Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

I ystyried yr adroddiadau canlynol (copïau ynghlwm):

3a

RHAGLEN YSGOLION YR 21AIN GANRIF CYNGOR SIR FYNWY - CANLYNIAD YMGYNGHORIAD STATUDOL I SEFYDLU YSGOL DRWODD (4-19) YN Y FENNI pdf icon PDF 1 MB

Is-adran/Wardiau yr effeithir arnynt:  Cantref, Castell, Croesonen, Grofield, Landsdown, Maerdy, Priordy, Bryn Llanelli, Llanofer, Glanfa Goetre, Llanwenarth Ultra, Llan-ffwyst Fawr and Chrucornau

 

Pwrpas: Diben yr adroddiad yw rhoi canlyniad yr ymgynghoriad diweddar i aelodau'r Cabinet ynghylch bwriad yr Awdurdod i sefydlu ysgol gyfan gyda chanolfan arbenigol ar gyfer plant sydd ag anghenion niwroddatblygiadol a dysgu cymhleth yn y Fenni, ar safle Ysgol Gyfun y Brenin Harri VIII.

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno'r adroddiad ymgynghori i'r Cabinet ac yn gofyn am eu cymeradwyaeth i symud ymlaen i'r cam nesaf h.y. cyhoeddi hysbysiadau statudol.  

Dylai'r Aelodau adolygu'r newidiadau a gynigir i'r cynnig cyhoeddedig.   Yr agwedd fwyaf arwyddocaol yw'r newid o'r ysgol fel ysgol 4-19 oed gyda lleoliad meithrin nas cynhelir i 3-19 oed gyda lleoliad meithrin a gynhelir.

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod cytundeb i fwrw ymlaen â'r prosiect a'r cyllid cysylltiedig yn destun penderfyniadau ar wahân.  Diben yr adroddiad hwn yw cytuno ar y llwybr trefniadaeth ysgolion a fydd yn caniatáu creu'r ysgol.

 

Awdur: Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc:

 

Manylion Cyswllt: willmclean@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

3b

GWEITHGOR CRONFA'R DEGWM pdf icon PDF 122 KB

Is-adran/Wardiau yr effeithir arnynt:  Pob Un

 

Pwrpas: Diben yr adroddiad hwn yw gwneud argymhellion i'r Cabinet ar yr Atodlen Ceisiadau ar gyfer cyfarfod 5 Gweithgor Cronfa’r Degwm a gynhaliwyd ar y 23ain Medi 2021.

 

Awdur: David Jarrett – Uwch Gyfrifydd – Cymorth Busnes Cyllid Canolog

 

Manylion Cyswllt: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol: