Agenda and decisions

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

I ystyried yr adroddiadau canlynol (copdau ynghlwm):

4.

SIR NODDFA: AILGARTREFIAD A CHYMORTH AFFGAN pdf icon PDF 132 KB

Adran/Wardiau yr Effeithir arnynt: I gyd

 

Pwrpas: Sicrhau bod Sir Fynwy yn chwarae ei rhan wrth letya a chefnogi nifer o ddinasyddion Affgan sydd wedi gweithio gyda'r Fyddin Brydeinig. Mae hyn yn unol â Pholisi Ailgartrefu a Chymorth Affgan Llywodraeth y DU a'n hymrwymiad presennol i Sir Fynwy fod yn sir noddfa i'r rhai sy'n ffoi rhag erledigaeth.

 

Awdur: Matthew Gatehouse, Pennaeth Polisi, Perfformiad a Chraffu

Heather Powell, Rheolwr Cymunedau Cysylltiedig

 

ManylionCyswllt:   matthewgatehouse@monmouthshire.gov.uk 

heather.powell@newport.gov.uk

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bod yr awdurdod yn darparu cefnogaeth i nifer o deuluoedd fel rhan o Bolisi Adleoli a Chynorthwyo Affganiaid a Chynllun Adsefydlu Dinasyddion Affganistan ac yn gweithio gyda phartneriaid i nodi llety addas yn y sir.

5.

THEATR Y FWRDEISTREF, Y FENNI - RHAGLEN ADNEWYDDU pdf icon PDF 1 MB

Adran/Wardiau yr Effeithir arnynt: I gyd

 

Pwrpas:Ystyried cefnogaeth y Weithrediaeth i'r buddsoddiad arfaethedig yn Theatr y Fwrdeistref, y Fenni i sicrhau bod y Theatr yn parhau i fod yn addas at y diben ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac yn ddeniadol i grwpiau defnyddwyr presennol a phobl sy'n mynd i'r theatr.

 

Awdur: Cath Fallon (Pennaeth Menter ac Animeiddio Cymunedol)

 

ManylionCyswllt: cathfallon@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Cefnogi'r buddsoddiad arfaethedig yn Theatr Borough, y Fenni wrth gydnabod y diffyg cyllid i'w gyflawni, cyn ei gyflwyno i'r Cyngor i'w benderfynu ar 23ain Medi 2021.

 

Cydnabod y cyfarfod sy'n cael ei gynnal gyda Chyngor Tref y Fenni ar 15fed Medi 2021 i drafod y prosiect adnewyddu estynedig.

6.

PROSIECTAU ADFYWIO A CHYFLWYNO GRANT CREU LLEOEDD pdf icon PDF 917 KB

Adran/Wardiau yr Effeithir arnynt: I gyd

 

Pwrpas:Rhoi trosolwg i'r Cabinet o raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a chyfleoedd cyllido cysylltiedig. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi'r blaenoriaethu arfaethedig ar gyfer prosiectau y gellir eu cyflawni yn y flwyddyn ariannol hon er mwyn sicrhau'r cyllid, a'r trefniadau rheoli rhaglenni gweithredol a fydd yn cael eu gweithredu i fonitro cynnydd.

 

Ystyriedtrefniadau dros dro ar gyfer y treial dros dro ailagor mesurau trefi, tra bo opsiynau tymor hir yn cael eu cynllunio a'u hymgynghori.

 

Awdur: Mark Hand (Pennaeth Creu Lleoedd, Adfywio, Priffyrdd a Llifogydd)

 

ManylionCyswllt: markhand@monmouthshire.gov.uk

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytuno i flaenoriaethu gweithgaredd adfywio ledled y Sir a chymeradwyo'r cyflwyniad Grant Creu Lleoedd arfaethedig ar gyfer 2021/22 o £791,429 a wnaed o dan gyllid Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, a chymeradwyo'r rhaglen ddangosol ar gyfer 2022/23, gan nodi gall cydbwysedd y prosiectau a'r cyllid newid oherwydd blaenoriaethu a chyflawni.

 

Nodi'r trefniadau rheoli rhaglenni gweithredol a fydd yn cael eu gweithredu ar gyfer adfywio a fydd yn monitro ac yn goruchwylio'r prosiectau yn y rhaglen.

 

Cytuno bod y mesurau sy'n ailagor trefi dros dro a restrir ym mharagraff 3.11 yn parhau yn eu lle am hyd at 18 mis tra bod opsiynau tymor hir yn cael eu cynllunio a'u hymgynghori (er y bydd y mesurau prawf yn parhau i gael eu haddasu mewn ymateb i adborth Aelodau a rhanddeiliaid).

 

Parhau i awdurdodi'r Prif Swyddog Menter i wneud unrhyw addasiadau i'r mesurau treialu dros dro y bernir eu bod yn angenrheidiol, mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Cabinet ac Aelod(au) Ward perthnasol, mewn ymateb i adborth rhanddeiliaid.

7.

COFRESTRU I'R SIARTER CYMRU CREU LLEOEDD pdf icon PDF 340 KB

Adran/Wardiau yr Effeithir arnynt: I gyd

 

Pwrpas:Pwrpas yr adroddiad hwn yw ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i'r cynnig bod Cyngor Sir Fynwy yn dod yn llofnodwr i Siarter Creu Lleoedd Cymru.

 

Awdur: Mark Hand Pennaeth Creu Lleoedd, Adfywio, Priffyrdd a Llifogydd

Craig O'Connor Pennaeth Cynllunio

 

ManylionCyswllt: markhand@monmouthshire.gov.uk

craigoconnor@monmouthshire.gov.uk

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mae'r Cabinet hwnnw'n cytuno bod Cyngor Sir Fynwy yn dod yn llofnodwr Siarter Creu Lleoedd Cymru.

8.

CÔD LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL CYNGOR SIR FYNWY 2020 pdf icon PDF 446 KB

Adran/Wardiau yr Effeithir arnynt: I gyd

 

Pwrpas: Derbyn Côd Llywodraethu Corfforaethol wedi'i ddiweddaru gan y Cyngor i gefnogi cwblhau'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB).

 

Awdur: Andrew Wathan, Prif Archwilydd Mewnol

 

ManylionCyswllt: andrewwathan@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Bod y Cabinet yn cymeradwyo'n ffurfiol Côd Llywodraethu Corfforaethol sydd wedi'i ddiweddaru gan y Cyngor.

9.

GWEITHGOR CRONFA EGLWYSI CYMRU pdf icon PDF 128 KB

Adran/Wardiau yr Effeithir arnynt: I gyd

 

Pwrpas: Pwrpas yr adroddiad hwn yw gwneud argymhellion i'r Cabinet ar yr Amserlen Ceisiadau ar gyfer cyfarfod 4 Gweithgor Cronfa Eglwysi Cymru a gynhaliwyd ar y 22ain Gorffennaf 2021.

 

Awdur: David Jarrett - Uwch Gyfrifydd - Cymorth Busnes Cyllid Canolog

 

ManylionCyswllt: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bod grantiau'n cael eu dyfarnu yn unol â'r amserlen ceisiadau.