Agenda and minutes

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - Dydd Gwener, 26ain Mehefin, 2020 10.00 am

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ddydd Gwener 13 Mawrth 2020 am 10.00am a materion yn codi. pdf icon PDF 130 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 13eg Mawrth 2020 yn gofnod cywir yn amodol ar yr eglurhad canlynol:

 

Eitem 4: Cadarnhawyd mai cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw mabwysiadu'r maes llafur y cytunwyd arno fel y cynigiwyd gan y gynhadledd maes llafur y cytunwyd arno (a all gynnwys cynrychiolaeth gan aelodau CYSAG neu beidio).   Mae gan yr awdurdod lleol yr opsiwn i dderbyn neu wrthod y maes llafur y cytunwyd arno.

 

Eitem 5: Eglurwyd mai rôl yr Awdurdod Lleol yw monitro darpariaeth a safonau mewn ysgolion.  Mae CYSAG yn monitro canlyniadau TGAU i gynnig cyngor, nid i fonitro.

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Ni ofynnodd unrhyw aelod o'r cyhoedd am siarad.

3.

Diweddariad ar Aelodaeth CYSAG

Cofnodion:

 

County Councillors (6)

 

R. John

 

T. Thomas

 

P. Pavia

 

A.   Webb

 

M. Lane Vacancy

Reminder to be sent to Group Leader

J. Watkins Vacancy

        Reminder to be sent to Group Leader

Representing the Church in Wales (1)

 

Dr. A. Daly

 

Representing the Roman Catholic Church (1)

 

A.   Szwagrzak

 

Representing the Free Church Council (4)

 

Dr. L. Brown (Methodist Church)

 

Suzanne Gooding (Presbyterian Church/ Baptist Church)

 

Revd. Dr. P. Baines (Baptist Church)

 

Nick Pryor (Salvation Army)

 

Representing the Baha’i Faith:

 

Mrs. S. Cave

 

Representing the Buddhist Faith:

 

Ngakpa Namgyal Chatral

Difficult to attend meeting in Usk.  As much prior notice of meeting dates requested

Representing the Hindu Faith:

It was suggested, in respect of the vacancies for faith representatives, that contact could be made with the Inter Faith Network to seek suitable nominations.

Vacancy

Representing the Jewish Faith:

Vacancy

Representing the Muslim Faith:

Vacancy

Representing the Sikh Faith:

Vacancy

Representing Teachers Associations (7)

 

Vacancy

Professional associations advised of vacancy

Mr. N. Jenkins

Ms. C. Smith

 

Ms. K. Wilding

 

Ms. K. Christofi

 

Ms. M. Millington

 

Mrs. S. Hamar

 

Co-opted Members (2)

SACRE discussed the vacancies for two (non-voting) Co-opted Members.  Existing members were requested to contribute suggestions of suitable persons.  SACRE also considered representation/input from learners.  It was noted that the Chair can invite anyone to a meeting to make presentations etc. and that this may be a possible way to identify suitable persons for co-option.

Vacancy

 

Vacancy

 

R E Consultant

 

Paula Webber

 

Representing Chief Officer, Children and Young People

 

Sharon Randall-Smith

 

 

 

4.

Diweddariad ar y Cwricwlwm: Fframwaith cefnogi Addysg Grefyddol

Cofnodion:

 Rhoddodd y Cynghorydd AG ddiweddariad ar y cwricwlwm AG a'r fframwaith ategol sydd i fod i gael eu cyflwyno o fis Medi 2022.  Mae'r Gweinidog wedi hysbysu bod y cwricwlwm wedi'i ddatgymhwyso oherwydd COVID 19 ac o ganlyniad, nid yw'n ofynnol i ysgolion addysgu AG, a'r cwricwlwm yn gyffredinol.  Lle bo modd, anogir ysgolion i weithio tuag at y cwricwlwm newydd ynghyd â ffocws ar les. 

 

Cytunwyd y dylai'r fframwaith ategol drafft fod wedi'i rannu â CYSAGau ac ysgolion cyn yr ymgynghoriad cyffredinol i alluogi ymateb mwy cynhwysfawr gan weithwyr proffesiynol a Chynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol.  Cytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn bod y fframwaith ar gael ar gyfer ymateb ymgynghoriad gan Gynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ac ysgolion cyn yr ymgynghoriad cyffredinol.

5.

Diweddariad ar Ddysgu Proffesiynol ar gyfer Addysg Grefyddol/Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Cofnodion:

 Darparwyddiweddariad bod CCYSAGauC i fod i gwrdd â GCA ynghylch dysgu proffesiynol ar gyfer y cwricwlwm newydd ond bydd y cyfarfod hwnnw'n cael ei aildrefnu.  Cytunwyd ar yr angen i sicrhau cyllid penodol ar gyfer dysgu proffesiynol ar gyfer AG yn y cwricwlwm newydd.  Mae cymuned ddysgu broffesiynol o benaethiaid AG ac athrawon wedi'i sefydlu.  Mae GCA wedi darparu rhestri chwarae i uwchsgilio athrawon ar ddysgu digidol i'w galluogi i gyflwyno dysgu ar-lein. 

 

Gwahoddwydathrawon ac ymarferwyr AG i wneud ceisiadau am hyfforddiant. Mae PYCAG yn edrych ar hyfforddiant ar gyfer cynghorwyr proffesiynol a Chlercod i GYSAGau ac yn ystyried cefnogaeth i athrawon

6.

Monitro Darpariaeth a Safonau – Adroddiadau Arolygu a Hunanarfarniadau Ysgolion Sir Fynwy (cyflwynir yn y cyfarfod)

Cofnodion:

Ystyriodd CYSAG adroddiadau Estyn a hunan arfarnu ar gyfer Ysgol Gynradd Goetre Fawr ac Ysgol Gynradd Thornwell.  Roedd y ddau adroddiad ar gael yn gyfrinachol i aelodau, yn y cyfarfod yn unig.  Roedd agweddau cadarnhaol yn dangos safonau uchel, fel y crynhowyd gan y Cynghorydd AG. Bydd pwyntiau datblygu yn

ffocws ar gyfer gwella wrth symud ymlaen.  Er enghraifft, roedd pryder bod un camddehongliad o'r ffurflen hunan arfarnu yn nodi pwynt posibl ar gyfer dysgu proffesiynol yn y dyfodol.

 

Croesawyd y manylion a gynhwyswyd

 

Nid oedd adroddiadau Estyn yn cynnwys unrhyw argymhellion ar gyfer AG neu addoli ar y cyd.  Nid oedd unrhyw sylwadau ynghylch datblygiad ysbrydol e.e. nodi cyfleoedd y gellid eu datblygu i wella arfer cyfredol.

 

Codwyd pwynt am ddysgu awyr agored a chytunwyd bod potensial ar gyfer dysgu proffesiynol; gofynnir i ysgolion wneud enwebiadau ar gyfer gweithgor.

 

Dywedwyd y gallai fod rhywfaint o ddryswch ynghylch addysgu AG yn orfodol mewn ysgolion nad ydynt yn ffydd.  Awgrymwyd bod mwy o gyswllt rhwng ysgolion yn rhannu arfer da.  Awgrymwyd y gellid sefydlu rhwydwaith dysgu uwchradd a'r un peth ar gyfer ysgolion cynradd i hyrwyddo cydweithio.

 

Ailadroddwyd y byddai'n well gan GYSAG gynnal cyfarfod mewn ysgol ar ryw adeg yn y dyfodol.

 

Gofynnwyd am lythyrau Llongyfarchiadau a chefnogaeth i'r ysgolion dan sylw.

7.

Arholiadau TGAU/TAG yn ystod pandemig Covid-19

Cofnodion:

Oherwydd COVID 19, mae arholiadau eleni yn cael eu canslo.  Mynegodd CYSAG dristwch na fydd disgyblion ym M10 a B12 yn cael y canlyniadau y maent yn eu haeddu.

 

Mae'r Cynghorydd AG wedi llunio gwaith ar gyfer disgyblion B11 sy'n cymryd AG sydd wedi'i gylchredeg yn genedlaethol.  Roedd CYSAG yn pryderu bod gan ddysgwyr fynediad at gefnogaeth.  Mae gweminarau CBAC ar gael.  Nid oes unrhyw benderfyniadau ar y dyfodol wedi'u gwneud hyd yn hyn. O ran cymwysterau yn y dyfodol, pwysleisiwyd bod AG yn bwnc statudol a'i bod yn hawl ddynol dysgwr i gael cymhwyster ar gael os yw'n astudio cwrs.

 

Roedd CYSAG hefyd am sicrhau bod graddau'n cael eu dyfarnu sy'n cyfateb i'r hyn yr oedd y dysgwr yn debygol o'i gyflawni.  Cydnabuwyd bod y rhain yn amseroedd pryderus ac ansicr i ddysgwyr.

8.

Rhwydwaith Dysgu Ysgolion ar gyfer Dyniaethau - diweddariad

Cofnodion:

Esboniwyd bod gan GCA rwydweithiau dysgu ar gyfer gwahanol bynciau o'r blaen.  Bydd yr arian hwnnw'n cael ei ddyrannu i Feysydd Dysgu a Phrofiad.  Ar hyn o bryd mae ymarferwyr arweiniol yn cael eu penodi ar gyfer holl bynciau'r dyniaethau.  Gall y Cynghorydd AG weithio gydag ysgolion ar gyfer AG a bydd sefydlu rhith-gymunedau ar gyfer cefnogaeth yn fuddiol yn enwedig nawr.  Bydd angen lefel penodol o ddealltwriaeth o'r holl bynciau ar Benaethiaid y Dyniaethau ac felly gallant gefnogi AG yn llawn yn hynny o beth. 

 

Mynegodd CYSAG bryder bod gan AG raniad teg o'r cyllid ar gyfer adnoddau a hyfforddiant a gofynnwyd cwestiynau am y mecanweithiau sydd ar waith i sicrhau tegwch.  Roedd sicrwydd o ddeall y bydd staff proffesiynol yn mynd i'r afael â phob elfen yn gyfartal.  Yr ysgolion sydd i benderfynu ar y dull gweithredu ac mae angen i bum pwnc y Dyniaethau fod yn weladwy.  Wrth i ddysgwyr symud i gamau dilyniant 4 a 5, bydd angen iddynt fod yn fwy ymwybodol o'r gwahaniaethau rhwng y pynciau.

 

Tynnwydsylw at y ffaith mai rôl CYSAG yw cynghori'r ALl.  Os codir pryderon a bod angen Dysgu Proffesiynol, gall CYSAG ofyn i'r ALl gaffael yr adnoddau/hyfforddiant angenrheidiol gan y GCA.

9.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion deddfwriaethol ar gyfer crefydd, gwerthoedd a moeseg (atodir) pdf icon PDF 499 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dosbarthwydyr ymateb ymgynghori drafft i Aelodau CYSAG ddoe.  Rhoddwyd cyfle i'r aelodau wneud sylwadau cyn cyflwyno'r fersiwn derfynol.

 

Dywedwyd bod y gymuned ffydd ac ysgolion ffydd yn dymuno cadw'r pwnc fel AG gan y byddai llai o broblemau i ysgolion ffydd a gweithredoedd ymddiriedaeth.  Roedd pryder y byddai amser cyfartal yn cael ei ddyrannu i safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol.  Bydd y drafft yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu sylwadau'r Aelodau.  Er bod y cwricwlwm wedi'i ddatgymhwyso, rhagdybiwyd y byddai addoli ar y cyd yn parhau e.e. yn rhithiol yn ôl dosbarth neu grwpiau i sicrhau pellter cymdeithasol. Mae CCYSAGauC wedi dosbarthu arweiniad a syniadau arloesol i ysgolion ar gyfer addoli ar y cyd a lles.

 

Mynegwyd peth pryder ynghylch enwau amgen heblaw AG y gallai o bosibl danbrisio AG.

 

Anogwydyr aelodau i gymryd peth amser i ddarllen yr ymateb drafft ac anfon unrhyw sylwadau pellach i mewn trwy e-bost i'w cynnwys yn y fersiwn derfynol.

10.

Busnes CYSAG Cymru pdf icon PDF 356 KB

        i.            Cyngor CYSAG Cymru i Ysgolion yng Nghymru ar Gyd-addoli yn ystod y Pandemig Covid-19 (atodir)

     ii.        Ethol Aelodau Pwyllgor Gweithredol ac Is-Gadeirydd Pwyllgor Gweithredol CYSAG Cymru (atodir)

    iii.        Diweddariad ar Wefan a Chyfryngau Cymdeithasol CYSAG Cymru

    iv.        Nodi dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol o CYSAG Cymru a chadarnhau cynrychiolaeth:

Gohiriwyd cyfarfod yr haf oherwydd pandemig Covid-19

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

i.     CyngorCCYSAGauC i Ysgolion yng Nghymru ar Addoli ar y Cyd yn ystod Pandemig Covid-19: Derbyniodd CYSAG y wybodaeth.

ii.    Mater Arall: Er gwaethaf y cyfyngiadau cyfredol, mae CCYSAGauC wedi bod yn brysur gyda llawer o gyfarfodydd ymgynghori, ysgrifennu llythyrau, diweddaru llawlyfr CYSAG, gweithgorau a darparu cefnogaeth i AG

iii.   Etholiad ar gyfer aelodau Gweithredol ac Is-gadeirydd Pwyllgor Gweithredol CYSAG:

 

Yndilyn etholiad lle pleidleisiodd y tri gr?p, cytunwyd y byddai pleidlais CYSAG Sir Fynwy dros aelodaeth o Bwyllgor Gweithredol CCYSAGauC i John Meredith a Heather Hanson a Jennifer Harding - Richards (rhannu swydd). 

 

Gadawodd Dr. Louise Brown y cyfarfod wrth ystyried y bleidlais ar gyfer Is-gadeirydd CCYSAGauC.

 

Aethpleidlais CYSAG Sir Fynwy dros Is-gadeirydd CCYSAGauC i Dr. Louise Brown.

 

Ail-ymunodd Dr. L. Brown â'r cyfarfod.

 

4.    DiweddariadGwefan a Chyfryngau Cymdeithasol CCYSAGauC: Nodwyd bod gwefan CCYSAGauC yn cael ei hailgynllunio a bod proffil Facebook i'w sefydlu.  Mae CCYSAGauC yn ceisio adeiladu dilynwyr ar Drydar - gwahoddwyd Aelodau i ddilyn ac ail-drydar @CCYSAGauC 

 

Dyddiadaucyfarfodydd CCYSAGauC yn y dyfodol a chadarnhau cynrychiolaeth:  Oherwydd COVID 19, canslwyd cyfarfod CCYSAGauC y Gwanwyn a gohiriwyd cyfarfod yr haf.

11.

Cadarnhau dyddiadau cyfarfodydd nesaf CYSAG ar gyfer o 2020 - 2021

Cofnodion:

Dyddiadau cyfarfod i'w trefnu.