Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

MONLIFE - RHAGLEN AD-DREFNU GWASANAETH CASGLU'R AMGUEDDFA pdf icon PDF 263 KB

CABINET MEMBER:          County Councillor P Jordan

 

AUTHOR:                              Rachael Rogers, Museums Manager

 

CONTACT DETAILS:

Tel: 01873 854282

E-mail: rachaelrogers@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytuno ar ddileu cofnodion a’r gweithgareddau gwaredu ar gyfer yr eitemau arfaethedig yn unol ag Adran  4 o Becyn Cymorth Cymdeithas yr Amgueddfeydd.  (Mae’r rhestr i’w gweld yn Atodiad 2).

 

Noder bod hyn yn ffurfio’r trydydd o gyfres.     Bydd rhestrau pellach  ar gyfer yr eitemau i’w gwaredu yn cael eu cyhoeddi wrth i ni wneud argymhellion.  

2.

DIWYGIO AIL DDATGANIAD TECHNEGOL RHANBARTHOL MWYNDERAU (RTS2) pdf icon PDF 612 KB

CABINET MEMBER:          County Councillor RJW Greenland

 

AUTHORS:

Mark Hand - Head of Placemaking, Housing, Highways and Flood

Craig O’Connor - Head of Planning

Rachel Lewis - Planning Policy Manager

 

CONTACT DETAILS:

 

Tel: 07773478579

markhand@monmouthshire.gov.uk

 

Tel: 07816175737

craigoconnor@monmouthshire.gov.uk

 

Tel: 01633 644827

rachellewis@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd yr Aelod Cabinet ar gyfer Mentergarwch a Chynllunio Defnydd Tir wedi cymeradwyo’n rhannol y Datganiad Technegol Rhanbarthol (2ail Adolygiad) o ran  dosraniadau unigol ar gyfer  agregau ardal Sir Fynwy unig ac ymatal rhag cytuno i’r egwyddor o gwrdd â’r gofynion agregu isranbarthol ehangach ar hyn o bryd yn sgil y diffyg gwybodaeth o ran goblygiadau hyn ar y CDLlRh. 

 

Roedd yr Aelod Cabinet wedi cytuno i fwrw ymlaen gyda pharatoi Datganiad o Gydweithredu  Isranbarthol (SSRC) er mwyn gwyntyllu’r  opsiynau o sut y mae modd cwrdd â gofynion y dosrannu isranbarthol er mwyn caniatáu’r CDLlRh  i symud i’r broses gynllunio. Gellir cytuno ar SSRC lefel swyddog o dan bwerau dirprwyedig, a hynny ar yr amod bod yr holl Awdurdodau Cynllunio Lleol unigol o fewn yr isranbarth yn derbyn eu dyraniadau unigol ar gyfer yr agregau yn eu hardaloedd ac yn gwneud dyraniadau priodol yn eu CDLlRh er mwyn diwallu’r fath anghenion. Os oes angen i Sir Fynwy i gwrdd  â dosraniadau awdurdod arall, bydd angen i’r Cabinet i gytuno a chymeradwyo unrhyw ddatganiad perthnasol o gydweithredu isranbarthol.

3.

SAFONAU ISAFSWM O RAN EFFEITHLONRWYDD YNNI - SECTOR RHENTU PREIFAT (PRS). pdf icon PDF 374 KB

CABINET MEMBER:          County Councillor S Jones

 

AUTHOR: Gareth Walters – Trading Standards and Animal Health Manager 

 

CONTACT DETAILS:

Email: garethwalters@monmouthshire.gov.uk

Tel:     07967671158

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bod Swyddogion o fewn yr adran Diogelu Cyhoeddus sydd wedi eu hawdurdodi o dan Ddeddf Ynni 2011 yn cael eu hawdurdodi o dan  Reoliad 35 o Reoliadau Effeithiolrwydd Ynni (Eiddo Rhentu Preifat) (Lloegr a Chymru) 2015.

 

Dylid diwygio’r Cynllun Dirprwyo i Swyddogion yng Nghyfansoddiad y Cyngor  gan y Swyddog Monitro er mwyn adlewyrchu’r awdurdodiad newydd yma.

 

Cytuno a mabwysiadu’r Protocol  Gorfodi fel dull y Cyngor er mwyn delio gydag achosion o beidio â chydymffurfio gan gynnwys defnyddio Cosbau Penodedig a Hysbysiadau Cydymffurfiaeth lle bo’n briodol.