Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995 - Cynnig am Restr Taliadau pdf icon PDF 219 KB

CABINET MEMBER:  Councillor Murphy

 

AUTHOR:

 

Jonathan S Davies – Finance Manager

 

CONTACT DETAILS

email: jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Bod y rhestr taliadau dilynol yn cael ei chynnig nes cynhelir ymgynghoriad:

 

(i)              Caiff praesept Awdurdod yr Heddlu ei dalu o Gronfa’r Cyngor drwy ddeuddeg rhandaliad misol cyfartal ar drydydd dydd Mawrth pob mis.

 

(ii)             Caiff praeseptau Cynghorau Cymuned eu talu drwy dri rhandaliad cyfartal ar y diwrnod gwaith olaf ym misoedd Ebrill, Awst a Rhagfyr bob blwyddyn.

 

Bod ymgynghoriad gyda’r Cynghorau Cymuned cyn y penderfyniad ac yr ystyrir ymateb yr ymgynghoriad wrth wneud y penderfyniad terfynol.

 

Bod adroddiad pellach yn cael ei gynhyrchu ar ganlyniadau’r ymgynghoriad gan alluogi gwneud penderfyniad erbyn 31 Ionawr yn unol â statud.

 

2.

SAIL TRETH GYNGOR 2021/22 A MATERION CYSYLLTIEDIG pdf icon PDF 142 KB

CABINET MEMBER: County Councillor P Murphy

 

AUTHOR:       Ruth Donovan, Assistant Head of Finance: Revenues, Systems & Exchequer

 

CONTACT DETAILS:            ruthdonovan@monmouthshire.gov.uk

                                                Tel:  01633 644592

                                               

Penderfyniad:

Yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrif Sail Treth) (Cymru) 1995, y caiff y swm a gafodd ei gyfrif gan y Cyngor fel ei Sail Treth ar gyfer 2021/22 ei hysbysu fel 46,711.94 ac y gosodir y Gyfradd Casglu ar 99.0%.

 

Nad oes unrhyw Benderfyniad Arbennig yn datgan Ardrethi Draeniad fel Treuliau Arbennig.

 

Na chaiff unrhyw dreuliau a gaiff y Cyngor wrth gyflawni’n rhannol o’i faes swyddogaeth a gyflawnir mewn man arall yn ei ardal gan Gyngor Cymuned ei drin fel traul arbennig ar gyfer dibenion Adran 35 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.

 

Bod gosod y Dreth Gyngor yn parhau i fod yn swyddogaeth y Cyngor llawn.

3.

NEUADD Y SIR / AMGUEDDFA TREFYNWY pdf icon PDF 230 KB

CABINET MEMBER: County Councillor P Jordan

 

AUTHOR & CONTACT DETAILS: 

 

Ian Saunders    - Chief Operating Officer MonLife -Mobile 07876545793

Matthew Lewis – Environment & Culture Manager MonLife -Mobile 07990783165

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cynnal astudiaeth dichonolrwydd i sefydlu cynnig diwylliannol newydd yn Neuadd y Sir yn cynnwys Amgueddfa Sir Fynwy, sydd wedi’i lleoli ar hyn o bryd yn Neuadd y Farchnad, i gynnwys ystyriaeth o weithredu cyfnod dechreuol ac opsiynau ar gyfer ail gyfnod i arddangos yr adeilad, y gwahanol gasgliadau a’r dref. Cyflwynir adroddiad pellach i’r Cabinet fel yr aiff canlyniad yr astudiaeth dichonolrwydd yn ei blaen.