Agenda

Lleoliad: Remote Attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant.

3.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol. Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 122 KB

4.

Ystyried a ddylid gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra’n ystyried yr eitem fusnes a ganlyn yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail ei fod yn ymwneud â datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn yr adroddiad. Paragraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. (atodir Barn y Swyddog Priodol). pdf icon PDF 192 KB

5.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc ar geisiadau a dderbyniwyd ar gyfer Cronfa’r Ymddiriedolaeth ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2023/24.

6.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf.