Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Gwasanaethau Bysiau yn Sir Fynwy:

a)         Cyfeillion Bws 65 - cyflwyniad

b)         Tynnu'r Severn Express yn ôl

c)         Gwasanaethau Bysiau National Express: sut y mae'n cyd-fynd â thrafnidiaeth gyhoeddus yn gyffredinol a sylwadau ar y penderfyniad i dynnu gwasanaethau yn ôl o Drefynwy

ch)       Newidiadau i wasanaeth X3

d)         Strategaeth Fysiau Arfaethedig Cyngor Sir Fynwy

 

4.

Grantiau Trafnidiaeth

Christian Schmidt, Rheolwr Prosiectau a Rhaglenni Trafnidiaeth

 

5.

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid Rheilffyrdd

Nichole Sarra, Rheolwr Rhanddeiliaid, Trafnidiaeth Cymru

  • Sylwadau ar yr hyn yr ydym ei eisiau ar gyfer Sir Fynwy yn y tymor byr/canolig/hir. 
  • Materion amserlennu
  • Materion yn ymwneud â thocynnau
  • Y diweddaraf am y Rhaglen Cyflenwi Cerbydau 

 

Phil Inskip

·         Defnydd gorsafoedd lleol

 

 

 

6.

Materion lleol

A)   Astudiaeth Trafnidiaeth Cas-gwent: Cam 2 WelTAG

 

B)     Materion a godwyd gan Bwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy

 

1.     Parcio amhriodol yn Ysbyty Nevill Hall

2.    Materion iechyd a diogelwch i weithwyr trac sy'n ymwneud â defnydd toiledau agored.

3.     Ni fydd trenau newydd yn cynnwys darpariaeth toiledau.

4.     Materion parcio yng ngorsaf reilffordd y Fenni.

5.     Tynnu'r gwasanaeth bws X3 gynnar yn y bore.

6.     Ni chafodd llwybrau bysiau yn Llanelen eu graeanu

7.    Mater parhaus ynghylch diffyg arhosfan bysiau yn Park Road yn y Fenni i gymryd lle'r arhosfan bws Stryd Frogmore Is a ddilëwyd fel rhan o'r cynllun pedestreiddio sydd bellach wedi'i gwblhau.

 

Parthed: ad-drefnu cyfarfodydd y Gr?p Trafnidiaeth Strategol, penderfynwyd, gan y Pwyllgor Ardal, mai'r ffordd ymlaen fyddai ffurfio is-gr?p yn cynnwys aelodau o Bwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy a chyfarfodydd Pwyllgor Ardal Canol Sir Fynwy i edrych ar faterion trafnidiaeth leol.

 

7.

Blaengynllun Gwaith pdf icon PDF 422 KB

8.

Cadarnhau nodiadau'r cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 11 Medi 2019 pdf icon PDF 103 KB

9.

Cadarnhawyd dyddiad y cyfarfod nesaf fel 29ain Ebrill 2020