Agenda and minutes

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

 

3.

Ystyried paratoi Maes Llafur Cytûn newydd ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. pdf icon PDF 248 KB

Cofnodion:

Agorodd y Cadeirydd y Gynhadledd Maes Llafur Cytûn i wneud trefniadau ar gyfer paratoi maes llafur cytûn newydd.

 

Fe'n hatgoffwyd gan y Cadeirydd o'r cwestiynau allweddol:

 

Cwestiynau ar gyfer cynadleddau maes llafur cytûn a chynghorau cynghori sefydlog i'w hystyried:

 

·         A yw argyhoeddiadau athronyddol crefyddol ac anghrefyddol yn cael eu cynrychioli'n briodol?

·         A fyddai'n ddefnyddiol nodi grwpiau ffydd a chred a gynrychiolir yn lleol yn y maes llafur cytûn?

·         A fyddai'n briodol cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i ysgolion a lleoliadau am y grwpiau ffydd a chred hyn a sut i gysylltu â nhw?

·         A fyddai'n ddefnyddiol cynnwys deunydd ac adnoddau enghreifftiol i gefnogi'r maes llafur cytûn lleol?

·         Sut y gellir hwyluso cydweithio rhwng y Gynhadledd Maes Llafur Cytûn ac ysgolion a lleoliadau awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod maes llafur cytûn priodol yn cael ei gynhyrchu ar gyfer eich ardal?

·         A oes unrhyw grwpiau neu sefydliadau eraill yng Nghymru a allai gefnogi'r Gynhadledd Maes Llafur Cytûn i ddatblygu'r maes llafur cytûn lleol ar gyfer eich ardal?

·         Sut y bydd y maes llafur cytûn lleol yn cael ei hyrwyddo i ysgolion a lleoliadau a phartïon eraill â diddordeb yn eich ardal?

·         Sut y bydd eich Cyngor Ymgynghorol Sefydlog lleol yn cefnogi ysgolion a lleoliadau gyda darpariaeth Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg sy'n ystyried y maes llafur cytûn lleol?

·         Yn ogystal â'r canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg statudol ar gyfer dysgwyr o 3 i 16 oed, a oes angen unrhyw beth pellach ar ysgolion a lleoliadau yn eich ardal i gefnogi cynllunio'r cwricwlwm ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg mewn ffyrdd sy'n cefnogi egwyddor sybsidiaredd? Er enghraifft:

·         cyngor ar gysylltiadau â Meysydd eraill

·         awgrymiadau ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ôl-16 dewisol

·         rhestr termau

·         cyngor ar ymgysylltu â materion sensitif yn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

·         arweiniad ar sut y gallai Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg beirniadol, gwrthrychol a lluosog edrych

 

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg gyflwyniad ar Gynhadledd Maes Llafur Cytûn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn nodi bod yn rhaid ei adolygu mewn 5 mlynedd ar ôl i'r canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg newydd gael eu mabwysiadu. Mae darpariaeth y gellir ei hadolygu ar unrhyw adeg e.e. mewn 2 flynedd drwy Gynhadledd Maes Llafur cytûn arall.  

 

Nodwyd bod yn rhaid i'r Gynhadledd Maes Llafur Cytûn roi sylw i'r Canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.  Nodwyd y bydd yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig yn darparu canllawiau ychwanegol i gyd-fynd â'r canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer hyfforddiant esgobaethol ar gyfer ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir.

 

Tynnwyd ein sylw at rai gwallau yn y crynodeb deddfwriaethol.  Gofynnir am gyngor pellach oddi wrth CCYSAGauC/Yr Adran Gyfreithiol/Llywodraeth Cymru fel y bo'n briodol. 

 

Trafodwyd dileu'r hawl i dynnu'n ôl.  Trafodwyd bod cwricwlwm wedi'i gynllunio'n dda gyda chyfathrebu da rhwng ymarferwyr a rhieni.   Ystyriwyd bod sicrhau bod gwybodaeth a dysgu ar gael i rieni yn allweddol.

 

Ystyriwyd hefyd bod yn rhaid ystyried safbwynt y plentyn.  Er enghraifft cysondeb wrth symud o un rhanbarth i'r llall.

 

Mae’n bwysig gwneud y maes llafur yn unigol  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd yn y dyfodol

Cofnodion:

28ain Mawrth 2022 – Gweithdai Maes Llafur Cytûn

26ain Ebrill 2022 – Cynhadledd Maes Llafur Cytûn