Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Please note that in order to watch this meeting online via Microsoft Teams you may need to download the Teams app to your device. The meeting will be available to watch after the event on our youtube channel. 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

I ethol Cadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 178 KB

6.

Ystyried yr adroddiadau Cais Cynllunio canlynol gan y Prif Swyddog - Menter (copïau ynghlwm):

6a

Cais DM/2019/01004 - Dymchwel yr annedd bresennol a'i disodli â chanolfan byw egnïol sy'n darparu 18 o fflatiau ymddeol o ansawdd uchel, lle byw cymunedol, strategaeth dirwedd helaeth (gan gynnwys to gwyrdd) gyda chwrt preifat wedi'i dirlunio ynghyd â chyfleusterau pwll a champfa. Greenfield, Heol Merthyr, Llan-ffwyst. pdf icon PDF 496 KB

6b

Cais DM/2019/02012 - Datblygiad arfaethedig o 24 uned gofal ychwanegol (Defnydd Dosbarth C2), mynediad a pharcio ceir, tirlunio, triniaethau ffiniau a dulliau cau tir. Tir I'r De o Fwyty Brewers Fayre, Heol Iberis, Llan-ffwyst. pdf icon PDF 358 KB

6c

Cais DM/2020/00883 - Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio DM/2019/01480 i alluogi parcio hyd at 4 carafán deithiol ar y safle at y defnydd a ganiateir o dan ganiatâd cynllunio DM/2019/01480, a chael gwared ar amod 4 ( y cyfyngiad i gydsyniad personol) o gydsyniad cynllunio DM/2019/01480. Tir Cyfagos Sunnybank, A48 Cric i Gylchfan Parkwall, Crick, Sir Fynwy. pdf icon PDF 409 KB

7.

ER GWYBODAETH:

7a

Yr Arolygiaeth Gynllunio - Penderfyniad Apêl: Tir ar Fferm Cwm Isaf, Ffordd Brynderi, Brynderi, Llantilio Crossenny, Y Fenni, Sir Fynwy. pdf icon PDF 74 KB

7b

Derbyniwyd Apeliadau Newydd - 1af Gorffennaf i 28ain Medi 2020. pdf icon PDF 191 KB