Cofnodion

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - Dydd Mercher, 4ydd Hydref, 2023 3.00 pm

Lleoliad arfaethedig: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Nodi cofnod y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 14eg Mehefin 2023 pdf icon PDF 166 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir yn amodol ar yr ychwanegiad:

 

Aelodaeth a Recriwtio yn y Dyfodol:  Awgrymwyd y gallai'r panel penodiadau fod yn debyg i banel penodi Llywodraethwyr yr ALl.

 

2.

Aelodaeth CYS a Recriwtio yn y Dyfodol pdf icon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyflawniad a Gwasanaethau Estynedig adroddiad ar Aelodaeth CYS a Recriwtio yn y Dyfodol, fel y'i diwygiwyd, i adlewyrchu'r sylwadau yn y cyfarfod diwethaf.  Gwahoddodd y Cadeirydd sylwadau a chwestiynau.

 

·        Ynghylch y tymor pedair blynedd ar gyfer y penodiadau. Eglurwyd y gall aelodau CYS presennol wasanaethu pedair blynedd o ddechrau’r CYS ond gallant ymddiswyddo ar unrhyw adeg. Bydd aelodau'r dyfodol yn dechrau am gyfnod o bedair blynedd ar ôl eu penodi.  Pan ddaw'r tymor i ben, bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i ailbenodi gan y sefydliad a gynrychiolir. 

 

·        Awgrymwyd bod cynrychiolaeth yr Awdurdod Lleol ar y panel penodi yn drawsbleidiol ac y gallai'r aelodau etholedig presennol ar y CYS (ynghyd â'r seddi gwag) ffurfio'r panel, gan nad oedd y Cadeirydd a dau aelod yn ddigonol. Cwestiynodd Aelod yr angen i'r Cyngor llawn gadarnhau penodiadau gan nodi bod cynrychiolwyr ffydd a chred wedi'u penodi gan eu sefydliad priodol.   Roedd yr Aelod o'r farn y byddai panel penodiadau Llywodraethwyr yr ALl yn fodel gwell.   Eglurodd y cynrychiolydd cyfreithiol mai mater i’r CYS yw penderfynu ar fodel y panel penodi, gan dynnu sylw at y ffaith bod CYS yn rhan o strwythur pwyllgor yr awdurdod, pan nad yw panel penodi llywodraethwyr yr awdurdod lleol.

 

·        Awgrymwyd y byddai pum mlynedd yn dymor swydd sy’n fwy priodol i aelodau CYS er mwyn alinio â thymor etholiadol cynghorwyr.

 

·        Eglurodd y Cynrychiolydd Cyfreithiol fod CYS yn pennu hyd cyfnod y swydd a chadarnhaodd fod yn rhaid i Gyngor Llawn gadarnhau penodiadau yn unol â'r Cyfansoddiad, gan nad oes awdurdod dirprwyedig.  Byddai'r panel penodiadau CYS yn darparu mecanwaith i argymell penodiadau i'r Cyngor.  Mae cyfansoddiad y panel penodiadau yn fater i CYS benderfynu.  Mae egwyddorion llywodraethu da yn awgrymu cynrychiolaeth drawsbleidiol ar y panel penodiadau.

 

·        Gofynnodd yr Aelod fod aelodaeth CYS yn cael ei hegluro fel a ganlyn:

 

Cynrychiolwyr y Cyngor Sir (6)

 

Cynrychiolwyr Ffydd a Chred 

Yr Eglwys yng Nghymru (1)

Eglwys Gatholig Rufeinig (1)

Cyngor Eglwysi Rhydd (4)

Bahá?í (1)

Mwslim (1)

Hind? (1)

Sikh (1)

Ffydd Iddewig (1)

Bwdhaeth (1)

Argyhoeddiad Athronyddol Anghrefyddol (1)

 

Cynrychiolwyr athrawon (7)

 

·        Dywedodd Aelod fod cyfrifiad y Sir yn nodi bod 50% o'i phoblogaeth yn Gristnogol a dylai CYS adlewyrchu'r cymesuredd hwnnw. Mynegodd yr Aelod bryder y dylai ysgolion eglwysig gael eu cynrychioli heb gyfyngiad ac na ddylid eu seilio'n llwyr ar gymdeithasau proffesiynol athrawon.  

 

·        Awgrymodd yr Aelod fod gan ddarpar aelodau CYS gysylltiad Sir Fynwy i sicrhau cynrychiolaeth o'r gymuned leol. 

 

·        Cadarnhaodd y cynrychiolydd cyfreithiol nad yw'r adroddiad yn addasu aelodaeth y gr?p ffydd a chred sy'n parhau i fod yn 13 aelod fel yn y Cyfansoddiad.   O ran cynrychiolaeth athrawon, cadarnhawyd nad yw deddfwriaeth yn nodi cynrychiolaeth i'w hisrannu'n ysgolion ffydd amrywiol. Mater i'r panel penodiadau fyddai ystyried cysylltiad lleol â Sir Fynwy wrth ystyried ceisiadau. 

 

·        Dywedwyd bod cael cynrychiolaeth o ysgolion eglwysig yn agwedd y dylid ei hystyried.   Eglurwyd bod enwebiadau'n cael eu cyflwyno gan gymdeithasau proffesiynol ac felly dylent ystyried cydbwysedd cynrychiolaeth ysgolion cymunedol ac eglwysig mewn ffordd deg a chydradd.  ...  view the full Cofnodion text for item 2.

3.

Cadarnhau Adroddiad Blynyddol drafft 2022/23 pdf icon PDF 629 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Diolchwyd i’r GCA, Partner y CGM am gynhyrchu'r Adroddiad Blynyddol 2022/23. 

 

Gofynnodd Aelod fod cyfansoddiad CYS yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu'r cyfansoddiad:

 

Cynrychiolwyr y Cyngor Sir (6)

 

Cynrychiolwyr Ffydd a Chred 

Yr Eglwys yng Nghymru (1)

Eglwys Gatholig Rufeinig (1)

Cyngor Eglwysi Rhydd (4)

Bahá?í (1)

Mwslim (1)

Hind? (1)

Sikh (1)

Ffydd Iddewig (1)

Bwdhaeth (1)

Argyhoeddiad Athronyddol Anghrefyddol (1)

 

Cynrychiolwyr athrawon (7)

 

Gyda'r diwygiad, cadarnhawyd yr adroddiad.

 

4.

Diweddariad Partner Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg y GCA

Cofnodion:

Diweddarodd y GCA, Partner y CGM y CYS fel a ganlyn:

 

·        Mae tair o ysgolion Sir Fynwy (Ysgol Y Ffin, Ysgol Gynradd Tryleg ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llandeilo Bertholau) wedi cymryd rhan mewn cwrs dylunio Cwricwlwm CGM i gynllunio darpariaeth ar gyfer CGM.  Bydd y cwrs yn cael ei ailadrodd yn ystod Tymor yr Haf.

·        Cyfarfod CGM Dyniaethau Cynradd – 12fed Hydref 2023

·        Hyfforddiant pellach i gynllunio'r cwricwlwm gan Lat Blaylock, Cynghorydd Addysg Grefyddol Cenedlaethol ar 28ain/29ain Tachwedd 2023

·        Mae sgyrsiau addoli ar y cyd tymhorol yn parhau – nesaf ar 18fed Hydref 2023 – croeso i bob ysgol.

·        Mae dogfen Google Forms wedi'i gohirio.  Ni fu'n bosib rhannu hyn gydag ysgolion oherwydd y "Gweithredu’n Brin o Streic" ar hyn o bryd.

·        Mae cwrs Athroniaeth i Blant am ddim ar-lein i bob athro yng Nghymru drwy www.sapere.org.uk . Mae cwrs Athroniaeth i Blant pellach yn cael ei gynnal ar gyfer Ysgolion Eglwys ar y testun “Rhinweddau” a fydd yn cael ei rannu gyda phob ysgol eglwys yn y dyfodol.  Roedd gan Aelod brofiad o gwrs Athroniaeth i Blant ac roedd yn croesawu'n gryf ei argaeledd.

·        Mae’r GCA, Partner y CGM, wedi ymweld ag Ysgol Gyfun Cas-gwent a bydd yn ymweld ag Ysgol Gynradd Tryleg. Maeyna bryderon nad oes gan rai ysgolion uwchradd unrhyw arbenigwyr CGM sy'n golygu bod diffyg darpariaeth yng Nghyfnod Allweddol 4. Dylai CYS ystyried sut y gellir cefnogi'r ysgolion cyfun yn y sefyllfa hon.

 

5.

Busnes CCYSAGauC pdf icon PDF 313 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd eitemau busnes CYSAGauC.

 

Bydd y cofnodion drafft o gyfarfod yr haf yn cael eu dosbarthu i'r holl Aelodau.

 

Bydd y gwahoddiad i Gyfarfod yr Hydref yn cael ei ddosbarthu i'r holl aelodau.   Bydd yn cael ei gynnal dros Zoom ddydd Mercher 25ain Hydref 2023, rhwng 10.30am ac 1pm. Mae gan bedwar aelod o CYS hawl i fod yn bresennol.  Nododd y Cynghorydd Sirol L. Brown ei dymuniad i fod yn bresennol.

 

6.

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw fater arall.

 

7.

Dyddiadau’r Cyfarfodydd Nesaf

Cofnodion:

Newidiwyd dyddiad y cyfarfod nesaf o’r 6ed Rhagfyr i ddydd Mawrth 12fed Rhagfyr 2023 am 3pm oherwydd ei agosrwydd at gyfarfod nesaf y Cyngor.