Agenda and minutes

Agreed Syllabus Workshops, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - Dydd Llun, 28ain Mawrth, 2022 10.00 am

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

2.

Cyflwyniad: Cynhadledd Maes Llafur Cytûn

Hayley Jones: Ymgynghorydd Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg GCA

Geraint Edwards:  Cyfreithiwr, Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a'r cynrychiolydd cyfreithiol y Gynhadledd Maes Llafur Cytûn a'i fframwaith cyfreithiol. Esboniwyd y byddai pob gr?p cynrychioliadol yn ystyried y ddogfen mewn grwpiau trafod ar wahân ac yna'n ail-ymuno i roi adborth ar welliannau arfaethedig.  

 

Daeth Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 newydd i rym ar y 29ain Ebrill 2021 a sefydlodd y Cwricwlwm i Gymru.

 

Mae adran 375A newydd Deddf Addysg 1996 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol fabwysiadu maes llafur Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.  Mae'r Ddeddf newydd yn diwygio atodlen 31 o Ddeddf 1996 i osod dyletswydd ar yr awdurdod lleol i gynnull Cynhadledd Maes Llafur Cytûn i baratoi'r maes llafur, gan bennu ei gyfansoddiad a'i gwneud yn ofynnol iddo argymell yn unfrydol y maes llafur i'w fabwysiadu gan yr awdurdod lleol.   Gall Llywodraeth Cymru ymyrryd os nad oes unfrydedd.

 

Un newid nodedig yw nad oes hawl i dynnu'n ôl o wersi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. 

 

Codwyd rhai pryderon am wallau yn y crynodeb cyfreithiol.  Dywedwyd nad oes unrhyw newid i'r maes llafur sy'n cynnwys Cristnogaeth fel y prif draddodiad a'r prif grefyddau eraill yng Nghymru.   Mae'r ystod y cyfeiriwyd ato'n anghywir yng nghyd-destun argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol.   Mae darpariaethau ôl-16 yn gywir.

 

Awgrymwyd y dylid ychwanegu o blaid bywyd a newid hinsawdd o waith dyn at yr enghreifftiau o argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol.

 

Roedd datganiad CCYSAGauC yn ymdrin â'r pwyntiau canlynol:

 

·         Mae'n bwysig cadw cyn lleied o ddiwygiadau â phosibl i ganllawiau cwricwlwm Cymru.  

·         Mae'r holl ganllawiau, gan gynnwys canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, yn gallu newid.

·         Mae cysylltiadau wedi'u gwreiddio â rhannau o fframwaith Cwricwlwm i Gymru ar Hwb yn gwneud llywio canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn rhyngweithiol ac yn fwy defnyddiol i ymarferwyr. Felly, byddai disodli neu ddyblygu'r testun a'r fformat ar ffurf copi caled (gan ailysgrifennu fel ein maes llafur cytûn newydd) yn lleihau effeithiolrwydd ei ddiben."

·         Rhoddwyd rhybudd hefyd ynghylch gwneud diwygiadau i'r canllawiau a'r crynodeb deddfwriaethol er mwyn osgoi dryswch.  Byddai unrhyw faterion neu gyfarwyddiadau lleol mewn gwell sefyllfa ar ddechrau'r maes llafur cytûn.  

·         Ysgrifennwyd y crynodeb cyfreithiol gan Wasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru ac nid gan Weision Sifil na'r timau sy'n ymwneud â drafftio canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.  Fe'i hysgrifennwyd yn ofalus ac yn benodol gan y gwasanaethau cyfreithiol i adlewyrchu natur agored y gyfraith ac ysbryd y cwricwlwm i Gymru. 

·         Rhaid i bob Cynhadledd Maes Llafur Cytûn roi sylw i fframwaith Cwricwlwm i Gymru gan gynnwys y crynodebau cyfreithiol pan fyddant yn paratoi eu maes llafur cytûn lleol.   Mae'n bwysig nad yw'r crynodeb deddfwriaethol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn cael ei newid i adlewyrchu pryderon neu farn leol.

 

Mynegwyd pryder, os nad yw Sir Fynwy yn ystyried y gwallau, yna ni fydd ein rhwymedigaethau statudol mewn perthynas â chynnwys y maes llafur cytûn yn cael eu cyflawni.   Os nad yw'r crynodeb cyfreithiol wedi newid, mae posibilrwydd o adolygiad Barnwrol. 

 

Dywedodd y cynrychiolydd cyfreithiol nad yw canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn cael blaenoriaeth dros y ddeddfwriaeth.  Os  ...  view the full Cofnodion text for item 2.

3.

Gweithdai Grŵp (Ystafelloedd Trafod): Maes Llafur Cytûn (drafft ynghlwm) (Tua 1 awr) pdf icon PDF 687 KB

Grwpiau CYSAG i drafod/newid/diwygio'r ddogfen (tua 1 awr).  

 

Cofnodion:

Symudodd cynrychiolwyr ffydd, cynrychiolwyr athrawon a chynrychiolwyr ALlau i ystafelloedd trafod i ystyried yn breifat y ddogfen maes llafur ddrafft y cytunwyd arni cyn ail-ymuno â'r prif gyfarfod i roi adborth.

 

4.

Egwyl Fer

5.

Adborth o drafodaethau'r Grŵp

Un person o bob gr?p i roi adborth i ddiweddaru'r ddogfen derfynol.

 

Cofnodion:

Adborth cryno'r Gr?p Ffydd

 

·         Beth mae "rhaid rhoi sylw" yn ei olygu i ymarferwyr?  A ddylai fod esboniad neu a fydd ymarferwyr yn gwybod beth mae hyn yn ei olygu.

 

·         Cynefin – a oes angen mwy o ddiffiniad? 

 

·         Awgrymir ychwanegu "yng Nghymru, [y DU] a'r byd ehangach" lle bynnag y soniwyd amdano.  Consensws y dylid ychwanegu'r DU.

 

·         Datblygu gwerthoedd diogel a sefydlu eu credoau moesegol a'u hysbrydolrwydd drwy archwilio crefydd ac argyhoeddiadau athronyddol nad ydynt yn grefyddol ar amrywiaeth o faterion, a all yn ei dro eu galluogi i [helpu] i ffurfio perthynas gadarnhaol yn seiliedig ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd.   Consensws i gadw "galluogi"

 

·         "Yn ogystal, gallai'r canllawiau hefyd fod yn ddefnyddiol i ymarferwyr, consortia rhanbarthol, cyrff dyfarnu, Estyn, undebau athrawon, sefydliadau crefyddol, sefydliadau nad ydynt yn grefyddol, rhieni a gofalwyr a chyrff eraill yng Nghymru sydd â diddordeb mewn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg."  Cytunwyd

 

·         Mae'r cyfeiriad at argyhoeddiadau athronyddol yn gyfeiriad at argyhoeddiadau athronyddol o fewn ystyr Erthygl 2 o'r Protocol Cyntaf i'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; A oes angen rhywfaint o eglurhad? Cytunodd ar yr adran i gael ei haileirio'n fwy eglur tra'n ei chadw'n hylaw i athrawon.    

 

·         Nodwyd rhywfaint o ddyblygu.

 

·         Sut mae prif grefyddau'n cael eu diffinio?  Mae angen i athrawon wybod. 

Y Cadeirydd i weithio gyda'r Cynghorydd Addysg Grefyddol i ailysgrifennu adran

 

·         camsillafu Cynefin ar dudalen 8

 

·         Beth yw'r weithdrefn gwyno?   Sut mae Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog yn ystyried cwynion yn enwedig gan nad oes p?er cyfreithiol i orfodi newid. Byddai angen hyfforddiant.

 

 

Adborth cryno gan y Gr?p Addysgu:

 

·         O ran cyd-destun, mae'r tri chynrychiolydd sy'n bresennol heddiw i gyd o'r cyfnod cynradd, i gyd o ardal Magwyr/Gwndy gyda dau o ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir sy'n dilyn maes llafur ffydd - nid o reidrwydd yn gytbwys.

 

·         Dull cyffyrddiad ysgafn o adolygu wrth i athrawon gael eu defnyddio i ddarllen canllawiau tebyg 

 

·         Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg fel rhai gorfodol a'r holl bynciau eraill y mae'n rhaid eu haddysgu? Mae athrawon yn ystyried bod pob pwnc yn orfodol.  Pan fydd dysgwyr yn dewis opsiynau mewn ysgolion uwchradd, nid yw pynciau yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

 

 

·         Parthed: t.6 Cynulleidfa - Pwy ddylai roi sylw i'r cwricwlwm pe bai datganiad bod gan ysgolion ffydd eu maes llafur eu hunain i'w ddilyn. Efallai na fydd hyn yn hysbys iawn. Mae gan ysgolion ysgol wirfoddol a gynorthwyir eu maes llafur eu hunain ac mae ysgolion gwirfoddol a reolir wedi cael yr opsiwn i ddewis y maes llafur cytûn lleol neu faes llafur ffydd. Efallai y bydd angen eglurhad.  

 

·         Tudalen 8 - y frawddeg "Bydd hyn yn gofyn i arbenigwyr addysgu Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac arbenigwyr i gyfrannu at ddylunio Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn y dyniaethau" – a yw'r datganiad hwnnw'n berthnasol i'r frawddeg flaenorol (ôl-16).  Mewn ysgolion cynradd, mae athrawon yn amlddisgyblaethol, gellid dehongli'r datganiad hwn fel bod angen arbenigwyr mewn ysgolion cynradd?  Os yw'n wir, beth yw'r diffiniad o arbenigwr.  

 

Adborth cryno gan Gr?p yr  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 26 Ebrill 2022