Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau er resymau gwirio cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 114 KB

4.

I ystyried yr adroddiadau Ceisiadau Cynllunio gan y Prif Swyddog - Menter (copïau ynghlwm)

4a

Cais DM/2019/00725 - Newid defnydd a throsi ysgubor gerrig draddodiadol yn annedd preswyl sengl (C3) ynghyd â chwrtil a gwaith cysylltiedig, Llananant, Barn Brook Road, Penallt, Sir Fynwy. pdf icon PDF 114 KB

4b

Cais DM/2019/01333 - Adleoli maes chwarae’r plant yn Lawnt Pentref Chippenham Mead, Trefynwy. Maes Chwarae Chippenham Mead, Stryd Chippenhamgate, Trefynwy. pdf icon PDF 87 KB

4c

Cais DM/2019/01377 - Amrywio amod 2 mewn perthynas â chais DC/2015/00938 (APP/E6840/A/16/3162841). Mân ddiwygiad dylunio i gynnwys Stiwdio Ardd a waliau cynnal brics bach gyda'r cwrtil anheddau yn unol ag amod 8 o benderfyniad apêl APP/E6840/A/16/3162841. Gan gynnwys rheoleiddio cyfeiriadau at gynllun yn unol â Chais Diwygio Ansylweddol rhif DM/2019/01118 - Annedd newydd arfaethedig yn Orchard House, Llanbadog, Brynbuga. pdf icon PDF 108 KB

4d

Cais DM/2019/01672 - Isrannu arfaethedig yr annedd bresennol yn ddwy uned breswyl. Y Cwrt, Heol Carrow, Bryn Carrow, Caerwent. pdf icon PDF 127 KB

4e

Cais DM/2019/01740 - Newid defnydd o C1 Gwesty i C2 cyfleuster gofal preswyl gydag estyniad deulawr i'r cefn. Gwesty’r Black Lion, 43 Heol Henffordd, y Fenni, NP7 5PY. pdf icon PDF 86 KB

4f

Cais DM/2019/01804 - Newid defnydd o'r llawr gwaelod o gampfa a chanolfan ymarfer i gyfleuster ar gyfer rhai sy'n cysgu allan ac a ddarperir gan brosiect a redir mewn partneriaeth â Chyngor Sir Fynwy a Heddlu Gwent. Bydd y cyfleuster yn weithredol ym misoedd y gaeaf, o fis Ionawr i ddechrau mis Mawrth yn y lle cyntaf, ond gall redeg tan ddiwedd Mawrth yn ôl yr angen ac argaeledd gwirfoddolwyr sydd wedi'u gwirio a'u hyfforddi'n addas. Amgueddfa a Chanolfan Hanes Leol Nelson, Hen Neuadd y Farchnad, Stryd y Priordy, Trefynwy. pdf icon PDF 103 KB

5.

ER GWYBODAETH - Yr Arolygiaeth Gynllunio - Penderfyniadau o ran Apeliadau a Dderbyniwyd

5a

Apeliadau Newydd 23 Hydref i 20 Tachwedd 2019. pdf icon PDF 20 KB