Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 195 KB

4.

Ystyried yr adroddiadau ar y Ceisiadau Cynllunio dilynol gan y Prif Swyddog, Cymunedau a Lle (atodir copïau)

4a

Cais DM/2021/00691 – Newid defnydd ysgubor amaethyddol i B1 (diwydiannol ysgafn/swyddfa) yn cynnwys gosod cladin newydd. Bwriedir defnyddio’r adeilad fel safle ar gyfer cynhyrchu ystod bach o ddiodydd finegr seidr afal wedi’i eplesu a diodydd tonic, a chynfennau yn anelu i wella iechyd naturiol y coludd. Fferm Parc, Heol Parc, Llangybi, Brynbuga, Sir Fynwy. pdf icon PDF 88 KB

4b

Cais DM/2021/01763 – Newid Defnydd y Tir i Loches Anifeiliaid. Llety dros dro ar wedd carafan deithio, i alluogi staff i weithio yn y Lloches Anifeiliaid i aros dros nos yn achlysurol i gynorthwyo gydag anifeiliaid sy’n wael neu wedi anafu. Fferm Rhewl, Drenewydd Gellifarch i Fferm Rhewl, Drenewydd Gellifarch, Cas-gwent. pdf icon PDF 147 KB

4c

Cais DM/2021/01823 – Newid defnydd o dir amaethyddol i ddatblygiad Un Blaned. Tir i’r de o Fferm Trecastell, Heol Trecastell, Llangofan, Sir Fynwy. pdf icon PDF 251 KB

4d

Cais DM/2021/02037 – Cynnig i newid defnydd tir amaethyddol i roi llwybr mynediad i Roseham Cottage, Lane End Cottage a Wyeswood. Roseham Cottage, Bigsnap Wood Lane, Pen y Fan, Y Narth, Trefynwy. pdf icon PDF 124 KB

4e

Cais DM/2022/00492 – Cynnig i adeiladu Gorsaf Heddlu (dosbarth defnydd B1) a gwaith cysylltiedig. Tir rhwng Depot Priffyrdd Llan-ffwyst a Fferm Llan-ffwyst, Heol Merthyr, Llan-ffwyst. pdf icon PDF 206 KB

4f

Cais DM/2022/00494 – Annedd newydd (Llain 2). Azalea Cottage, Old School Hill, Mynyddbach, NP16 6RP. pdf icon PDF 148 KB

4g

Cais DM/2022/00514 – Dymchwel adeiladau presennol a chodi 2 adeilad newydd yn cynnwys gofod manwerthu, storio a swyddfeydd ategol yn gysylltiedig gyda’r busnes manwerethu presennol. Gwelliannau i’r maes parcio presennol. pdf icon PDF 116 KB

4h

Cais DM/2022/00696 – Cynnig am estyniad blaen un llawr. Arosfa, Llanfair Iscoed, Sir Fynwy, NP16 6LY. pdf icon PDF 101 KB

4i

Cais DM/2022/00851 – Llwybr caled o amgylch cae hamdden. Tir Hamdden, Heol Earlswood, Drenewydd Gellifarch. pdf icon PDF 103 KB

4j

Cais DM/2022/00923 – Cynnig am ddwy ffenestr dormer i’r drychiad sy’n wynebu’r blaen/de ddwyrain. Ffenestr dormer cefn a theras to i’r drychiad yn wynebu i’r cefn/gogledd orllewin. Crooklands, Heol yr Eglwys, Gwndy, Cil-y-coed, NP26 3EN. pdf icon PDF 51 KB