Agenda and minutes

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Cwestiynau Cyhoeddus

Cofnodion:

Dim.

 

3.

Cyhoeddiad y Cadeirydd a derbyn deisebau pdf icon PDF 328 KB

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyngor adroddiad y Cadeirydd a nododd na dderbyniwyd unrhyw ddeisebau.

 

Talodd y Cyngor hefyd barch at farwolaeth y cyn-Gynghorydd Sirol Andrew James yn ddiweddar.

 

4.

Datganiad Cabinet ar effaith COVID-19 ar ysgolion yn Sir Fynwy

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyngor Ddatganiad Cabinet ar effaith Covid-19 ar ysgolion yn Sir Fynwy.

 

Wrth wneud hynny, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Diolchodd yr Aelod Cabinet i ddysgwyr, eu teuluoedd, a holl staff yr ysgol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

 

·         Ar draws ysgolion Sir Fynwy bu 1769 o achosion Covid-19 positif rhwng 3ydd Medi a 12fed Rhagfyr 2021.  Mae hyn yn cynrychioli 16% o'r boblogaeth oedran ysgol.

 

·         Cafwyd 805 o achosion yn ein hysgolion uwchradd a 964 o achosion yn ein hysgolion cynradd.  Roedd y rhan fwyaf o'r hyn a effeithiwyd yn ddysgwyr rhwng 8 ac 11 oed a oedd yn cyfrif am 42% o'n holl achosion.

 

·         Cafwyd dechrau araf o ran achosion yn Sir Fynwy cyn i achosion cyrraedd brig tua hanner tymor.  Bryd hynny, roedd newid amlwg yn nifer yr achosion a oedd yn symud o'r sector ysgolion uwchradd i'n hysgolion cynradd.  Mae hynny wedi bod yn sylweddol uwch yn rhan olaf y tymor.   Gellid priodoli'r newid hwn i gyflwyno brechlynnau i'r rhai rhwng 12 a 15 oed o 4ydd Hydref 2021 ond nid oes gennym ddata clir i ategu hynny.

 

·         Mae Covid-19 nid yn unig wedi effeithio ar ein dysgwyr ond mae effaith wedi bod ar staff yr ysgol.   Mae ysgolion wedi nodi'r lefelau uchaf o achosion staff ac absenoldebau cysylltiedig o Covid-19 ar draws Cyngor Sir Fynwy.   Mae wedi cael effaith uniongyrchol ar ddarpariaeth addysgu'r tymor hwn ac mae'r newidiadau o ran gofynion ynysu aelwydydd wedi gwaethygu'r sefyllfa lle'r oedd staff yn aros am brofion a chanlyniadau PCR.

 

·         Mae effaith Covid-19 ar ysgolion Sir Fynwy wedi bod yn fwy arwyddocaol yn nhymor yr Hydref o'i gymharu ag unrhyw dymor blaenorol drwy gydol y pandemig.   Ar yr un pryd, bu prinder staff cyflenwi i lenwi'r bylchau mewn capasiti staffio, gan roi pwysau ychwanegol ar ein timau staffio ysgolion.   Er gwaethaf hyn, mae bron pob un o'n hysgolion wedi aros ar agor drwy gydol y tymor gyda dim ond dau achos o ysgolion cynradd yn gorfod cau dosbarth am gyfnod cyfyngedig iawn.

 

·         Ar hyn o bryd, oherwydd prinder staff eithafol, mae un o'n hysgolion uwchradd wedi symud i ddysgu o bell i ddysgwyr ôl-16 am wythnos olaf y tymor er mwyn caniatáu darpariaeth wyneb yn wyneb i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 7 i 11.

 

·         Ers dechrau'r pandemig, bu ffocws ar les dysgwyr a staff ar draws ein hysgolion.  Nid yw'r term hwn wedi gweld unrhyw newid yn y dull hwn.   Mae ysgolion wedi gallu defnyddio rhai o'r ffrydiau grant newydd i gefnogi darpariaeth llesiant well a datblygol gyda'u hysgolion.  Bydd sicrhau cydbwysedd cynaliadwy rhwng lles a dysgu strwythuredig yn her yn y tymor byr, y tymor canolig a'r tymor hwy.

 

·         Mae'r pandemig wedi effeithio ar gynnydd ein dysgwyr.   Mae'r tymor hwn swyddogion a'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg wedi cynyddu eu rhyngweithio ag ysgolion er mwyn deall ble mae dysgwyr ac i nodi meysydd cymorth penodol y gallai fod eu hangen ar ysgolion i wella eu darpariaeth a'u cynnig.

 

·         Cynhaliwyd cyfres o drafodaethau proffesiynol gyda 18 o'n hysgolion yn  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Rhestr o Gynigion

5a

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sirol Tudor Thomas

Mae'r Cyngor yn derbyn nad yw'r ddarpariaeth bresennol yn addas i'r diben a bod y Cyngor hwn yn uwchraddio ac yn moderneiddio Gorsaf Fysiau'r Fenni yn llwyr fel rhan o'i ymrwymiad i 'Deithio Llesol' a lleihau allyriadau carbon. 

·         Gosod mynediad i bobl sydd â phroblemau symudedd. 

·         Bod cysgodfannau bws yn cael eu hamnewid i gysgodfannau sy'n amddiffyn teithwyr rhag y gwynt a’r glaw.

·         Dyfeisiau addas er mwyn atal ceir a cherbydau eraill rhag cael mynediad i'r lonydd 'Dim Mynediad' - ar hyn o bryd anwybyddir arwyddion ac mae cerbydau'n fygythiad i ddiogelwch teithwyr.

·         Mae amserlenni bysiau'n cael eu gosod ar uchder lle gall defnyddwyr cadeiriau olwyn ddarllen, a defnyddir meintiau ffont mwy.

 

Cofnodion:

Mae'r Cyngor yn derbyn nad yw'r ddarpariaeth bresennol yn addas i'r diben a bod y Cyngor hwn yn uwchraddio ac yn moderneiddio Gorsaf Fysiau'r Fenni’n llwyr fel rhan o'i ymrwymiad i 'Deithio Llesol' a lleihau allyriadau carbon.

 

·         ·Gosod mynediad i bobl sydd â phroblemau symudedd.

 

·         Bod cysgodfannau bws yn cael eu hamnewid i gysgodfannau sy'n amddiffyn teithwyr rhag y gwynt a’r glaw.

 

·         Dyfeisiau addas er mwyn atal ceir a cherbydau eraill rhag cael mynediad i'r lonydd 'Dim Mynediad' - ar hyn o bryd anwybyddir arwyddion ac mae cerbydau'n fygythiad i ddiogelwch teithwyr.Pecyn Dogfennau Cyhoeddus.

 

·         Mae amserlenni bysiau'n cael eu gosod ar uchder lle gall defnyddwyr cadeiriau olwyn ddarllen, a defnyddir meintiau ffont mwy.

 

Eiliwyd gan y Cynghorydd Sirol M. Groucutt.

 

Diolchodd yr Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth i'r Cynghorydd Sirol Thomas am gyflwyno'r cynnig ac wedi hynny rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Cyngor am y gwaith a gynlluniwyd eisoes yn y flwyddyn ariannol hon.

 

Nodwyd y canlynol:

 

·         Mae gwaith a fwriadwyd ar gyfer gorsaf fysiau'r Fenni cyn 31 Mawrth 2022, os bydd y tywydd yn caniatáu, eisoes wedi'i gynllunio yn y flwyddyn ariannol hon yn dilyn cais llwyddiannus i wella cyfleusterau bysiau gan Lywodraeth Cymru.

 

·         Yng ngorsaf fysiau'r Fenni, bydd platfform stand 1 yn cynyddu o ran maint er mwyn gallu gosod cysgod newydd mwy. Bydd byrddau gwybodaeth a phalmentydd cyffyrddol hefyd yn cael eu gosod.

 

·         Bydd Stondin 2 yn cael ei symud yn gyfan gwbl er mwyn caniatáu llif traffig drwy'r orsaf fysiau.  

 

·         Bydd gan bob cyrbau sydd wedi'u gollwng i lwyfannau balmentydd cyffyrddol a byddant wedi'u marcio'n glir rhwng y llwyfannau.

 

·         O ran y lloches bws ei hun, nid oedd canllawiau Covid-19 yn caniatáu i flaen y lloches gael ei orchuddio. Cyn gynted ag y bydd y canllawiau hyn yn cael eu codi, bydd y lloches bws yn cael gwell sylw.

 

·         Bydd yr ynys ar ddiwedd stondin 5 yn cael ei symud er mwyn darparu gwell mynediad i'r stondin tra'n cadw'r tacsis a'r palmant.

 

·         Caiff croeslinellau eu gosod ar gilfachau 2 a 3 o'r man parcio coetsis fel bod Dim Parcio yno, er mwyn sicrhau bod mynediad i fysiau yn cael ei gynnal.

 

·         Caiff arwyddion eu darparu ar y pwynt dim mynediad a bydd mynedfa'r orsaf fysiau yn cael ei marcio'n glir â cherbydau a ganiateir.

 

·         Dylid darparu arwyddion y tu ôl i'r mannau parcio i'r coetsis i nodi amodau parcio.

 

·         Bydd mannau parcio beiciau modur pwrpasol y tu allan i ardal y caffi a bydd y llinellau’n cael eu hadfer i nodi cilfachau a mannau dim mynediad.

 

·         Bwriedir i'r gwaith hwn gael ei wneud a'i gwblhau gyda chyllid yn cael ei dderbyn i'w ddefnyddio yn y flwyddyn ariannol hon, sy'n mynd i'r afael â'r pwyntiau a wnaed gan y Cynghorydd Sirol Thomas.  Fodd bynnag, mae cynnig ychwanegol i gynnal astudiaeth o ardal yr orsaf fysiau gyfan i edrych ar yr uchelgais tymor hwy o ddarparu canolfan drafnidiaeth newydd yn y maes hwn a fydd yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

 

·         Roedd yr Aelod Cabinet  ...  view the full Cofnodion text for item 5a

6.

Cwestiynau’r Aelodau:

6a

O'r Cynghorydd Sirol Tudor Thomas i'r Cynghorydd Sirol Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd

A all yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd roi sicrwydd i'r Cyngor bod gweithdrefnau digon cadarn ar waith i ddiogelu pob plentyn yn yr Awdurdod.

 

Mae hyn yn sgil achos Arthur Labinjo Hughes yn Solihull a gollodd ei fywyd yn drasig dan law ei lysfam a’i dad biolegol.

 

Cofnodion:

A all yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd roi sicrwydd i'r Cyngor bod gweithdrefnau digon cadarn ar waith i ddiogelu pob plentyn yn yr Awdurdod.

 

Mae hyn yn sgil achos Arthur Labinjo Hughes yn Solihull a gollodd ei fywyd yn drasig dan law ei lysfam a’i dad biolegol.

 

Diolchodd yr Aelod Cabinet i'r Cynghorydd Sirol Thomas a dywedodd wrth y Cyngor fod llawer o waith wedi'i wneud ar draws y Cyngor dros nifer o flynyddoedd i sicrhau bod diogelu yn rhan annatod o holl ddiwylliant Cyngor Sir Fynwy.  Cymeradwywyd hyn gan adroddiad diogelu diweddar yr awdurdod cyfan a gymeradwywyd gan y Cyngor Sir.   Ategir hyn gan nifer o raglenni hyfforddi ar gyfer Aelodau a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Ceir cyswllt da rhwng ysgolion, Plant a Phobl Ifanc a Gwasanaethau Plant a gefnogir gan y swyddog arweiniol diogelu mewn addysg a phob pennaeth mewn ysgolion yn Sir Fynwy.

 

Mae cyfraddau atgyfeirio wedi aros yn uchel drwy gydol pandemig Covid-19 sy'n dangos bod pobl yn dal i adrodd eu pryderon.   Caiff pob atgyfeiriad i'r Gwasanaethau i Blant ei sgrinio ac yna gwneir penderfyniadau o fewn 24 awr gyda thrafodaethau cychwynnol am ddiogelu yn cael eu cynnal drwy'r broses amlasiantaethol.

 

Mae gweithwyr cymdeithasol sy'n cynnal asesiadau cartref i ymchwilio i bryderon wedi'u hyfforddi'n llawn, eu goruchwylio a'u cefnogi'n bwysicaf oll.  Gall teuluoedd gael mynediad at Wasanaethau Cymorth Cynnar os oes ganddynt bryderon yn y gymuned gyda chyswllt da yn digwydd rhwng y Gwasanaethau Cymorth Cynnar a'r Gwasanaethau i Blant.

 

Caiff rhan o'r trefniadau Diogelu Rhanbarthol eu hystyried ar lefel leol.   Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn manteisio ar y cyfle i nodi unrhyw ddysgu ychwanegol a datblygu trefniadau neu arferion gwasanaethau ymhellach fel y gwelir yn dda yng ngoleuni'r digwyddiadau trasig diweddar fel yr amlinellir yng nghwestiwn y Cynghorydd Sirol Thomas.

 

Llongyfarchodd yr Aelod Cabinet a chroesawodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant newydd.   Bydd ei gwybodaeth a'i harbenigedd, yn enwedig yn y Gwasanaethau i Blant, yn ganlyniad cadarnhaol i Gyngor Sir Fynwy.

 

6b

O'r Cynghorydd Sirol Maureen Powell i'r Cynghorydd Sirol Jane Pratt, Yr Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth

A all yr Aelod Cabinet gadarnhau a yw'r A465 o Gilwern i Frynmawr bellach ar agor yn llawn ac a all roi sicrwydd i'r aelodau bod ymgysylltu parhaus rhwng Cyngor Sir Fynwy, Costain a Llywodraeth Cymru, er mwyn unioni materion yn y seilwaith cyfagos a achoswyd gan y gwaith?

 

Cofnodion:

A all yr Aelod Cabinet gadarnhau a yw'r A465 o Gilwern i Frynmawr bellach ar agor yn llawn ac a all roi sicrwydd i'r aelodau bod ymgysylltu parhaus rhwng Cyngor Sir Fynwy, Costain a Llywodraeth Cymru, er mwyn unioni materion yn y seilwaith cyfagos a achoswyd gan y gwaith?

 

Diolchodd yr Aelod Cabinet i'r Cynghorydd Sirol Powell a dywedodd wrth y Cyngor fod yr A465 bellach ar agor heb unrhyw gynlluniau i gau ffyrdd.  Mae swyddogion wedi bod yn gweithio'n agos gyda chwmni Costain a Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r problemau a achosir gan fwy o draffig.

 

Mae'r Aelod Cabinet yn cysylltu â Llywodraeth Cymru ynghylch ceisiadau am iawndal i fusnesau lleol y mae'r gwaith wedi effeithio arnynt dros y saith mlynedd diwethaf.

 

 

6c

O'r Cynghorydd Sirol Laura Jones i'r Cynghorydd Sirol Jane Pratt, Yr Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth

A wnaiff yr Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflwyno parthau 20mya yn Sir Fynwy, gan gynnwys yn Wyesham?

 

Cofnodion:

A wnaiff yr Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflwyno parthau 20mya yn Sir Fynwy, gan gynnwys yn Wyesham?

 

Diolchodd yr Aelod Cabinet i'r Cynghorydd Sirol Laura Jones, a hysbysodd y Cyngor fod prosiectau peilot Llywodraeth Cymru yn y Fenni a Glannau Hafren yn cael blaenoriaeth gydag ymgynghoriad ar gyfer y gorchymyn traffig a fydd yn dechrau ar 22ain Rhagfyr 2021 a fydd yn rhedeg am 28 diwrnod.  Mae'r cyfnod ymgynghori wedi'i ymestyn i gynnwys gwyliau'r Nadolig.   Ar yr amod na chodir unrhyw wrthwynebiadau na ellir eu datrys, bydd y parthau 20 mya yn cael eu gweithredu ym mis Chwefror 2022. 

 

Mae'r parthau 20mya eraill y cytunwyd arnynt ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yn y Ddyfawden, Merthyr Tewdrig, Trefynwy, Wyesham, Mynydd Bach a dwy ardal yng Nghas-gwent.  Bydd y cyfnod ymgynghori o 21 diwrnod ar gyfer y gorchmynion traffig hyn yn dechrau ddechrau mis Chwefror 2022.   Ar yr amod na chodir unrhyw wrthwynebiadau na ellir eu datrys, bydd y parthau 20mya yn cael eu gweithredu ym mis Mawrth 2022.

 

Bwriedir hefyd wneud prawf parthau 20mya Rhaglan a Tyndyrn yn barhaol.

 

7.

Cadarnhau’r Cofnodion pdf icon PDF 444 KB

Cofnodion:

Cymeradwyodd y Cyngor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4ydd Tachwedd 2021.

 

8.

Cyfarfod Nesaf:

Cofnodion:

Dydd Iau 27ain Ionawr 2022 am 2.00pm.