Agenda and minutes

Special Meeting - Budget, Pwyllgor Craffu Lle - Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau.

3.

Craffu ar y Gyllideb: Craffu ar gynigion y Gyllideb ar gyfer 2023/24 (atodir cyflwyniad). pdf icon PDF 1 MB

Gofynnir i chi ddefnyddio’r ddolen yma i gael mynediad i’r papurau ar gyfer yr eitem hon – ar gael fel rhan o agenda Cabinet 18 Ionawr 2023.

 

20230118 Cabinet - Draft 2023-24 Revenue Capital Budget for consultation - Covering report Final v2.pdf (monmouthshire.gov.uk)

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet ar gyfer Adnoddau y cynigion ar gyfer 2023-2024 i’r Pwyllgor (cyflwyniad ar gael ar-lein) cyn i’r Pwyllgor ofyn cwestiynau.

 

Her:

 

Pa sicrwydd sydd yna na fydd y gostyngiadau arfaethedig, yn enwedig ar gyfer cynnal a chadw tiroedd a’r Tîm Gwella Cymunedol, yn tanseilio’r uchelgais i’r sir fod yn sir gwyrddach i fyw ynddi? Beth yw’r effaith bosibl ar bentrefi gwledig?

 

Yr Aelod Cabinet ar gyfer Adnoddau: Rydym wedi ymrwymo £750k tuag at ddatgarboneiddio fel rhan o’r gyllideb hon, sef y prif nod o leihau ein heffaith amgylcheddol yn y sir. Mae bioamrywiaeth hefyd wedi'i gynnwys yn y gyllideb hon.

 

Rheolwr Strategaeth Ailgylchu: O ran y gostyngiad yn y Tîm Gwella Cymunedol, roedd gennym ddau dîm, yn bennaf yn recriwtio carcharorion o garchar Prescoed, ond mae wedi bod yn fwyfwy anodd eu recriwtio, ac felly mae un tîm yn gweithredu erbyn hyn. Rydym am sianelu’r gwaith hwnnw i mewn i swyddogaethau cynnal a chadw tiroedd y Cyngor, fel na ddylai’r cyhoedd sylwi ar y newid. Yn yr achosion lle’r ydym wedi cwtogi ar y gwaith torri gwair fel rhan o’r rhaglen ‘Nid yw Natur yn Daclus’, mae gennym ychydig mwy o gapasiti yno i wneud mwy o blannu gyda chyfranogiad cymunedol. Ar hyn o bryd, rydym yn torri gwair 14 gwaith y flwyddyn ond yn bwriadu ei leihau i 10, tra’n parhau i dorri llwybrau trwy fannau amwynder gwyrdd a ddefnyddir, tra hefyd yn parhau â’r rhaglen ‘Nid yw Natur yn Daclus’.

 

A yw’r Aelod Cabinet yn fodlon na fydd ‘ddiwygio swyddogaethau ysgubo ar draws y sir’ yn tanseilio’r cyfraniad cadarnhaol at fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur?

 

Rheolwr Strategaeth Ailgylchu: Y rheswm dros ddiwygio swyddogaeth ysgubo yw darparu swyddogaeth ysgubo mwy cynhwysfawr. Ar hyn o bryd mae gennym 2 aelod o staff rhan amser yn glanhau ac yn codi sbwriel, ond teimlwn y byddai colli'r ddwy swydd rhan-amser a chael ysgubwr mecanyddol amser llawn a fydd yn casglu sbwriel yn fwy buddiol ac yn arbed costau. Mae’r Cynghorau Tref hefyd wedi buddsoddi yn y timau tref estynedig, ac mae hyn wedi rhoi mwy o adnoddau i ni yng Nghas-gwent a’r Fenni, ac felly rydym wedi gweld gwelliannau mawr yno a hoffem roi’r dull ar waith mewn mannau eraill, gyda mwy o ysgubo mecanyddol yn atgyfnerthu hynny.

 

 

I ba raddau y mae modd gweithredu datrysiad mecanyddol i broblem sbwriel mewn modd mwy gwledig? A fyddai datrysiad corfforol yn fwy effeithiol yn y cyd-destun hwn?

 

Rheolwr Strategaeth Ailgylchu: Nid oes unrhyw newidiadau i sut rydym yn rheoli ysgubo mewn ardaloedd gwledig. Mae gennym 3 ysgubwr mawr ar gyfer yr ardaloedd gwledig a 3 o rai bach yng nghanol trefi ac mae capasiti ar gyfer y rhai llai, na sydd yn cael eu defnyddio weithiau,  i wneud mwy o ysgubo mewn ardaloedd y tu allan i’r trefi, ac felly'r bwriad yw cynyddu, nid lleihau’r gwaith ysgubo.

 

Yn y flwyddyn ariannol flaenorol, roedd Sir Fynwy yn un o lond dwrn yn unig o awdurdodau i beidio â  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cyfarfod nesaf: Dydd Mercher 1 Mawrth 2023 am 10.00am.

Cofnodion:

Dydd Mercher 1af Mawrth 2023 am 10.00am.