Agenda

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

4.

Cyhoeddiad y Cadeirydd a derbyn deisebau pdf icon PDF 53 KB

5.

Adroddiad y Prif Weithredwr:

5a

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2018/19 pdf icon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad y Prif Swyddog Adnoddau

6a

Ychwanegiadau Cyfalaf 2019-20 a Chymeradwyo Strategaeth pdf icon PDF 282 KB

6b

Caffael hen reilffordd y Weinyddiaeth Amddiffyn, Crug i Gaerwent pdf icon PDF 351 KB

7.

Adroddiad y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc

7a

Rhaglen Cyfalaf - Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif pdf icon PDF 118 KB

8.

Adroddiad y Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd

8a

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd 2018/19 pdf icon PDF 145 KB

9.

Adroddiadau Prif Swyddog Menter

9a

Gwneud Penderfyniadau Gorchmynion Hawliau Tramwy pdf icon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

9b

Bywyd Mynwy pdf icon PDF 288 KB

Dogfennau ychwanegol:

9c

Cynllun Datblygu Strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd pdf icon PDF 265 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad y Swyddog Monitro/Pennaeth Cyfreithol

10a

DYRANIAD SEDDAU PWYLLGOR CYNLLUNIO pdf icon PDF 47 KB

11.

Rhestr o Gynigion

11a

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir A. Easson

Yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Mehefin cytunwyd rhoi cynlluniau a rhaglen weithredu ar waith i fynd i'r afael â diogelwch cerddwyr, seiclwyr a modurwyr, a holl ddefnyddwyr ffordd arall ar hyd y B4245 rhwng Cil-y-coed a Magwyr. A fedrir rhoi diweddariad ar baratoadau a wnaed ers mis Mehefin?

 

Ers y cyfarfod hwnnw bu damwain arall ddifrifol iawn, gan adael seiclwr mewn cyflwr difrifol iawn.

 

Rwyf felly yn cynnig creu rhaglen gyfalaf gyda chost o £300k o leiaf (yn seiliedig ar gostiad 2012) gyda chyllid yn cael ei ddwyn ymlaen i hyrwyddo'r angen i gynnal y rhaglen weithredu.

 

 

11b

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir D Batrouni

Bod y Cyngor hwn yn mynegi siom enfawr fod y weithrediaeth Geidwadol wedi methu darparu 'Strategaeth Trechu Tlodi' ac yn gofyn bod y Cabinet yn datbygu cynllun ac yn ei gyhoeddi cyn gynted ag sydd modd.

 

Bod y Cyngor hefyd yn cyhoeddi dogfennau atodol megis 'Cynllun Fframwaith Darpariaeth' a 'Chanllaw i Ddeall a Diffinio Tlodi yn Sir Fynwy'.

 

12.

Cwestiynau Aelodau

12a

Gan y Cynghorydd Sir S. Howarth i'r Cynghorydd Sir P. Fox, Arweinydd y Cyngor

A fyddai Arweinydd y Cyngor yn dweud os gwelir yn dda os yw'n teimlo'n hapus gyda chanlyniadau pryderon preswylwyr Sir Fynwy ynghylch cynllun ffordd A465 Blaenau'r Cymoedd a weithredir gan Lywodraeth Cymru ac a gontractwyd i gael ei hadeiladu a'i dylunio gan Costains Group ccc.

 

 

12b

Gan y Cynghorydd Sir P. Pavia i'r Cynghorydd Sir P. Fox, Arweinydd y Cyngor

A all Arweinydd y Cyngor yn rhoi diweddariad ar ail gam WelTAG, sy'n datblygu achos am ffordd osgoi ar gyfer Cas-gwent?

 

 

12c

Gan y Cynghorydd Sir P. Pavia i'r Cynghorydd Sir P. Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd

A all yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol roi diweddariad ar ymateb yr awdurdod i benderfyniad polisi Llywodraeth Cymru o osod targedau i ostwng nifer y plant mewn gofal?

 

12d

Gan y Cynghorydd Sir M. Powell i'r Cynghorydd Sir J. Pratt, Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth

A wnaiff yr Aelod Cabinet edrych ar y rheolau am ddyfarnu trwyddedau i fasnachwyr symudol a stondinau ar strydoedd trefi ac ardaloedd amwynder. Mae perchnogion siopau ein trefi yn talu trethi busnes uchel am eu safleoedd. Oni ddylem fod yn eu cefnogi gan mai nhw yw asgwrn cefn y trefi.

 

Maent hefyd yn gorfod masnachu ar amserau tawel yn ogystal â gwyliau banc a dylent fedru manteision ar y dyddiau gwell.

 

Roeddwn yn credu fod gennym bolisi lle na ddylid caniatau i unrhyw unedau symudol neu stondinau mewn strydoedd preswyl lle mae siopau preswl yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau tebyg.

 

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi buddsoddi llawer iawn o arian i wella'r ardaloedd amwynder a chreu parthau i gerddwyr yn unig. Er enghraifft, mae Sgwâr Sant Ioan yn y Fenni yn lle i bobl eistedd, ymlacio a mwynhau naws yr ardal. Mae digonedd o gaffes a bwytai cyfagos i ddarparu lluniaeth iddynt, heb i faniau byrgyr mawr yn cymryd rhan fawr o'r sgwâr a mynd â busnes oddi ar y safleoedd preswyl. Hefyd mae'r faniau hyn yn gofyn am i drydan gael ei gyflenwi. Rhowch gyfle teg i'n masnachwyr preswyl.

 

Iawn, mae gennym stondinau bwyd o bob math yn ystod yr ?yl Fwyd ond digwyddiad unigol yw hynny.

 

Byddai'n gwrtais ac yn synhwyrol ymgynghori â Chynghorwyr lleol pan ofynnir i Gyngor Sir Fynwy am drwyddedau o'r fath..

 

12e

Gan y Cynghorydd Sir D. Batrouni i'r Cynghorydd Sir P. Jordan, Aelod Cabinet dros Lywodraethiant a'r Gyfraith

A all yr Aelod Cabinet ddiweddaru'r Cyngor ar effaith y cynnig ar Newid Hinsawdd ar holl brosesau gwneud penderfyniadau yn y Cyngor?

 

 

13.

Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2019. pdf icon PDF 90 KB