Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu Pobl - Dydd Mawrth, 18fed Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Cafodd y Cynghorydd Crook ei enwebu fel Cadeirydd y Cynghorydd Powell, eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Strong. Etholwyd y Cynghorydd Crook.

 

 

2.

Penodi Is-gadeirydd.

Cofnodion:

Cafodd y Cynghorydd Strong ei enwebu fel Is-gadeirydd gan y Cynghorydd Stevens, eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Riley. Cafodd y Cynghorydd Strong ei benodi.

 

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y cyhoedd i gyfarfod y Pwyllgor Craffu Pobl, a fyddai'n ystyried canlyniad yr Adolygiad ar Fy Niwrnod, Fy Mywyd a'r adborth o'r broses ymgynghori. Eglurodd mai rôl y pwyllgor craffu oedd cynnig barn i'r cabinet a gwneud unrhyw argymhellion, y gall y Cabinet eu derbyn neu eu gwrthod fel rhan o'u penderfyniadau yn y dyfodol, ond bod yr Aelodau'n awyddus i glywed gan y cyhoedd ac yn enwedig defnyddwyr gwasanaeth Fy Niwrnod, Fy Mywyd. 

 

Cadarnhaodd y Cadeirydd fod cyfraniad ysgrifenedig wedi'i dderbyn cyn y cyfarfod gan Mr David Abbott, yr oedd yr Aelodau wedi'i weld.  Amlygodd hefyd fod deiseb gyda llawer o lofnodion wedi ei chyflwyno i'r Pwyllgor a bod yr Aelodau'n nodi cryfder teimlad y cyhoedd ar y mater o'u blaenau.  

 

Roedd presenoldeb cyhoeddus mawr yn y cyfarfod craffu a siaradodd 13 aelod o'r cyhoe
dd am oddeutu tair munud yr un, gan dynnu sylw at yr angen am wasanaethau i bobl sydd ag anableddau dysgu (ar wahân i'r rhai sy'n defnyddio Fy Niwrnod, Fy Mywyd), yn benodol ar y canlynol:

 

·         Yr angen am ganolfan lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel, yn teimlo eu bod yn perthyn, heb deimlo'n wahanol, gan eu helpu i fagu hyder a chynnig ymdeimlad o bwrpas ac ansawdd bywyd iddynt.

·         Yr angen am ganolfan sydd wedi'i lleoli'n ganolog yn y gymuned, nid ar yr ymylon.

·         Toiledau hygyrch a chyfleusterau newid, gan gynnwys newid gwelyau.

·         Lle y gallant ymgymryd â gweithgareddau lles mewnol. 

·         Cegin a gardd.

·         Ystafell synhwyraidd

·         Ardaloedd cymunedol cytbwys a mannau tawel.

 

Roedd teimlad cryf ymhlith aelodau'r cyhoedd mai Canolfan Ddydd Tudor Street oedd yr unig adeilad a allai ddarparu'r cyfleusterau cywir, a soniodd llawer mai dyna oedd eu hoff ddewis.  Dywedodd un aelod o'r cyhoedd mai "nid mater lleol yn unig oedd hwn, ond mater o ddiddordeb i'r cyhoedd" a galwodd ar i'r cyngor weithredu gyda "thosturi a rhagolwg" ac "ystyried gwir gost y penderfyniad, nid yn unig mewn termau ariannol, ond o ran lles dinasyddion a chydlyniant cymunedol".  

 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fynychu a siarad o dan y Fforwm Agored Cyhoeddus i gynorthwyo'r Pwyllgor gyda'u trafodaethau. 

 

5.

Canlyniad yr Adolygiad i Fy Niwrnod, Fy Mywyd. Craffu canfyddiadau’r adolygiad, yr adborth o’r broses ymgynghori, gan wneud argymhellion i’r Cabinet. pdf icon PDF 354 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Ian Chandler a Jane Rodgers yr adroddiad ac ateb cwestiynau'r Aelodaugyda Nicholas Keyse a Clare Morgan. 

 

Pwyntiau allweddol a godwyd gan Aelodau'r Pwyllgor

 

·      Roedd nifer o Aelodau yn anfodlon ar y broses sgorio, a'r sgoriau unigol a ddyrannwyd i'r adeiladau ac yn rhoi enghreifftiau o'r hyn yr oeddent yn teimlo oedd diffyg cysondeb wrth gymhwyso sgorau.   Gofynnodd yr Aelod Cabinet a oedd yr adeiladau cywir ar y rhestr fer.   Nid oedd yr Aelodau'n anghytuno ac nid oedd unrhyw farn y dylai unrhyw adeiladau eraill ymddangos ar y rhestr fer.  Cynigiodd yr Aelod Cabinet gynnal sesiwn gydag aelodau i egluro'r meini prawf, y gellir eu trefnu yn ôl disgresiwn y pwyllgor.   Pwysleisiodd hefyd y byddai pob adeilad yn cael ei ystyried eto yn dilyn y sifft cychwynnol hwn gyda chyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth cyfredol a darpar ddefnyddwyr. 

 

·      Mae'r Aelodau o'r farn y gallai'r Asesiad Effaith Integredig fod wedi bod yn gryfach o ran y categori oedran, ond hefyd o ran rhyw (nid rhywedd), i gydnabod y bydd llawer o ofalwyr yn fenywod ac felly, byddai effeithiau canlyniadol ar eu gallu i weithio a'u lles. Amlygodd yr Aelodau y gallai fod gan bobl, sydd ag anableddau dysgu, broblemau iechyd cyd-forbidrwydd eraill hefyd, y dylid eu cydnabod.  Teimlai'r aelodau fod angen yr asesiad i adlewyrchu anghenion gofalwyr yn gywir, yn ogystal â defnyddwyr gwasanaeth.

 

·      Nododd y Pwyllgor fod meini prawf cymhwysedd y gwasanaeth wedi newid, sy'n awgrymu niferoedd is o ddefnyddwyr gwasanaeth nag yr oedd y Pwyllgor yn ei ddisgwyl.  Cododd hyn bryder ynghylch a yw pobl yn cael eu cefnogi'n ddigonol. 

 

·      Awgrymodd sawl Aelod mai Canolfan Ddydd Tudor Street oedd eu dewis a ffefrir o ran lleoliad ar gyfer canolfan yn Y Fenni.  Cefnogodd yr aelodau’r angen am gegin a gardd i alluogi pobl i barhau â'r gweithgareddau hynny y maent wir yn eu mwynhau mewn unrhyw adeiladau yn y dyfodol. 

 

·      Clywodd yr aelodau fod gofalwyr di-dâl hefyd yn defnyddio Canolfan Ddydd Tudor Street fel lle i gael rhywfaint o seibiant.  Tynnwyd sylw hefyd at gludiant i wasanaethau, gan adlewyrchu bod rhai gofalwyr wedi canfod bod yr amser a gymerir i gludo'r rhai sy'n derbyn gofal i wasanaethau, yn golygu mai dim ond cyfnod byr o seibiant oedd ar gael iddynt, cyn gorfod eu casglu. 

 

·      Roedd yr Aelodau'n teimlo'n gryf bod pobl sydd ag anableddau dysgu yn aelodau agored i niwed o'r cyhoedd, y dylid eu cefnogi ac na ddylent orfod brwydro i gael gwasanaethau.

 

Crynodeb y Cadeirydd:

 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu hamynedd drwy gydol y broses a'r cyhoedd am eu presenoldeb a'u cyfraniad gwerthfawr.  Diolchodd hefyd i Aelodau'r Cabinet a Swyddogion am eu mewnbwn a daeth i'r casgliad: 

 

·         Cafwyd cefnogaeth eang gan y pwyllgor ar gyfer argymhellion yr adolygiad ac awydd cryf i weld y gwaith yn mynd rhagddo ar gyflymder. 

 

·         Roedd yr Aelod Cabinet wedi dweud y byddai'n cynnal gweithdai defnyddwyr gwasanaeth dros yr haf i ofyn am eu dewisiadau a chasglu rhagor o wybodaeth am y tri adeilad ar y rhestr fer,  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Blaenraglen Waith Craffu Pobl pdf icon PDF 102 KB

Cofnodion:

Nodwyd y flaenraglen waith.

 

 

7.

Rhaglen Waith y Cyngor a’r Cabinet pdf icon PDF 223 KB

Cofnodion:

Nodwyd y flaenraglen waith.

 

 

8.

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 18 Ebrill 2023. pdf icon PDF 339 KB

Cofnodion:

Derbyniwyd y cofnodion fel cofnod cywir a gwir o'r cyfarfod.

 

 

9.

Cyfarfod nesaf: Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2023 am 10.00am.

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai'r Pwyllgor yn cyfarfod y diwrnod canlynol, 19eg Gorffennaf 2023.