Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 17eg Ionawr, 2024 5.00 pm

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

CYNIGION CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF DRAFFT 2024/25 pdf icon PDF 488 KB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

 

Diben: Amlinellu’r cynigion cyllideb refeniw a chyfalaf drafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25.

 

Cychwyn cyfnod o ymgynghori ar gynigion y gyllideb ddrafft am gyfnod o bedair wythnos, gan orffen ar 15fed Chwefror 2024.

 

Awdur:Peter Davies

             Dirprwy Brif Weithredwr (Swyddog A151)

 

Jonathan Davies

            Pennaeth Cyllid (Dirprwy Swyddog A151)

 

 

Manylion Cyswllt:Peter Davies - E-bost: peterdavies@monmouthshire.gov.uk

  Jonathan Davies - E- bost: jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

DIWEDDARIAD AR BERFFORMIAD Y CYNLLUN CYMUNEDOL A CHORFFORAETHOL pdf icon PDF 1 MB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

 

Diben: Rhoi diweddariad i’r Cabinet ar y cynnydd sydd wedi’i wneud i gyflawni’r ymrwymiadau a nodir yn y Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol 2022-28.

?

 

Awdur: Richard Jones, Rheolwr Perfformiad a Dealltwriaeth Data

Hannah Carter, Dadansoddwr Perfformiad

Robert McGowan, Swyddog Polisi a Chraffu  

 

 

Manylion Cyswllt: E-bost: richardjones@monmouthshire.gov.uk  

  E-bost: hannahcarter@monmouthshire.gov.uk

  E-bost: robertmcgowan@monmouthshire.gov.uk

5.

YMATEB I YMGYNGHORIAD CYFNOD 2 LLYWODRAETHAU CYMRU AR SYSTEM TRETH GYNGOR DECACH pdf icon PDF 416 KB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

 

Diben: Diben yr adroddiad hwn yw ceisio cymeradwyaeth i ymateb Cyngor Sir Fynwy i ymgynghoriad Cam 2 Llywodraeth Cymru ar system dreth gyngor decach.

 

Awdur: Ruth Donovan – Pennaeth Cyllid Cynorthwyol: Refeniw, Systemau a’r Trysorlys

 

Manylion Cyswllt: E-bost: ruthdonovan@monmouthshire.gov.uk

                           Ffôn: 01633 644592

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

POLISI GWRTH-DWYLL, LLYGREDIGAETH A LLWGRWOBRWYO DIWYGIEDIG pdf icon PDF 622 KB

Rhanbarthau/Wardiau a Effeithir: Pob un

 

Diben: Derbyn, ystyried a chymeradwyo Polisi Gwrth-Dwyll, Llygredigaeth a Llwgrwobrwyo diwygiedig y Cyngor.

 

Awdur: Jan Furtek, Rheolwr Archwilio

 

Manylion Cyswllt:janfurtek@monmouthshire.gov.uk

 

7.

YMGYNGHORIAD STATUDOL AR GYNIGION I GYNYDDU CAPASITI YSGOL GYMRAEG Y FENNI pdf icon PDF 240 KB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

 

Diben: Pwrpas yr adroddiad yw ceisio caniatâd yr Aelodau i ymgynghori â rhanddeiliaid ar fwriad y Cyngor i gynyddu capasiti Ysgol Gymraeg y Fenni i 420 o leoedd trwy ei hadleoli i’r safle a arferai gael ei ddefnyddio gan Ysgol Gynradd Deri View.

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol o'u hymrwymiad blaenorol i adleoli Ysgol Gymraeg y Fenni i safle Deri View fel rhan o gynigion band B a oedd yn ymwneud â sefydlu Ysgol 3-19 yn Y Fenni. Mae'r adroddiad hwn i gytuno ar y llwybr trefniadaeth ysgolion a fydd yn caniatáu ar gyfer adleoli’r ysgol a'r cynnydd cysylltiedig mewn capasiti.

Awdur: Matt Jones, Rheolwr Uned Mynediad

 

Manylion Cyswllt:matthewdjones@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

AIL-BWRPASU LLETY YM MHORTFFOLIO FFERMYDD Y SIR I GEFNOGI DIGARTREFEDD AC AMCANION POLISI ERAILL pdf icon PDF 840 KB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

 

Diben: Ceisio cymeradwyaeth i ail-bwrpasu bythynnod gweigion a gedwir o fewn Portffolio Ffermydd y Sir i gefnogi amcanion polisi megis lleddfu pwysau digartrefedd a mynd i'r afael â'r ddibyniaeth ar lety dros dro anaddas.

 

Awdur: Nick Keyse – Pennaeth Dros Dro Gwasanaethau Landlordiaid

 Ben Thorpe – Syrfëwr Datblygu

 

Manylion Cyswllt:nicholaskeyse@monmouthshire.gov.uk

   benthorpe@monmouthshire.gov.uk 

 

 

Dogfennau ychwanegol: