Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995 - Trefn Arfaethedig Taliadau pdf icon PDF 219 KB

CABINET MEMBER:          County Councillor P Murphy

 

AUTHOR:

Jonathan Davies –

(Acting) Assistant Head of Finance (Deputy Section 151 Officer)

email:jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

phone: (01633) 644114

 

Penderfyniad:

Y caiff y drefn taliadau ddilynol arfaethedig  ei chynnig yn disgwyl ymgynghoriad:

 

Y caiff praesept yr Awdurdod Heddlu ei dalu o Gronfa’r Cyngor mewn deuddeg rhandaliad misol cyfartal ar drydydd dydd Mawrth pob mis.

 

Y caiff Praeseptiau Cynghorau Cymuned eu talu drwy dri rhandaliad cyfartal ar y diwrnod gwaith olaf ym misoedd Ebrill, Awst a Rhagfyr bob blwyddyn.

 

Yr ymgynghorir â’r Cynghorau Cymuned cyn gwneud y penderfyniad ac y caiff ymateb yr ymgynghoriad ei ystyried wrth wneud y penderfyniad terfynol.

 

Bod adroddiad pellach yn cael ei gynhyrchu ar ganlyniadau’r ymgynghoriad yn galluogi gwneud penderfyniad erbyn 31 Ionawr yn unol â statud.

2.

SYLFAEN Y DRETH GYNGOR 2022/23 A MATERION CYSYLLTIEDIG pdf icon PDF 144 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor P Murphy

 

AUTHOR:      Ruth Donovan –

Assistant Head of Finance: Revenues, Systems and Exchequer

 

CONTACT DETAILS:

Email: ruthdonovan@monmouthsire.gov.uk

Tel: 01633 644592

 

Penderfyniad:

Yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrif y Sylfaen Treth) (Cymru) 1995, y caiff y swm a gyfrifwyd gan y Cyngor fel Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer 2022/23 ei hysbysu fel 47,372.80 ac y gosodir y gyfradd gasglu ar 99.0%.

 

Na wneir unrhyw Benderfyniad Arbennig yn datgan Cyfraddau Draeniad fel Treuliau Arbennig.

 

Na chaiff unrhyw dreuliau a wnaed gan y Cyngor wrth gyflawni mewn rhai o’i ardal swyddogaeth a gyflawnir mewn man arall yn ei ardal gan Gyngor Cymuned eu trin fel traul arbennig ar gyfer diben Adran 35 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.

 

Bod gosod y Dreth Gyngor yn parhau i fod yn swyddogaeth y Cyngor llawn.