Agenda

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf 2023/24 – Cynigion terfynol yn dilyn y craffu a’r ymgynghoriad cyhoeddus pdf icon PDF 908 KB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

 

Pwrpas: Diweddaru’r Cabinet ar yr ymatebion a ddaeth o’r ymgynghoriad i’r cynigion cyllideb drafft a gyhoeddwyd ar 18fed Ionawr, a hynny o ran y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf ar gyfer 2023/24.

Yn gwneud argymhellion i’r Cyngor ar y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf 2023/24  a lefel y Dreth Gyngor ar gyfer 2023/24.

Yn derbyn adroddiad statudol y Swyddog Ariannol Cyfrifol ar y broses gyllideb a digonolrwydd yr arian wrth gefn.

Yn derbyn  cyfrifiadau  Dangosydd Darbodus y Swyddog Ariannol Cyfrifol ar gyfer ariannu cyfalaf.

Awduron:Peter Davies – Dirprwy Brif Weithredwr (Swyddog A151);  Jonathan Davies – Pennaeth Cyllid (Dirprwy Swyddog A151)

Manylion Cyswllt:peterdavies@monmouthshire.gov.uk; jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

2023/24 CRONFA YMDDIRIEDOLAETH FFERM YSGOL SIR FYNWY A BUDDSODDIAD A STRATEGAETHAU CRONFA YMDDIRIEDOLAETH YR EGLWYS YNG NGHYMRU pdf icon PDF 1 MB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

Pwrpas: Cyflwyno i’r Cabinet ar gyfer eu cymeradwyo'r strategaeth Buddsoddi a Chronfeydd ar gyfer  y Cronfeydd Ymddiriedolaeth y mae’r Awdurdod yn gweithredu fel yr  ymddiriedolwr unigol neu  geidwad.

Yn cymeradwyo dyraniad grant 2023/24 ar gyfer buddiolwyr yr Awdurdod Lleol sydd yn dod o Gronfa’r Eglwys yng Nghymru.  

 

Awduron:Dave Jarrett – Uwch Gyfrifydd Cymorth Busnes; Nicola Wellington – Rheolwr Cyllid Plant a Phobl Ifanc

 

Manylion Cyswllt: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

 

5.

MONITRO’R CYLLIDEBAU REFENIW A CHYFALAF 2022/23 - RHAGOLYGON MIS 9 pdf icon PDF 820 KB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

 

Pwrpas: Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu gwybodaeth i Aelodau ar ragolygon ariannol yr Awdurdod ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23 ar gyfer y gyllideb refeniw, rhaglen gyfalaf a’r sefyllfa o ran yr arian wrth gefn.

 

Awdur:Jonathan Davies, Pennaeth Cyllid (Dirprwy Swyddog A151)

Manylion Cyswllt: jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ECO4 Flex – Llwybr Gweithredu Arfaethedig ar gyfer Sir Fynwy pdf icon PDF 782 KB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

 

Pwrpas: Pwrpas yr adroddiad hwn yn gofyn am gytundeb i ddatgan bwriad i ganiatáu’r Cyngor i gymryd rhan yn y cynllun Rhwymedigaeth Cwmni Ynni sydd yn cael ei adnabod fel  ECO4 ac ECO4 Flex.

 

Awduron:Frances O’Brien – Prif Swyddog Cymunedau a Lleoedd 

Cath Fallon – Pennaeth mentergarwch ac Animeiddio Cymunedol 

Debra Hill-Howells  - Pennaeth Datgarboneiddio a Thrafnidiaeth 

 

Manylion Cyswllt:francesobrien@monmouthshire.gov.uk