Agenda and minutes

SAC Recruitment Panel pre-meeting, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - Dydd Llun, 26ain Chwefror, 2024 12.30 pm

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Trafodaeth ar sut y bydd y panel recriwtio’n gweithredu

Cofnodion:

Yn dilyn cymeradwyo adroddiad gyda’r teitl Aelodaeth o’r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog (CYS) a Threfniadau Recriwtio y Dyfodol mewn cyfarfod arbennig o CYS ar 7 Chwefror 2024, cyfarfu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol i drafod trefniadau’r dyfodol ar gyfer recriwtio cynrychiolwyr Ffydd a Chredo. Cytunwyd ar y pwyntiau canlynol:

 

·        Panel Recriwtio i gynnwys Cadeirydd, Is-gadeirydd ac un o bob un o’r ddau gr?p gwleidyddol mwyaf o aelodaeth bresennol CYS gyda chaniatâd i ddirprwyon a enwyd. Cytunwyd:

 

i)                 y byddai’r Cyng Angela Sanders yn cynrychioli’r Gr?p Llafur gyda’r Cyng Bond yn ddirprwy.

ii)                y byddai’r Cyng Pavia yn cynrychioli’r Gr?p Ceidwadol gyda’r Cyng Buckler yn ddirprwy.

iii)              cworwm: 3.

 

·        Anfon llythyr at Gynghorau Tref a Chymuned i ofyn am ddatganiadau o ddiddordeb mewn lleoedd gwag ar gyfer cynrychiolwyr Ffydd a Chredo.

 

i)                 Byddai Sharon Randall-Smith yn anfon drafft o hysbyseb i recriwtio Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol at y Cyng Louise Brown i’w addasu a’i gylchredeg i bawb sy’n bresennol heddiw i gadarnhau’r cynnwys. Byddai’r Clerc yn anfon y llythyr.

 

·        Penderfynwyd y gall y ffurflen gais wedi ei llenwi gael ei dilysu gan y sefydliad y mae’r ymgeisydd yn ei gynrychioli drwy e-bost at naill ai Wendy neu Sharon. Caiff y ffurflen a’r e-bost eu hystyried gan y panel.

 

·        Ffurflen gais i gael ei diwygio os yw’r ymgeisydd yn byw yn Sir Fynwy neu’n gweithio yn bennaf yn Sir Fynwy. Clerc i wirio os yw’r ceisiadau a gafwyd eisoes yn cynnwys y pwynt hwn.

 

·        Bydd y panel yn cwrdd unwaith y cafodd y cynghorau tref a chymuned gyfle i gysylltu â sefydliadau ffydd a chredo yn yr ardal leol felly dylai gyfarfod cyn cyfarfod mis Mehefin/ar ôl cyfarfod mis Mawrth.

 

·        Bydd trafodaethau ar Aelodau Cyfredol yn eitem ar agenda cyfarfod nesaf CYS.