Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

I ystyried yr adroddiadau canlynol (copïau ynghlwm):

3a

LLYTHYR BLYNYDDOL 2020/21 OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU pdf icon PDF 446 KB

Adran/Wardiau yr effeithir arnynt: Y cyfan

 

Diben: Y diben yw cyflawni disgwyliad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru bod eu hadroddiad yn dod i sylw’r Cabinet.

 

Awdur: Annette Evans, Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid

 

Manylion Cyswllt: annetteevans@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

3b

TEITHIO LLESOL pdf icon PDF 159 KB

Adran/Wardiau yr effeithir arnynt: Y cyfan

 

Diben: Cymeradwyo’r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol arfaethedig yn unol â’r ddyletswydd gyfreithol dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

 

Awdur: Paul Sullivan.  Rheolwr Ieuenctid, Chwaraeon a Theithio Llesol, MonLife

 

Manylion Cyswllt: paulsullivan@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ystyried p’un ai i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod pan ystyrir yr eitem ddilynol o fusnes yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail ei fod yn golygu datgeliad tebygol gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir gan Baragraffau 12 a 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf (atodir barn y Swyddog Priodol). pdf icon PDF 263 KB

4a

DIOGELWCH A GWYTNWCH TGCh

Adran/Wardiau yr effeithiwyd arnynt: Dim

 

Diben: Mae’r adroddiad hwn i gymeradwyo buddsoddiad ychwanegol i gynyddu trefniadau diogelwch seibr ar draws y rhwydweithiau Addysg a Chorfforaethol.

 

Awdur: Sian Hayward, Pennaeth Diogelwch Gwybodaeth a Thechnoleg

 

Manylion Cyswllt: sianhayward@monmouthshire.gov.uk