cael eu cofnodi

·        Nodi y byddai’n ddefnyddiol cael cymariaethau perthnasol ag awdurdodau eraill, ac y byddai data o’r fath yn cael ei ddangos orau mewn dangosfwrdd

·        Gofyn pam na ellir cael targedau interim nawr, sut mae’r wybodaeth a ddarperir gan swyddogion yn cael ei herio, ac a all yr adroddiad wneud llai o edrych yn ôl ac edrych yn fwy i’r dyfodol

·        Gan na fydd dangosfwrdd yn rhyngweithiol i'r trigolion, mae angen rhoi ystyriaeth ofalus i'r wybodaeth a roddwn i drigolion - mae'n bwysig iawn bod profiad ac adborth trigolion yn cael eu cynnwys yn y gwerthusiad hwn, ac mae angen newid y teimlad nad ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn y cyngor

·        Awgrymu y byddai'n ddefnyddiol cael mwy o fanylion ar sut mae'r strategaethau a'r arolygon a grybwyllwyd yn yr adroddiad wedi effeithio ar y broses o wneud penderfyniadau, megis yr arolwg Natur Wyllt

·        Mynegi amheuaeth ynghylch defnyddioldeb rhai arolygon e.e. arolwg llyfrgell, gofyn pam na ofynnwyd i’r 99% o’r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr pam nad ydynt yn defnyddio’r gwasanaethau llyfrgell

·        Cynnig, gyda'r angen i ddod o hyd i ffyrdd gwell o gyfathrebu, y dylid cynnwys gwybodaeth arall wrth gyflwyno bil treth cyngor blynyddol

·        Nodi weithiau nad oes meini prawf gwrthrychol er mwyn cymhwyso rhywbeth fel llwyddiant e.e. cyflwyno’r terfynau 20mya, gan fod Sir Fynwy yn gynllun peilot,  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg a’r Rhestr Weithredu pdf icon PDF 365 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Mae angen i’r eitem Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl gael ei symud yn ôl o'r cyfarfod nesaf, o bosibl i fis Ionawr.

Cynigiodd y Cynghorydd Bond y dylid dod â’r Strategaeth Ariannol, y Strategaeth Llifogydd (Pwyllgor Lle) ac eitemau’r Cyngor a Gwydnwch Cymunedol yn eu blaen ar y rhaglen waith – CAMAU GWEITHREDU

 

 

5.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a'r Cabinet pdf icon PDF 328 KB

6.

I gadarnhau a llofnodi'r cofnodion canlynol: pdf icon PDF 326 KB

21ain Mehefin 2023: Cyfarfod Cyffredin

17eg Gorffennaf 2023: Cyfarfod Arbennig

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·        21ain o Fehefin 2023: Cyfarfod Cyffredin

·        17eg o Orffennaf 2023: Cyfarfod Arbennig

Cadarnhawyd bod y cofnodion yn gofnod cywir.

 

 

7.

Cyfarfod nesaf: 24ain Hydref 2023