Agenda and minutes

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2022 pdf icon PDF 457 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27ain Hydref gan nodi'r canlynol:

 

·       Roedd y Cynghorydd Sirol Rachel Buckler wedi bod yn bresennol.

·       Tudalen 3 o'r cofnodion  Tynnwch y llinell ganlynol:

Ar ôl cael ei roi i bleidlais derbyniwyd y diwygiad a chafwyd trafodaeth.

 

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Sirol Su McConnel fuddiant personol, nad yw’n rhagfarnus mewn perthynas ag eitem 7.3 gan ei bod yn cael ei chyflogi gan HMPPO.

 

Datganodd y Cynghorwyr Sirol, Frances Taylor, Tony Kear a Tony Easson fuddiant personol, nad yw’n rhagfarnus mewn perthynas ag eitem 7.3.

 

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Cofnodion:

Gwahoddodd y Cadeirydd i Mr Woodfield gyflwyno ei gwestiwn i'r Cyngor.

 

Cyn gofyn ei gwestiwn amlygodd Mr Woodfield bwrpas y Cyngor o adeiladu cymunedau cynaliadwy a gwydn, a gwerth bod yn agored a thegwch.  Aeth ymlaen i ofyn beth am ail gyflwyniad y cais codi'r gwastad, ar ran Glannau Hafren, gan gynnwys unrhyw ystyriaeth o gynigion ar gyfer Canolfan Hamdden Cil-y-coed, yr oedd y Cyngor yn teimlo embaras yn eu cylch, gan gynnwys gwadu cydnabod y gofynion cyfreithiol o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a darparu copi o'r cais i etholwyr sy'n talu treth.

 

Ychwanegodd Mr Woodfield, ar ôl cyflwyno'r cwestiwn, ei fod wedi cael mynediad at fersiwn wedi'i olygu o'r ail gais.   Roedd atodiadau ar gael yn dilyn rhagor o waith golygu.

 

Mewn ymateb fe wnaeth y Cynghorydd Sirol Paul Griffiths gydnabod arwyddocâd y cwestiwn a chytunodd y dylai'r dogfennau fod ar gael i ddinasyddion Sir Fynwy ac ymddiheuro am y ffaith nad oedden nhw wedi bod.   Eglurodd fod y broses o olygu gwybodaeth fasnachol sensitif yn angenrheidiol ac yn deall ei bod wedi cymryd gormod o amser.   Roedd y weinyddiaeth newydd wedi derbyn y ceisiadau a baratowyd ac roeddent wedi gweithio gyda swyddogion i gyflwyno mewn pryd ar gyfer Gorffennaf 2022.  Roedd yn falch eu bod bellach yn y parth cyhoeddus.

 

4.

Cyhoeddiad y Cadeirydd pdf icon PDF 325 KB

Cofnodion:

Nodwyd.

 

5.

Adroddiadau’r Cyngor:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021/22 Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf icon PDF 444 KB

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i gyflwyno Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’r Cyngor ar gyfer 2021/2022.

 

Cadarnhaodd yr adroddiad fod y pwyllgor wedi cwrdd â'i gylch gorchwyl dros y flwyddyn ac yn tynnu sylw at ystod o bapurau a ystyriwyd.  

 

Pan ofynnwyd iddo ba feysydd y gallai'r pwyllgor wneud cyfraniad mwy, cyfeiriodd Cadeirydd y pwyllgor at heriau risg pobl a'r gweithlu.   Cyfeiriodd at Strategaeth Pobl y disgwylir iddi ddod i'r amlwg yn 2023, a phwysleisiodd bwysigrwydd cynnal llinell olwg dros y materion pobl yr ymdrinnir â hwy.

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais penderfynodd y Cyngor dderbyn yr argymhellion:

 

Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cymeradwyo'r adroddiad hwn ac yn argymell ei gyflwyniad i'r Cyngor, fel y cadarnhawyd yng nghofnodion cymeradwy'r Pwyllgor dyddiedig 14 Gorffennaf 2022.  

 

Bod y Cyngor yn derbyn ac yn cymeradwyo'r adroddiad hwn.

 

7.

STRATEGAETH A FFEFRIR Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD pdf icon PDF 531 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Arweinydd, yr Aelod Cabinet dros Economi Gynaliadwy’r adroddiad er mwyn ceisio cytundeb y Cyngor i'r Cytundeb Cyflawni newydd a chymeradwyaeth y Cyngor i ddechrau ymgynghori/ymgysylltu statudol a chyfranogiad rhanddeiliaid ar y Strategaeth Newydd a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd ac ymgynghori ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol.

 

Mynegodd yr aelodau bwysigrwydd bod seilwaith addas ar waith cyn datblygu'r cynllun.

 

Cydnabuwyd bod hwn yn gynllun cyfaddawd a bod 50% fforddiadwy yn ddyhead gwych ond efallai na fydd modd ei gyflawni.   Nodwyd y dylid cael cynllun ynghylch cyflogaeth hefyd.

 

Roedd yr aelod ward dros Borth Sgiwed yn teimlo na allai gefnogi'r cynllun gan ystyried y byddai'r syniad o ychwanegu 925 o eiddo pellach yn anghymesur.  Ychwanegodd bod angen buddsoddiad hanfodol ar ardal Cil-y-coed.

 

Eglurodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau Cynhwysol a Gweithgar fod y cynllun yn gosod y sylfaen ar gyfer twf mewn aneddiadau cynaliadwy ac ychwanegodd fod ymrwymiad i ddatblygu cysylltiadau teithio llesol.

 

Mynegodd y Gr?p Llafur ddryswch ynghylch y diffyg cefnogaeth o ystyried bod gweinyddiaeth flaenorol y Ceidwadwyr wedi datblygu cynllun gyda mwy o ardaloedd tai wedi'u cynnig a'r realiti o wrthod y dull arfaethedig yw na fyddai tai newydd am gryn amser.

 

O ran cynllun trafnidiaeth, clywsom fod y fframwaith newydd ar gyfer cynllun rhanbarthol, ond bydd swyddogion yn darparu cynllun lleol yn 2023.

 

Roedd Arweinydd yr Wrthblaid yn teimlo bod diffyg cyfathrebu wedi bod ar ffordd osgoi Cas-gwent, gan ei fod yn ddarn allweddol o seilwaith a gofynnodd am ragor o wybodaeth am gwmni datblygu a redir gan y cyngor.

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais penderfynodd y Cyngor dderbyn yr argymhellion:

 

Cytuno ar y Cytundeb Cyflawni diwygiedig ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd i'w gyflwyno i'r Gweinidog Newid yn yr Hinsawdd i'w gymeradwyo.

 

Cymeradwyo'r Strategaeth Newydd a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd i'w chyhoeddi ar gyfer ymgynghori/ymgysylltu statudol a chyfranogiad rhanddeiliaid.

 

Cytuno i ymgynghori ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ac Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig ochr yn ochr â'r Strategaeth a Ffefrir newydd.

 

8.

POLISI DIOGELU CORFFORAETHOL pdf icon PDF 437 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol yr adroddiad i hysbysu aelodau o'r diwygiadau i'r Polisi Diogelu Corfforaethol a cheisio cymeradwyaeth o'r polisi diwygiedig.

 

Awgrymodd y Cynghorydd Sirol Ian Chandler y dylid gwrthod y polisi oherwydd diffyg craffu.  Nododd fod y polisi yn cyfeirio at Bwyllgorau Dethol ac nad oedd yn adlewyrchu strwythur newydd y Cyngor.

 

Amlygodd y Cynghorydd Sirol Penny Jones fod yr arolygiaeth wedi craffu ar y polisi a gwelwyd ei fod mewn cyflwr da.

 

Gofynnwyd cwestiwn i'r Aelod Cabinet o ran a oedd yn credu y dylid ail-werthuso'r polisi gan gyfeirio at adolygiadau lleol a chenedlaethol diweddar.

 

Eglurodd y Prif Swyddog Diogelu a Gofal Cymdeithasol fod swyddogion yn edrych drwy adroddiadau’n rheolaidd drwy drefniadau diogelu rhanbarthol ac yn deall sut mae angen addasu arferion neu brosesau ac eglurodd fod y gwerthusiad blynyddol yn cael ei ddwyn i mewn i ddiogelu a'i gymryd drwy graffu a'r Cyngor Llawn ym mis Hydref 2022.

 

Ailadroddodd y Cynghorydd Sirol Frances Taylor y cais i godi camau i nodi'r cynlluniau craffu ynghylch yr adroddiad.

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais penderfynodd y Cyngor dderbyn yr argymhelliad:

 

Bod y Cyngor yn cymeradwyo'r Polisi Diogelu Corfforaethol diwygiedig.

 

9.

Cynigion i’r Cyngor:

10.

Cyflwynir gan y Cynghorydd Sirol Penny Jones

Mae’r Cyngor hwn yn:

Nodi’r pryderon hir-sefydlog am ddiogelwch ffordd rhwng cylchfan yr A40 yn Rhaglan a chyfnewidfa A40/A449.

 

Cytuno y bydd yr aelod priodol o’r cabinet yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i annog Gweinidogion i gynnal astudiaeth diogelwch ffordd a gyllidir yn llawn yn 2023/24 ac ymrwymo i

gyflwyno unrhyw welliannau diogelwch ffordd a argymhellir yn ddiymdroi.

 

Cofnodion:

Mae'r Cyngor hwn yn nodi'r pryderon hirsefydlog am ddiogelwch ar y ffyrdd rhwng cylchfan Pecyn Dogfen Gyhoeddus yr A40 Rhaglan a chyfnewidfa’r A40/A449.  Yn cytuno y bydd yr aelod cabinet priodol yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i annog Gweinidogion i gyflymu astudiaeth diogelwch ar y ffyrdd a ariennir yn llawn yn 2023/24 ac ymrwymo i gyflawni unrhyw welliannau diogelwch ar y ffyrdd a argymhellir yn ddi-oed.

 

Eiliodd y Cynghorydd Sirol Jayne McKenna y cynnig ac wrth wneud hynny cyfeiriodd at ddamwain drasig a ddigwyddodd 30 mlynedd yn ôl a mynegi siom ein bod yn dal i drafod yr un materion.  Mae'r rhan hon o'r A40 yn parhau i fod yn anniogel ac nid yw'n addas i'r diben ar gyfer y traffig sy'n ei ddefnyddio.   Mynegodd bryder am y diffyg data.

 

Rhannodd yr Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd y pryderon ynghylch diogelwch ac ymrwymodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i annog bod yr arian ar gael i fwrw ymlaen yn 2023/24

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

11.

Cyflwynir gan y Cynghorydd Sirol Jackie Strong

Mae Cyngor Sir Fynwy yn nodi’r bygythiad i weithrediad parhaus Prif Swyddfa’r Post yng Nghil-y-coed oherwydd ildio’r brydles gan gwmni archfarchnadoedd Morrisons sy’n lletya busnes swyddfa’r post ar hyn o bryd

 

Mae Cyngor Sir Fynwy yn deal pwysigrwydd cynnal gwasanaeth Prif Swyddfa’r Post yng Nghil-y-coed. Mae’n croesawu’r gwaith a wnaed eisoes i ddiogelu’r gwasanaeth hwn ac yn ymrwymo ei hun i gymryd camau i gefnogi parhad y gwasanaeth yn y dref.

 

Cofnodion:

Mae Cyngor Sir Fynwy yn nodi'r bygythiad i barhad gweithredu'r Brif Swyddfa Bost yng Nghil-y-coed oherwydd bod y cwmni archfarchnad Morrisons yn ildio'r brydles sydd ar hyn o bryd yn cynnal busnes Swyddfa'r Post. Mae Cyngor Sir Fynwy yn deall pwysigrwydd cynnal prif wasanaeth Swyddfa'r Post yng Nghil-y-coed. Mae'n croesawu'r gwaith sydd eisoes wedi'i wneud i ddiogelu'r gwasanaeth hwn ac yn ymrwymo i gymryd camau i gefnogi parhad y gwasanaeth hwn yn y dref..

 

Cefnogodd y Cynghorydd Sirol Tony Kear y cynnig, ac wrth ychwanegu ei gefnogaeth gofynnodd i'r llinell ganlynol gael ei hychwanegu at y cynnig:

 

Bod Cyngor Sir Fynwy yn ymrwymo i ddyfodol hirdymor yr unig Swyddfa Bost sy’n cael ei rhedeg gan y cyngor yn y DU ym Mrynbuga.

 

Amlygodd yr Aelod Cabinet dros Adnoddau’r heriau cyllidebol sy'n cael eu hwynebu ond ni welodd reswm i beidio â chefnogi'r diwygiwyd.

 

Cafwyd trafodaeth ar y cynnig fel y'i diwygiwyd.

 

Datganodd y Cynghorydd Sirol Tony Easson fuddiant fel aelod o Gyngor Tref Cil-y-coed.

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais derbyniwyd y diwygiad. Bu trafodaeth yn dilyn hynny.

 

Gadawodd y Cynghorydd Sirol Tudor Thomas am 16:51

Gadawodd y Cynghorydd Sirol Ian Chandler am 16:56

 

Roedd yna sylwadau bod gan yr awdurdod rôl i'w chwarae ond nid un ariannol.   Gallai hyn fod yn rôl i Gynghorau Tref a Chymuned.

 

Roedd cydnabyddiaeth o'r ddarpariaeth a'r gwasanaeth hanfodol y mae Swyddfa'r Post yn ei ddarparu yng Nghil-y-coed.

 

Gwnaed sylw efallai na fydd rôl y Cyngor o ran cefnogi'r gwasanaeth yn un ariannol, a byddai'n anodd disgwyl i'r awdurdod fod mewn sefyllfa i sybsideiddio ac ariannu rhedeg pob swyddfa bost. 

 

Roedd yr Aelod Cabinet dros Adnoddau o'r farn ei bod yn hanfodol i drigolion, busnesau bach a grwpiau cymunedol gael mynediad at wasanaeth Swyddfa'r Post.

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

12.

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sirol Richard John

Mae’r Cyngor hwn:

Â’r parch mwyaf at waith ein partneriaid yn Heddlu Gwent wrth gadw ein cymunedau yn ddiogel.

 

Yn mynegi sioc a gofid am adroddiadau yn y cyfryngau yn honni diwylliant o gasineb at fenywod, hiliaeth, homoffobia a llygredd yn y Llu.

 

Penderfynu ysgrifennu at Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent i fynegi braw y Cyngor a gofyn iddo fynychu pwyllgor dethol Sir Fynwy i drafod pryderon aelodau.

 

Cofnodion:

Mae gan y Cyngor hwn y parch mwyaf at waith ein partneriaid yn Heddlu Gwent i gadw ein cymunedau'n ddiogel.  Mae’r Cyngor yn mynegi sioc a siom wrth weld adroddiadau yn y cyfryngau sy'n honni diwylliant o wreig-gasineb, hiliaeth, homoffobia, a llygredd yn yr Heddlu. Mae’r Cyngor yn penderfynu ysgrifennu at Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent i fynegi braw’r Cyngor hwn a gofyn iddo fynychu pwyllgor dethol yn Sir Fynwy i roi sylw i bryderon yr aelodau.

 

Eiliwyd gan y Cynghorydd Sirol Lisa Dymock

 

Datganodd y Cynghorwyr Sirol Tony Kear a Tony Easson fuddiannau personol, nad ydynt yn rhagfarnus, fel aelodau o Banel Heddlu a Throseddu Gwent.

 

Cymeradwyodd yr Arweinydd y cynnig yn llawn, gan gytuno bod hyn yn frawychus, ond nid yn syndod.  Nododd nad oes goddefgarwch o fewn y Cyngor i aflonyddu rhywiol, ac i unrhyw fath o gamdriniaeth yn erbyn unrhyw un waeth beth fo'u rhywedd.  Roedd y Prif Gwnstabl a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cael gwahoddiad i annerch y Cyngor drwy Seminar Aelodau. 

 

Mynegwyd fod hon yn broblem mewn sefydliadau gwrywaidd a chanmolwyd Arweinydd yr Wrthblaid ar gyflwyno'r cynnig i'r Cyngor.

 

Gadawodd y Cynghorydd Sirol Tomos Davies am 17:25

 

Roedd pryderon nad oedd ffigyrau yn cael eu hadrodd.

 

Amlygwyd bod adolygiad annibynnol o Heddlu Gwent yn cael ei gynnal gan Heddlu Wiltshire. 

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

13.

Cwestiynau gan Aelodau

14.

Gan y Cynghorydd Sirol Paul Pavia i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddatganiad ar gynnydd y Cyngor i ddatblygu achos busnes WelTag Cam 3 ar gyfer Ffordd Osgoi Cas-gwent?

 

Cofnodion:

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddatganiad am y cynnydd y mae'r Cyngor yn ei wneud i ddatblygu achos busnes Cam 3 WelTag ar gyfer Ffordd Osgoi Cas-gwent?

 

Eglurodd yr Aelod Cabinet fod y Cyngor Sir wedi cyflwyno cais i Lywodraeth Cymru am Grant y Gronfa Trafnidiaeth Leol ar gyfer y flwyddyn ariannol hon i ddatblygu achos busnes manwl ar gyfer ffordd liniaru traffig Cas-gwent.  Yn anffodus, roedd yr agwedd hon ar y cais am gyllid yn aflwyddiannus.   Fel y nodwyd yn gynharach yn y cyfarfod gan y Cynghorydd Sirol Paul Griffiths, dim ond un rhan o ystod o atebion sydd eu hangen i fynd i'r afael â'r pwysau teithio presennol ac yn y dyfodol trwy Gas-gwent yw’r ffordd osgoi.

 

Ddiwrnod ynghynt, cyfarfu'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd â'i aelodau cyfatebol yng Nghyngor Sir Caerloyw i siarad am heriau ac amcanion cyffredin ynghylch y teithio trawsffiniol a byddant yn cydweithio'n agos i lobïo am y gwelliannau angenrheidiol.

 

Roedd yr Aelod Cabinet yn falch o hysbysu'r Cyngor bod y cynigion ar gyfer Hyb Trafnidiaeth Cas-gwent wedi sicrhau cyllid ar gyfer dyluniad manwl WelTag 3 y flwyddyn ariannol hon ac mae'r gwaith hwn bellach wedi'i gwblhau, gan ein rhoi mewn sefyllfa gref i wneud cais am gyllid y flwyddyn nesaf.  Bydd hyn yn caniatáu gweithredu cyfres o opsiynau teithio ac yn helpu i leddfu rhai o'r problemau traffig.

 

Diolchodd y Cynghorydd Sirol Pavia i'r Cynghorydd Sirol Maby am ei hymateb a mynegodd siom ynghylch canlyniad yr achos busnes a gofynnodd a allai rannu gohebiaeth â LlC yn dilyn y cyfarfod i ddeall y rhesymeg.

 

15.

Gan y Cynghorydd Sirol Paul Pavia i'r Cynghorydd Sirol Martyn Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg

A fydd yr Aelod Cabinet yn gwneud datganiad ar gynlluniau’r weinyddiaeth i ddatblygu darpariaeth blynyddoedd cynnar ymhellach yng Nghas-gwent?

 

Cofnodion:

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddatganiad am gynlluniau'r weinyddiaeth i ddatblygu ymhellach darpariaeth blynyddoedd cynnar yng Nghas-gwent?

 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet fod yr asesiad digonolrwydd gofal plant wedi'i gwblhau gan Gyngor Sir Fynwy yn gynharach yn y flwyddyn, a'i fod wedi cael ei ystyried a'i gytuno gan y Cabinet ar y 2il Mawrth 2022.  Ni nododd yr astudiaeth unrhyw fylchau sylweddol mewn gofal plant yn ardal Cas-gwent.   Mae'r nifer sy'n manteisio ar leoedd addysg gynnar yn cael ei fonitro'n dymhorol ac yn nhymor yr haf diwethaf roedd 85%, a dyna pryd y mae ar ei uchaf.  Mae'r prif fwlch mewn perthynas â gwarchodwyr plant ac mae'r mater hwn yn broblem ledled y Sir.   Maent yn gweithio'n agos gyda'r Gymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar, sefydliad ymbarél sy'n arbenigo mewn gwarchodwyr plant, i geisio recriwtio gwarchodwyr plant newydd a chefnogi gwarchodwyr plant presennol i helpu i'w cadw. 

 

Mae cyflwyno gofal plant Dechrau’n Deg ar gyfer plant dwy oed yn debygol o gynyddu'r galw am leoedd, ond ar hyn o bryd mae llefydd gwag yn y lleoliad Dechrau’n Deg yng Nghas-gwent.  Mae yna hefyd feithrinfa ddydd yn ardal Cas-gwent sydd wedi cynyddu nifer y lleoedd cofrestredig yn ddiweddar ac sy'n gallu cynnig mwy o lefydd i blant dwy oed.

 

Cadarnhaodd yr Aelod Cabinet y bydden nhw'n parhau i fonitro'r sefyllfa ac yn datblygu lleoedd gofal plant ychwanegol i ateb y galw pe bai angen.

 

Fel mater atodol, gofynnodd y Cynghorydd Sirol Pavia pa gamau rhagweithiol y mae'r weinyddiaeth yn eu cymryd i baratoi'r ffordd i sefydlu darpariaeth feithrin drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mewn ymateb dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod wedi ymrwymo i gefnogi'r ddarpariaeth yn Nhrefynwy ac y gallai geisio cryfhau'r gefnogaeth ar gyfer cyfrwng Cymraeg yng Nghas-gwent hefyd. 

 

16.

Gan y Cynghorydd Sirol Christopher Edwards i’r Cynghorydd Sirol, Aelod Cabinet dros Addysg

A fedrai’r Aelod Cabinet dros Addysg hysbysu’r cyngor am unrhyw fuddsoddiad a gynigir ar gyfer y dyfodol y mae’r weinyddiaeth bresennol yn bwriadu eu gwneud i ysgol Cas-gwent tra’n bod yn disgwyl cynnydd gyda rhaglen ysgolion yr 21ain Ganrif?

 

Cofnodion:

A allai'r Aelod Cabinet dros Addysg hysbysu'r cyngor am unrhyw fuddsoddiad arfaethedig yn y dyfodol y mae'r weinyddiaeth bresennol yn bwriadu ei wneud yn Ysgol Cas-gwent wrth i ni aros am gynnydd gyda rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif?

 

Eglurodd yr Aelod Cabinet fod y Cyngor wedi gwario dros £3m ar Ysgol Gyfun Cas-gwent yn ystod y pum mlynedd diwethaf gan wella'r cyfleusterau.   Mae'r datblygiadau hyn wedi cael eu hadrodd i'r Cyngor o'r blaen.   Ochr yn ochr â'r gwaith ailfodelu ac adnewyddu, gwariwyd arian o eitemau cynnal a chadw fel drysau, ffenestri a larymau tân.

 

Bydd gwaith cynnal a chadw a gwella yn parhau yn yr ysgol megis cam dau’r gwaith ar gyfer y cwadrangl sydd wedi'i drefnu ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.  Mae'r cyllid hwn ochr yn ochr â'r buddsoddiad y mae MonLife wedi'i wneud i'r cyfleusterau y gall yr ysgol eu defnyddio, ac yn sicrhau bod yr adeilad yn parhau i fod yn addas i'r diben ar gyfer disgyblion sy'n mynychu'r ysgol.

 

Y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yw’r fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif newydd ac mae'n rhaglen fwy ystwyth.  Mae'n rhaid i ni adolygu ac ailgyflwyno ein rhaglen erbyn mis Mawrth 2024.   Mae hyn er mwyn annog trosglwyddiad llyfn, gan ddileu'r camau stopio/dechrau sy'n gysylltiedig â'r rhaglen fuddsoddi cyfnod penodol cyfredol.

 

Fel mater atodol, gofynnodd y Cynghorydd Sirol Edwards a oedd yr aelod Cabinet yn cytuno y gellid gwneud mwy mewn perthynas â thrawsnewid mwy o ystafelloedd dosbarth yn Ysgol Cas-gwent i'w gwneud yn amgylchedd dysgu gwell, fel y cyflawnwyd yn y blynyddoedd blaenorol, ac a allai sicrhau bod hyn yn cael ei wneud mewn unrhyw raglen bresennol o welliannau yn Ysgol Cas-gwent.

 

Mae'r Aelod Cabinet wedi cael sgyrsiau gyda'r Pennaeth a'r swyddog cyllid ac maent yn fwy na bodlon gyda maint y buddsoddiad y mae'r awdurdod wedi'i wneud.   Mae trafodaethau wedi cynnwys sut olwg fyddai natur y ddarpariaeth wrth i ni symud ymlaen. 

 

17.

Gan y Cynghorydd Sirol Christopher Edwards i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd

A all yr aelod cabinet hysbysu’r cyngor am gynnydd gyda’r cais am gyllid grant i Lywodraeth Cymru yn 2022/23 ar gyfer cynllun llwybrau diogelach mewn cymunedau ar gyfer gwaith gwella diogelwch ffordd ar gyfer Heol St Lawrence (rhwng Lôn Kingsmark a chylchfan y Cae Râs).

 

Cofnodion:

A allai'r aelod cabinet hysbysu'r cyngor am gynnydd gyda'r cais am gyllid grant i Lywodraeth Cymru yn 2022/23 ar gyfer cynllun llwybrau mwy diogel mewn cymunedau ar gyfer gwaith gwella diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer Ffordd St Lawrence (rhwng Kingsmark Lane a chylchfan y Cae Ras), Cas-gwent.

 

Rhannodd yr Aelod Cabinet y pryderon ynghylch diogelwch ar y ffyrdd ac eglurodd fod y cais am gyllid ar gyfer gwelliannau i ardal Welsh Street ac ardal St. Lawrence wedi bod yn aflwyddiannus.  Mae swyddogion bellach yn ystyried y ffordd orau o gyflawni'r gwelliannau ac yn cynnig gwneud ail gais am arian grant yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod.   Mae swyddogion hefyd yn edrych ar ba gamau eraill y gellir eu cymryd i gefnogi cais y CDLl yn Bayfield ac i sicrhau bod cysylltiad da rhwng y datblygiad newydd â chanol y dref a'r orsaf drenau.

 

Fel mater atodol, gofynnodd y Cynghorydd Sirol Edwards a fyddai'r Aelod Cabinet yn ymuno ag ef ar St. Lawrence Road i weld y materion a gobeithio symud y gwaith i fyny'r rhestr flaenoriaethau neu ganiatáu iddo weld unrhyw adborth gan Lywodraeth Cymru ar y cais am gyllid aflwyddiannus.

 

Mewn ymateb roedd y Cynghorydd Sirol Maby yn awyddus i siarad a chydweithio i geisio gwella'r cais yn y dyfodol a thrafod yn fanylach pa welliannau eraill y gellid eu gwneud.

 

18.

Cyfarfod nesaf – 19 Ionawr 2023

Cofnodion:

Nodwyd.