Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 1af Awst, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw Ddatganiadau o Fuddiant wedi eu derbyn.

 

2.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 279 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio ar
4ydd Gorffennaf 2023 a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

3.

Cais DM/2022/00815 – Gosod uned bwyler biomas (gwres 990kW) ac offer ategol, ardal storio tanwydd (biomas), adnewyddu pibelli gwres dan ddaear, gosod pibell ffliw 500mm dia, ynghyd â chladio drychiad gogledd-ddwyrain yr adeilad oedd yn agored yn flaenorol gan osod dalenni dur haenog lliw i gyfateb y rhai presennol. Mae’r gwaith gosod yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a bydd ei angen yn llwyr i ddarparu uned dofednod y fferm. Mae’r boeler biomas i gymryd lle cyfarpar gwresogi presennol LPG (tanwydd ffosil). Trostrey Court Farm Barns, Heol Clytha, Comin Trosttre, Gwehelog, Sir Fynwy. pdf icon PDF 350 KB

Cofnodion:

Rhoesom ystyriaeth i adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad a gyda'r amodau a ddiwygiwyd mewn gohebiaeth hwyr, ynghyd ag amod ychwanegol 5 mewn perthynas â gwasanaethu'r boeler yn rheolaidd.

 

 

 

Nodwyd y byddai'r geiriad yn amod 2 yn cael ei ddiwygio i gynnwys pren crai, heb ei drin, yn unig fel tanwydd ac i ymgorffori monitro'r math o danwydd i sicrhau cydymffurfiaeth â Safonau Prydeinig.

 

Roedd Cyngor Cymuned Llanarth Fawr wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig mewn perthynas â’r cais hwn a ddarllenwyd i’r Pwyllgor gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

‘Mae’r Cyngor yn ymwybodol bod cais wedi’i wneud i ohirio ystyried y cais hwn oherwydd nad oes digon o dystiolaeth ar gael i ddangos bod pryderon a godwyd ynghylch nifer o faterion, yn enwedig s?n, heb eu datrys yn llawn. Rydym yn cefnogi’r cais hwn.

 

O ran s?n, nid oes asesiad s?n priodol (yn cydymffurfio â Safon Brydeinig  4142:2014/A1 2019 Dulliau ar gyfer Graddio ac Asesu Sain Diwydiannol a Masnachol) wedi’i gynnal. Nid ydym yn cytuno â’r Swyddog Achos a gellid dweud yn synhwyrol bod ymweliad byr Swyddog Iechyd yr Amgylchedd (IA) yn ystod oriau swyddfa (h.y. ddim gyda’r nos / nos neu ar y penwythnos) yn cydymffurfio â’r Safonau Prydeinig (SP). Beth bynnag, ni fu unrhyw asesiad o’r effaith s?n o gwbl yn ystod y nos ac ar y penwythnos (bydd y gwaith yn gweithredu 24/7).

 

Mae TAN 11 (S?n) yn Atodiad B (diwygiedig 2015) yn nodi: “Mae arwyddocâd sain o natur ddiwydiannol a / neu fasnachol fel arfer yn dibynnu ar sut y mae lefel sgôr y ffynhonnell sain benodol yn uwch na lefel y sain cefndirol a hefyd y cyd-destun y mae'r sain yn digwydd ynddo”. Ymhellach, gan fod lefelau sain cefndirol yn amrywio dros gyfnod o 24 awr, fel arfer bydd angen asesu pa mor dderbyniol yw lefelau sain ar gyfer cyfnodau ar wahân (e.e., dydd a nos) a ddewisir i weddu i oriau gweithredu’r datblygiad arfaethedig. Mae ystyriaethau tebyg yn berthnasol i ddatblygiadau a fydd yn allyrru s?n sylweddol ar y penwythnos yn ogystal ag yn ystod yr wythnos.

 

Mae’r Swyddog Achos yn dibynnu ym mharagraff 6.3.6 ar ymweliad Swyddog Iechyd yr Amgylchedd (IA) yn ystod y dydd. Ni chawsant unrhyw s?n sylweddol, ond heb unrhyw fanylion ar lefelau sain / tôn gwirioneddol a allyrrir yn dilyn lliniaru'r cwfl baffl, neu ar lefelau sain cefndir. Mae Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn awgrymu y gellid codi cwynion s?n yn y dyfodol o dan ddeddfwriaeth niwsans statudol. Mae Polisi Cynllunio Cymru (argraffiad 11) yn datgan: “Rhaid i’r system gynllunio warchod amwynder, ac nid yw’n dderbyniol dibynnu ar niwsans statudol o dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 i wneud hynny.” Mae hyn oherwydd “Fodd bynnag, gall lefelau is o s?n fod yn annifyr neu’n aflonyddgar ac effeithio ar amwynder, ac felly dylid eu diogelu trwy’r broses gynllunio lle bo angen”.

 

Argymhellwn fod asesiad trwy gyfrwng SP 4142 yn cael ei  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cais DM/2022/00331 – Datblygu unedau masnachol addas ar gyfer dosbarthiadau defnydd B1, B2 a B8 ynghyd â gwaith allanol cysylltiedig. Tir yn Stad Ddiwydiannol Pont Hafren, Pill Row, Cil-y-coed. pdf icon PDF 245 KB

Cofnodion:

Rhoesom ystyriaeth i adroddiad y cais a’r ohebiaeth hwyr a gyflwynwyd i'w gwrthod am y rheswm a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Mynychodd cynrychiolwyr yr ymgeisydd, Emily Armstrong a Neville Shaw, y cyfarfod ar wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Mae'r ymgeisydd yn berchen ar 36 uned gwerth cyfanswm o 257,000 troedfedd sgwâr ar Stad Ddiwydiannol Pont Hafren. Ar hyn o bryd, nid oes lle ar gael.

 

·         Yn ddiweddar sicrhawyd gosodiadau newydd o dros 37,000 troedfedd sgwâr, gan ddod â'r ystâd i feddiannaeth 100%.

 

·         Mae pum tenant arall wedi'u cadw, sef cyfanswm o 40,000 troedfedd sgwâr.

 

·         Derbyniwyd ymholiadau gan fusnesau newydd a phresennol sy'n dymuno ehangu i'r lleoliad hwn a chynyddu lefelau cyflogaeth.

 

·         Gwelir y datblygiad hwn fel gofod ar gyfer busnesau newydd.

 

·         Mae'r cais yn targedu arwynebedd llawr o tua 32,000 troedfedd sgwâr.

 

·         Mae'r ffigurau defnydd presennol yn cyfateb i chwe mis o gyflenwad a rhagwelir y bydd y datblygiad yn cael ei osod o fewn chwe mis i'w gwblhau.

 

·         Mae dros 100 o swyddi wedi eu sicrhau o fewn y safle presennol a rhagwelir y bydd o leiaf 60 o swyddi yn cael eu creu unwaith y bydd yr adeiladau yn weithredol.

 

·         Hoffai'r ymgeisydd ymgysylltu â chadwyni cyflenwi lleol drwy gydol y datblygiad a gweithio gydag asiantaethau cyflogaeth lleol i ddarparu swyddi i bobl leol drwy gydol y cyfnod adeiladu.

 

 

·         Yn dilyn trafodaethau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a'r Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), cytunwyd y byddai'r ymgeisydd yn cwblhau model llifogydd afon o'r safle mewn perthynas â Nant Nedern gerllaw gyda'r pwrpas o benderfynu a fyddai datblygu’r safle yn cael unrhyw effeithiau llifogydd oddi ar y safle ar dir cyfagos mewn stormydd eithafol. Profodd yr ymarfer modelu i foddhad yr holl randdeiliaid na fyddai unrhyw effeithiau sylweddol oddi ar y safle yn ymwneud â llifogydd hyd yn oed mewn stormydd eithafol ac yn cyfrif am newid hinsawdd yn y dyfodol.

 

·         Er mwyn bodloni meini prawf CNC ar gyfer dim llifogydd ar y safle, creodd yr ymarfer modelu a gynhaliwyd gydbwysedd rhwng codiad cyfyngedig yn lefelau’r safle er mwyn lleihau llifogydd ar y safle mewn digwyddiadau eithafol a hefyd osgoi unrhyw effeithiau llifogydd oddi ar y safle mewn digwyddiadau eithafol o’r fath. Mae'r ymgeisydd o'r farn bod y cydbwysedd hwn wedi'i gyflawni gyda'r ymarfer modelu hwn gyda dyfnder llifogydd dros y safle yn amrywio rhwng 0.9 metr.

 

·         Nododd adolygiad CNC o'r ymarfer modelu fod dyfnder llifogydd mewn rhannau o'r safle mewn digwyddiadau eithafol yn fwy na'r lwfansau a ddarperir fel canllaw yn TAN 15. Er bod dyfnder llifogydd model a stormydd eithafol yn uwch na'r uchafswm llifogydd dyfnder a nodir yn TAN 15, mae o fewn pwerau CNC i drin TAN 15 fel un dangosol ac nid yn orfodol.

 

·         Ar hyn o bryd mae CNC yn dewis trin y lwfansau dyfnder llifogydd hyn fel gofyniad cadarn a dyna pam ei fod wedi gwrthwynebu'r datblygiad hwn.

 

·         Mae cronfa ddata llifogydd hanesyddol CNC yn nodi nad yw'r safle wedi gorlifo o'r blaen. Nid oes unrhyw ddigwyddiadau llifogydd hanesyddol wedi'u  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Cais DM/2023/00797 – Newid defnydd o C3 (annedd) i sui generis (HMO – Tai Amlfeddiannaeth) ar gyfer uchafswm o 8 preswylydd. 2 Little Hervells Court, Cas-gwent, NP16 5FF. pdf icon PDF 173 KB

Cofnodion:

Rhoesom ystyriaeth i adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Anerchodd yr Aelod lleol dros Mount Pleasant y Pwyllgor drwy fideo a oedd wedi ei recordio ac amlinellodd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Mae hwn yn gais dadleuol a dyma'r pedwerydd cais newid defnydd a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd ar gyfer anheddau cyfagos o dai amlfeddiannaeth mewn ardal cadwraeth hanesyddol. Mae'r Aelod lleol a thrigolion yn ystyried bod y cais hwn yn anghymesur.

 

·         Nid oes gan y Cyngor bolisi nac arweiniad atodol ar nifer o dai amlfeddiannaeth oherwydd y niferoedd isel ar draws Sir Fynwy.

 

·         Mae Tai Amlfeddiannaeth yn fodel deiliadaeth sy'n debycach i'n hardaloedd canol dinasoedd, yn enwedig gyda'n prifysgolion.

 

·         Er nad oes unrhyw ganllawiau gan Gyngor Sir Fynwy, mae gan Lywodraeth Cymru ganllawiau sy'n nodi tueddiadau a heriau cysylltiedig Tai Amlfeddiannaeth o fewn awdurdodau lleol Cymru.

 

·         Y problemau sy'n gysylltiedig â thai amlfeddiannaeth yw difrod i gydlyniant cymdeithasol gyda lefelau uwch o drigolion dros dro a llai o aelwydydd hirdymor a theuluoedd sefydledig, gostyngiad yn ansawdd yr amgylchedd lleol a'r strydlun, newid cymeriad yn yr ardal, mwy o bwysau ar barcio a’r cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

·         Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi bod yn realiti i gymdogion sy'n byw wrth ymyl tai amlfeddiannaeth sydd eisoes yn bodoli.

 

·         Mae trigolion lleol wedi eu heffeithio gan s?n o dai amlfeddiannaeth presennol a bu'n rhaid galw'r heddlu ar sawl achlysur yngl?n ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

·         Mae'r canllawiau'n nodi, oherwydd natur Tai Amlfeddiannaeth, y gall preswylwyr o grwpiau agored i niwed sy'n debygol o fod yn amherthnasol ganfod bod byw mewn tai amlfeddiannaeth yn brofiad mwy dwys nag mewn defnydd cartref unigol. Gall hyn gael effaith, nid yn unig ar y preswylwyr mewn tai amlfeddiannaeth ond ar y gymdogaeth ehangach ac mae'r tebygolrwydd y bydd hyn yn cynyddu gyda chrynodiadau uchel o eiddo o'r fath.

 

·         Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i annog awdurdodau lleol i symud i ffwrdd o dai amlfeddiannaeth i lety mwy hunangynhwysol.

 

·         Derbyniwyd gwrthwynebiadau cryf i'r cais gan yr Adran Briffyrdd yngl?n â diogelwch ffyrdd, straen parcio a'r toreth o dai amlfeddiannaeth yn y cyffiniau. Mae straen parcio eisoes yn bodoli yn y lleoliad hwn.

 

·         Mae'r Aelod lleol o'r farn bod y datblygwr wedi diystyru trigolion sy'n byw yn Lôn Hardwick Hill ac yn Stryd Steep trwy geisio cais pellach am dai amlfeddiannaeth.

 

·         Mae'r Aelod lleol o'r farn y dylai'r Pwyllgor Cynllunio ystyried gwrthod y cais gan fod tri TA eisoes yn yr ardal hon ac nid oes angen tai amlfeddiannaeth ychwanegol gan ei fod yn cael ei ystyried yn fodel annerbyniol i'r Cyngor.

 

Wedi ystyried yr adroddiad a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Mae mawr angen Tai Amlfeddiannaeth o fewn yr Awdurdod, ond mae angen sefydlu mesurau i leihau'r posibilrwydd o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

·         Ystyriwyd y dylai Cyngor Sir Fynwy sefydlu polisi tai amlfeddiannaeth yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru.

 

·         Dylid ystyried darparu cyfleusterau parcio beiciau ar y safle.

 

·         Mynegwyd pryder yngl?n â  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

ER GWYBODAETH – Yr Arolygiaeth Cynllunio – Penderfyniadau Apêl a dderbyniwyd

6a

Penderfyniad Apêl: Tir i’r Gogledd Orllewin o Holly Lodge, Five Lanes North, Caerwent. pdf icon PDF 211 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd ar dir i’r gogledd-orllewin o Holly Lodge, Five Lane North, Caerwent ar 3 Mai 2023.

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i gwrthod.

6b

Penderfyniadau ar Gostau: Tir yn High Mass Cottage, Five Lanes North, Five Lanes, Caerwent, Cil-y-coed a Thir i’r Gogledd Orllewin o Holly Lod ge, Five Lane North, Caerwent. pdf icon PDF 235 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniadau costau mewn perthynas â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd ar 3ydd Mai 2023, fel a ganlyn:

 

Cais A - Cais am gostau mewn perthynas ag Apêl Cyf: CAS-02144-F2P1C5.

Cyfeiriad y safle: Tir yn High Mass Cottage, Five Lanes North, Five Lanes, Caerwent, Cil-y-coed.

 

Cais B - Cais am gostau mewn perthynas ag Apêl Cyf: CAS-02244-P5N1M3. Cyfeiriad y safle: Tir NW o Holly Lodge, Five Lane North, Caerwent.

 

Penderfyniadau:

 

Cais A – Cyf: CAS-02144-F2P1C5 - Yr Apêl Gorfodi:

 

Caniatawyd y cais am ddyfarniad costau llawn.

 

Cais B – Cyf: CAS-02244-P5N1M3 - Yr Apêl Cynllunio:

 

Gwrthodwyd y cais am ddyfarnu costau.