Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cwestiynau Cyhoeddus

4.

Cyhoeddiad y Cadeirydd a derbyn deisebau pdf icon PDF 321 KB

5.

Adroddiadau i’r Cyngor:

5a

ADRODDIAD GWERTHUSO DIOGELWCH Ebrill 2020 - Mawrth 2022

Dogfennau ychwanegol:

5b

Strategaeth Hinsawdd a Datgarboneiddio pdf icon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

5c

DATGANIAD AMRYWIAETH A DEMOCRATIAETH pdf icon PDF 28 KB

Dogfennau ychwanegol:

5d

DYDDIADUR Y CYNGOR pdf icon PDF 22 KB

Dogfennau ychwanegol:

5e

DATGANIAD CYFRIFON ARCHWILIEDIG A CHYFRIFON ISA260 CYNGOR SIR FYNWY pdf icon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

5f

DATGANIAD POLISI GAMBLO A CHYNIGION AR GYFER CASINOS pdf icon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhestr o Gynigion

6a

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir Kevin Williams

Mae’r cyngor yn croesawu’r newidiadau a gynigiwyd i’r Ffiniau Seneddol gan y Comisiwn Ffiniau ar gyfer etholaeth Mynwy. Mae’n penderfynu ysgrifennu i gefnogi’r newid synnwyr cyffredin sydd yn effeithio ar Sir Fynwy i greu sedd newydd sy’n dilyn ffiniau’r cyngor hwn. 

 

6b

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir D Batrouni

Bod y Cyngor yn ysgrifennu llythyr at Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn mynegi siom am eu penderfyniad i beidio parhau i dalu’r taliad cynnydd o £20 mewn Credyd Cynhwysol, a ddylai gynnwys esboniad o sut y bydd y penderfyniad hwn yn cael canlyniadau effeithiol ar aelwydydd incwm isel yn Sir Fynwy.

 

6c

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir A. Watts

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cydnabod yn ffurfiol fod gweithwyr sector gofal wedi mynd uwchben a thu hwnt i ddisgwyliadau a gofynion i gefnogi ein dinasyddion mwyaf bregus drwy gydol y pandemig.

Mae’r Awdurdod yn cydnabod eu hymrwymiad a’u hymroddiad drwy weithredu cynnydd yn isafswm cyflog awr i £15.00 ar gyfer pob gweithiwr cyflogedig yn sector gofal yr awdurdod.

 

7.

Cwestiynau gan Aelodau

7a

Cwestiwn brys: Gan y Cynghorydd Sir A Easson i’r Cynghorydd Sir R. John, Arweinydd y Cyngor

Monmouthshire’s bid for a share of the Levelling up Fund, administered by the Westminster Government, was not successful.  In view of this decision, can the Leader make a statement regarding the effect on the economy of Caldicot and Severnside and what plans he will have in respect of the future of Caldicot Town and the Caldicot Leisure Centre.

7b

Gan y Cynghorydd Sir A Easson i’r Cynghorydd Sir Jane Pratt, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdogaeth a Seilwaith

Beth yw’r gyllideb flynyddol ar gyfer cynnal a chadw ac adnewyddu croesfannau cerddwyr; faint o groesiadau a gafodd eu huwchraddio, faint gafodd eu tynnu neu roi newydd yn eu lle, a faint o groesiadau newydd a osodwyd yn y Sir rhwng 2019 a heddiw.. 

7c

Gan y Cynghorydd Sir A Easson i’r Cynghorydd Sir Jane Pratt, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdogaeth a Seilwaith

Beth yw’r meini prawf ar gyfer gosod croesfannau cerddwyr, sut y caiff yr asesiadau hynny eu gwneud cyn ystyried croesfannau newydd ac adnewyddu neu roi rai yn lle eraill; a gaiff newidiadau i’r amgylchedd traffig a cherddwyr ei ystyried yn rheolaidd?

 

7i

Gan y Cynghorydd Sir M. Powell i’r Cynghorydd Sir Lisa Dymock, Aelod Cabinet Llesiant Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol

Yn dilyn llacio rheolau’r cyfnod clo, pa mor llwyddiannus oedd y Cynlluniau Chwarae Haf a faint wnaeth eu mynychu”

 

7e

From County Councillor P. Jordan to County Councillor S. Jones, Cabinet Member for Economy

A all yr Aelod Cabinet roi diweddariad ar pa gefnogaeth fydd ar gael i’n canol trefi i annog ymwelwyr yn y cyfnod cyn y Nadolig?

 

8.

Cadarnhau cofnodion cyfarfodydd blaenorol.

8a

23 Medi 2021 pdf icon PDF 235 KB

8b

1 Hydref 2021 pdf icon PDF 10 KB

9.

Cyfarfod nesaf – 16 Rhagfyr 2021