Agenda

Lleoliad: Remote Teams Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Please note that if you are watching this meeting on an apple device you will need to have the Microsoft Teams app installed in order to view the meeting live. The recording will available to watch on our youtube channel following the meeting. 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Welcome and Introductions

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Cwestiynau'r Cyhoedd

5.

Cyhoeddiad y Cadeirydd a derbyn deisebau pdf icon PDF 320 KB

6.

Adroddiad y Prif Swyddog dros Adnoddau

6a

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd - atodiadau 4 a 5 pdf icon PDF 270 KB

6b

Rhaglen Re-Fit: Cam 1 pdf icon PDF 292 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad y Pennaeth Diogelu'r Cyhoedd

7a

Datganiad Polisi Deddf Trwyddedu 2020 pdf icon PDF 360 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog dros Blant a Phobl Ifanc pdf icon PDF 1 MB

9.

Rhestr o Gynigion

9a

Cynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir A. Easson

Yn wyneb y penderfyniad diweddar gan Stagecoach i roi’r gorau i redeg y gwasanaeth bws Bryste / Casnewydd drwy Sir Fynwy rwy’n deall bod camau’n cael eu cymryd i geisio cael cefnogaeth cymhorthdal gan Lywodraeth Cymru er mwyn cadw’r gwasanaeth i fynd.  Rwy’n cynnig y dylai’r cyngor hwn gefnogi ymdrechion i gadw’r gwasanaeth.

Fodd bynnag, pe byddai cefnogaeth yn dod, y byddai NAW ward Glannau Hafren, sydd â 20,000 o drigolion yn byw ynddynt, gael eu cynnwys yn yr adliniad. Cafwyd gwared â’r llwybr ar hyd y B4245 drwy Portskewett i Magwyr sawl blwyddyn yn ôl gan adael 20,000 o drigolion heb lwybr uniongyrchol i ardal Bryste, dyma gyfle i adfer y gwasanaeth.

 

 

 

9b

Cynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir D. Batrouni

Bod y cyngor yn creu swydd Cydlynydd Mynd i’r Afael â Thlodi ac Anghydraddoldeb cyfnod penodedig ar gyfer Sir Fynwy. Rydym ar fin wynebu’r dirwasgiad mwyaf ers blynyddoedd lawer ac mae’n bwysig bod gennym swydd sy’n uniongyrchol gyfrifol am gydlynu ein hymateb a bod y swydd yn atebol i’r swyddog cabinet dros gyfiawnder cymdeithasol.

 

 

 

10.

Cwestiynau'r Aelodau

10a

Gan y Cynghorydd Sir M. Groucutt i'r Cynghorydd Sir P. Jordan, Aelod Cabinet dros Lywodraethu a Chyfraith

A oes modd i’r Aelod Cabinet roi gwybod i ni am ei gynlluniau i ail agor llyfrgelloedd cyhoeddus Sir Fynwy, yn unol â chynlluniau cyffelyb sydd wedi eu cyhoeddi’n barod yng Nghasnewydd, Caerffili a Blaenau Gwent?

 

10b

Gan y Cynghorydd Sir M. Groucutt i'r Cynghorydd Sir R. John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc a MonLife

Mae dadansoddiad o ddata arolwg ar ddysgu plant yn ystod y cyfnod clo presennol, a gyhoeddwyr ar y 17eg o Fai gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid yn dangos bod y rheiny sy’n byw yn yr 20% o deuluoedd cyfoethocaf yn barod wedi derbyn, ar gyfartaledd, 75  munud yn fwy o ysgol gartref o’i gymharu â’r rhai yn y teuluoedd tlotaf. A oes modd i’r Aelod Cabinet ddweud wrthym beth sy’n cael ei wneud yn Sir Fynwy i leihau effaith tlodi ar ddysgu ers i’n hysgolion gau? Sut y mae’n gwybod os yw athrawon yn ceisio gwneud yn si?r bod ein plant tlotaf yn cael eu cefnogi’n llawn drwy natur y gwaith sy’n cael ei anfon allan a drwy gadw’r cyswllt rhwng y cartref a’r ysgol?

 

 

 

10c

Gan y Cynghorydd Sir M. Groucutt i'r Cynghorydd Sir
R. John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc a MonLife

A oes modd i’r aelod cabinet roi gwybod i ni beth yw canran presenoldeb y plant rheiny a gaiff eu hystyried yn agored i niwed neu mewn perygl a darpariaeth hwb wedi ei neilltuo yn ystod y cyfnod y mae’r ysgolion wedi bod ar gau.

 

 

 

 

10d

Gan y Cynghorydd Sir M. Groucutt i'r Cyngorydd Sir R. John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc a MonLife

Unwaith y bydd y cynllun o ddychwelyd disgyblion i’r ysgol yn cael ei roi ar waith ac yn cael ei reoli, unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny, pa gymorth a fydd yn cael ei roi i’n hysgolion er mwyn eu galluogi i wneud yn si?r y bydd y disgyblion yn dychwelyd yn ddiogel ac na fyddant yn ail-godi’r risg o ledaenu’r firws Covid-19?

 

 

 

11.

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar y 5ed o Fawrth 2020 pdf icon PDF 139 KB