Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu Lle - Dydd Iau, 28ain Medi, 2023 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Datganodd Emma Bryn fuddiant nad oedd yn rhagfarnus (mae wedi cwblhau ffurflen yn flaenorol.)

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Cofnodion:

Siaradodd nifer o drigolion gan godi'r pryderon canlynol: 

 

 • Mae awgrymu bod tai newydd, sy’n cael eu pwysoli’n drwm ar Lannau Hafren, yn gwrthdaro â’r dyhead i gadw mannau gwyrdd Sir Fynwy, yn enwedig o ystyried gwastadeddau Gwent.

 

 • Dadlau y bydd Magwyr yn cael ei weld fel rhan o goridor trefol rhwng Casnewydd a Chas-gwent, gan fygwth ei statws gwledig, a nodi'r prinder presennol o fannau gwyrdd i breswylwyr

 

 • Awgrymu y dylai fod mwy o dai rhwng Trefynwy a'r Fenni fel lledaenu mwy cyfartal

 

 • Cwestiynu a yw'n gynaliadwy i Lannau Hafren gael 21% o boblogaeth y sir, gyda 1 o bob 3 chartref newydd yn cael eu hadeiladu yno

 

 • Pwysleisio diffyg mannau agored ym Magwyr a Gwndy, a'i fod wedi cael ei orddatblygu ers blynyddoedd, gyda d?r heb ei drin eisoes yn cael llifo i'r SoDdGA a rhai cartrefi eisoes yn dioddef o lifogydd

 

 • Byddai awgrymu y byddai cael eich 'dan arweiniad amddiffyn' yn hytrach na 'dan arweiniad datblygiad' yn fwy cydnaws â CDLlN sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd
 • Gan nodi prinder ardaloedd amwynder o amgylch Langley Close, gydag adroddiad yn 2008 eisoes yn tynnu sylw at ddiffyg 14.4 erw o ddarpariaeth awyr agored ar y pryd

 

 • Pwysleisio pwysigrwydd cadw tir amaeth a chefnogi cymunedau e.e. y teulu a fyddai'n cael eu troi allan o ffermio yn Langley Close, a chwestiynu rhoi datblygiad o flaen iechyd cymuned

 

 • Tynnu sylw at adroddiad blaenorol y cyngor na fyddai unrhyw ddatblygiad yn digwydd ar dir agored ger traffordd neu'n agos ato, ond eto mae'r cynllun hwn yn cynnig gwneud hynny

 

 • Pwysleisio pwysigrwydd cadw Gwastadeddau Gwent a'i thirwedd unigryw, mynegi pryder dros fywyd gwyllt, a dadlau bod Strategaeth Werdd y cyngor ei hun yn cael ei hanwybyddu, yn enwedig o ran y potensial Seilwaith Gwyrdd ym Magwyr a Gwndy

 

 • Nodi bod y cynllun hwn yn mynd yn groes i Bolisi Cymru'r Dyfodol 9, sy'n ymwneud â bioamrywiaeth

 

 • Dadlau bod datblygiadau blaenorol fferm Rockfield a Vinegar Hill wedi'u seilio ar y ffordd liniaru a ffordd osgoi Magwyr-Gwndy yn mynd yn ei blaen, ond caniatawyd iddynt fwrw ymlaen ac ehangu, gan awgrymu na fu digon o gydweithio â Chyngor Casnewydd ynghylch effaith eu datblygiadau o ystyried y goblygiadau ar y cyd i filoedd yn fwy o gerbydau gael mynediad i’r M4 ar Gyffordd 23A

 

 • Awgrymu nad oes digon o dystiolaeth i ddatgan na fydd lefelau uwch o dwf yn effeithio ar y rhwydwaith ffyrdd, ac nad yw adeiladu miloedd o gartrefi heb y seilwaith angenrheidiol yn ei le’n gyntaf yn gyfrifol

 

 • Gofyn am Asesiadau Llygredd Aer a S?n ar gyfer Magwyr a Gwndy, o ystyried bod problem ansawdd aer eisoes gan dagfeydd traffig yr M4 a'r B4245

 

 • Ailadrodd pryderon isadeiledd, yn enwedig o ran darpariaethau gofal iechyd, siopa a hamdden annigonol yng Nghil-y-coed, gyda thrigolion o'r datblygiadau newydd yn debygol o deithio i rywle arall, ac amlygu'r straen ar y rhwydwaith ffyrdd a diffyg  trafnidiaeth gyhoeddus briodol

 

3.

Strategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Craffu ar Strategaeth a Ffefrir y CDLl Newydd, gan gynnwys unrhyw newidiadau arfaethedig sy'n deillio o'r ymgynghoriad cyhoeddus (adroddiad i ddilyn). pdf icon PDF 523 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Mark Hand yr adroddiad, rhoddodd Craig O'Connor gyflwyniad, ac fe atebon nhw gwestiynau'r aelodau.

 

Pwyntiau allweddol a godwyd gan Aelodau'r Pwyllgor a Chynghorwyr eraill:

 

 • Egluro y bydd fersiwn hawdd ei ddarllen o'r adroddiad ar gyfer preswylwyr sydd â dyslecsia

 

 • Gofyn a oes cynlluniau i ddyrannu tir ar gyfer hunan-adeiladu ac a ellid ystyried agor tir fferm Cyngor Sir Fynwy a chynnig lleiniau i'w rhentu

 

 • Gofyn sut mae Trefynwy yn gymwys fel datblygiad cynaliadwy o ystyried ei ddiffyg cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus

 

 • Gofyn sut y gellir cyfiawnhau rhagor o dai yn Nhrefynwy o ystyried yr effaith y bydd hyn yn ei gael ar gefnffordd yr A40, sydd eisoes wedi cyrraedd capasiti, ac nad oes gan breswylwyr unrhyw ddewis heblaw teithiau car preifat

 

 • Herio'r syniad y gall y gwasanaethau bysiau yn Nhrefynwy cael eu defnyddio i gael mynediad i waith yng Nghasnewydd, Henffordd neu Gaerloyw gan nad yw'r gwasanaethau'n aml nac yn ddibynadwy

 

 • Gofyn a yw'n hysbys pa mor gadarn y bydd y broses o gymryd i ffwrdd ffosffad yn y gwelliannau a osodir i'r gwaith trin D?r Gwastraff, ac a fydd y rhwydweithiau draenio yn gallu ymdopi â'r capasiti ychwanegol

 

 • Gofyn sut y dewiswyd safle Mounton Road dros Bayfield, o ystyried y 72% o dir amaethyddol gorau a mwyaf amryddawn sydd yno – oni ddylem fod yn datblygu o amgylch yr adnodd naturiol hwn sy'n brin

 

 • Gofyn beth yw'r cynlluniau i ymateb i'r traffig cynyddol o ganlyniad i godi 270 o dai ychwanegol yn Nhrefynwy, a lle bydd y plant ychwanegol yn mynd i'r ysgol, o ystyried bod ysgol gynradd Osbaston eisoes yn llawn - gan ofyn a fydd angen adeiladu seilwaith newydd

 

 • Nodi bod angen ystyried yn briodol tirwedd yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

 

 • Ceisio cadarnhad nad oes mwy o safleoedd tir llwyd y gellir eu hadeiladu arnynt

 

 • Ailadrodd y pryder ynghylch dibynadwyedd ac amlder gwasanaethau bysiau

 

 • Cwestiynu a ddylem fynd i lefel 5,400 o gartrefi newydd o ystyried materion hinsawdd a ffosffadau

 

 • Gofyn a fydd lliniaru ffosffadau trwy waith triniaeth yn ddigonol i ymgymryd â mwy o dwf

 

 • Nodi'r angen i gael swyddi i gyd-fynd â thai

 

 • Gofyn a ellid darparu bysiau mini ar gyfer cludiant i ysgolion Overmonnow a Wyesham i leddfu'r tagfeydd tebygol a achosir gan rieni sy'n gyrru i'r ysgol ar ddiwrnodau glawog

 

 • Cwestiynu a oes modd cefnogi'r cynllun heb ffordd osgoi ar gyfer Cas-gwent a mesurau teithio llesol, yn enwedig gan mai dyma'r pryderon pan wnaeth y pwyllgor graffu ar gynllun Fforest y Ddena

 

 • Tynnu sylw at bryderon isadeiledd:  Llywodraeth Cymru'n argymell ystyried awdurdodau lleol cyfagos; yn achos Cas-gwent, dylai hyn gynnwys y tai sy'n cael eu hadeiladu yn ardal Fforest y Ddena a'r traffig fyddai'n dod i Gas-gwent oddi yno

 

 • Herio'n gryf ystyried Glannau Hafren, Cil-y-coed a Chas-gwent fel ardaloedd ar wahân, yn enwedig o ystyried yr effeithiau traffig yn eu plith.

 

 • Herio safle Mounton Road yn cael ei ystyried fel ardal ar gyfer datblygu, o ystyried ei agosrwydd at gylchfan Highbeech a bod y cyngor wedi pasio cynnig i gefnogi  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Lle (adroddiad i ddilyn). pdf icon PDF 381 KB

Cofnodion:

Tynnwyd sylw'r aelodau at y posibilrwydd o Gaffael Prydau Ysgol yn dod i'r pwyllgor ym mis Rhagfyr neu fis Mawrth, ychwanegwyd Strategaeth Wefru Cerbydau Trydan at 11eg Ionawr, ac mae'r Gweithdy ar 10fed Hydref yn dal i fynd yn ei flaen.

 

5.

Cynllun Gwaith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 329 KB

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 263 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd y cofnodion, a gynigiwyd gan y Cynghorydd Strong ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Bryn.

 

7.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Iau, 9fed Tachwedd 2023 am 10.00am.

Cofnodion:

Dydd Iau 9fed Tachwedd 2023 am 10.00am.