Agenda and minutes

Special, Pwyllgor Craffu Pobl - Dydd Mawrth, 6ed Chwefror, 2024 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefanCyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwyddefnyddio'r ffurflen hon

  • Rhannwcheich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud);  neu
  • Cyflwynwchsylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrifFy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor DetholBydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Oshoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk. Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

Cofnodion:

Dim.

 

3.

Datblygu Darpariaeth Breswyl: Model Llety a Darparu Gofal pdf icon PDF 708 KB

Craffu ar fodel i gynyddu opsiynau lleoliadau yn y sir a darparu gofal heb elw.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Ian Chandler a Jane Rodgers yr adroddiad ac ateb cwestiynau'r Aelodau Peter Davies and Nicholas Keyse. 

Pwyntiau allweddol a godwyd gan Aelodau:  

·        Lefel y galw a’r sail ar gyfer y 6 lleoliad plant pwrpasol, Aelodau’n cwestiynu a oes galw isel yn hanesyddol ac a fydd y nifer yn ddigonol yn y tymor hir. Gofynnwyd cwestiynau hefyd pam y bydd yn 3 annedd ar wahân, yn hytrach na chael y lleoliadau o dan yr un to. 

·        Mae’r adroddiad yn sôn am sicrhau grantiau gan lywodraeth Cymru mewn perthynas â chaffael eiddo addas - gofynnodd yr Aelodau pa mor hyderus yw’r cyngor o ran cyflawni amcanion yn y maes hwn a pha mor bell mae’r trafodaethau wedi symud ymlaen, fel nad oes rhaid i’r cyngor ddefnyddio mwy o gyllideb y Gwasanaethau Plant.

·        Nifer y bobl ifanc o Sir Fynwy sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol eraill, ac i'r gwrthwyneb ac a fyddai'r ddarpariaeth yn arwain at symud rhai o'r bobl ifanc yn ôl i Sir Fynwy. 

·        Gyda phrosiectau ar y cyd fel Myst gyda Thorfaen, o ystyried bod y ffiniau mor agos rhwng awdurdodau lleol, a oes unrhyw gynlluniau i brynu eiddo gydag awdurdodau eraill, fel partneriaeth. 

·        A fydd achosion busnes unigol ar gyfer gwariant mawr ar asedau y mae’r Cabinet yn dymuno eu hailddefnyddio yn cael eu dwyn yn ôl i graffu (mae’r adroddiad yn nodi craffu ar ôl penderfyniad). 

·        Y gymhariaeth ag awdurdodau eraill ac unrhyw ddysgu oddi wrthynt. 

·        Er bod niferoedd lleoliadau plant yn isel, a fyddai'r ddarpariaeth yn arwain at gynnydd.  

·        Addasrwydd eiddo o ran trefol/gwledig a sut y byddai gofodau llety yn cael eu hadeiladu o amgylch y categori pobl ifanc 16-25 oed. 

·        P'un a yw ymgynghori â phobl ifanc mewn darpariaeth breswyl neu gyn-ymadawyr gofal wedi llywio'r cynigion. 

·        A fyddai lleoedd gwag mewn eiddo yn cael eu rhentu i awdurdodau cyfagos. 

·        P'un a fydd trafodaethau gydag aelodau'r ward lleol ynghylch unrhyw ddarpariaeth o asedau.   

·        Awgrymodd aelod fod angen i’r polisi i ddatgan mai maethu byddai'r opsiwn cychwynnol, gan ei bod yn well i blant fod gyda theulu.

·        Faint o ystyriaeth sydd wedi'i rhoi i'r goblygiadau refeniw ac a fyddai arolygwyr annibynnol.  

Crynodeb y Cadeirydd:  

Diolchwyd i'r Aelod Cabinet a'r swyddogion am fod yn bresennol. Canolbwyntiodd y trafodaethau ar ddigonolrwydd ac addasrwydd lleoliadau pwrpasol, pa mor ddigonol a hyblyg y byddent, y tebygolrwydd o sicrhau grantiau Llywodraeth Cymru a chyfnewid lleoliadau gydag awdurdodau lleol eraill. Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau ynghylch y posibilrwydd o gyd-brosiectau ar gyfer awdurdodau cyfagos a gofynnwyd am yr hyn a ddysgwyd gan gynghorau eraill.  Gofynnwyd cwestiynau ynghylch y mater o rannu ystafell gan frodyr a chwiorydd, effaith dod â phobl ifanc yn ôl i'w cymunedau, a math a lleoliad eiddo. Gofynnodd y Pwyllgor hefyd sut y cynhaliwyd ymgynghoriad gyda phobl ifanc ac roedd cwestiynau am y mathau a'r nifer o leoliadau sydd eu hangen, y goblygiadau refeniw a chaffael eiddo ailbwrpasol.  Cafwyd trafodaethau hefyd ar yr uchdwr benthyca a llywodraethu a thryloywder ynghylch prynu asedau. Cymeradwyodd y pwyllgor y  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Craffu ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol pdf icon PDF 665 KB

Craffu ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn dilyn y cyfnod ymgynghori. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Angela Sandles a Matthew Gatehouse yr adroddiad ac atebwyd cwestiynau’r aelodau ganddynt. 

Pwyntiau allweddol a godwyd gan Aelodau:  

·        P'un a oedd yn gynamserol i gymeradwyo’r Cyngor yn gosod ei gyllideb a'r goblygiadau ar gyfer y gyllideb. 

·        Gofynnodd yr aelodau am y risgiau a heriau y gallai'r Cyngor eu hwynebu wrth gyflawni'r strategaeth.  

·        Mae'n hanfodol bwysig cydnabod bod pob preswylydd yn wynebu anawsterau o ryw fath ac y dylid cydnabod hyn, yn enwedig mewn perthynas â'r problemau gwledig a'r caledi cysylltiedig.  

·        Cydnabyddiaeth y gall nodweddion gwarchodedig orgyffwrdd yn aml a’r angen i gyfeirio at effaith codi oedran pensiwn y wladwriaeth o ran cyflogaeth. 

·        Mewn perthynas â nodwedd warchodedig rhyw, efallai y gellid cynnwys ein bod yn gweithio gyda phartneriaid i leihau trais rhywiol ac nad yw’n fater i fenywod yn unig a phwysigrwydd ymgysylltu â bechgyn a dynion ifanc. 

·        Gall y strategaeth elwa o gynnwys sut mae menywod, sy'n cael y menopos, yn cael eu cefnogi yn y gwaith.  

·        Mae angen cysondeb o fewn y strategaeth o ran y nodweddion gwarchodedig

·        Gall fod tensiynau rhwng nodweddion gwarchodedig, gyda'r ddelfryd o gydraddoldeb yn cael ei golli ar brydiau, gydag aelodau'n cwestiynu a oedd hyn wedi cael ystyriaeth ddigonol. 

·        O ran adran LHDTC+ y ddogfen, efallai y bydd angen cynnwys o dan y cwricwlwm bod angen i addysgu yn y maes hwn fod yn gritigol ac yn amryfath yn ôl cyfraith achosion ~ mae'n bwysig nodi bod cyfraith achosion bellach sy'n cydnabod safbwyntiau hollbwysig o ran rhywedd fel argyhoeddiad athronyddol a ddiogelir gan y gyfraith. 

Crynodeb y Cadeirydd:  

Craffwyd ar yr adroddiad yn fanwl, gyda’r drafodaeth yn canolbwyntio ar dlodi gwledig a'r goblygiadau i'n heconomi yn y dyfodol, yn enwedig i ffermwyr. Roedd yr aelodau’n cydnabod bod y ddogfen yn ddogfen fyw ac y bydd cyfleoedd i ystyried cynnydd a diwygio'r ddogfen i adlewyrchu natur Sir Fynwy a chasglu mwy o dystiolaeth. Cydnabu'r aelodau y bydd angen alinio'r ddogfen â'r gyllideb.  Cytunodd y pwyllgor fod y cynllun wedi'i ddrafftio'n dda ac yn cynnig gweledigaeth glir, ond roedd rhai pwyntiau i swyddogion a'r cabinet fyfyrio arnynt, yn enwedig y nodwedd warchodedig rhyw. Cafwyd rhai sylwadau ynghylch trais rhywiol yn enwedig, a sut rydym yn gweithio gyda bechgyn a dynion ifanc ar faterion sy’n gysylltiedig â diogelwch personol. Trafodwyd adroddiadau aflonyddu rhywiol mewn ysgolion a theimlai'r aelodau ei bod yn bwysig cynnal mannau un rhyw.  Cododd yr aelodau'r angen i ystyried sut mae menywod sy'n mynd trwy'r menopos yn cael eu cefnogi, ac amlygwyd hefyd oedran pensiwn y wladwriaeth a goblygiadau hynny. Cydnabu'r Aelodau'r gwrthdaro a'r tensiynau rhwng gwahanol grwpiau a'r syniad o gydraddoldeb i bawb, ac awgrymwyd y gallai fod angen gwirio rhai o'r derminoleg a'r cysondeb yn y ddogfen, yn enwedig o ran y nodweddion gwarchodedig. Yn ogystal, cododd aelod bryder am yr amcan o ddarparu addysg gynhwysol LHDTC a sut mae'n cyd-fynd â'r dull addysgu, gan awgrymu y dylai addysgu fod yn amcan critigol a dylai fod yn amryfath, gydag anghenion crefydd a diwylliant yn cael eu  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Cyfarfod Nesaf: 5ed Mawrth 2024