Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

Datganiadau o Fuddiant.

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 230 KB

6.

Ystyried yr adroddiadau Ceisiadau Cynllunio dilynol gan y Prif Swyddog, Cymunedau a Lle (atodir copïau):

6a

Cais DM/2019/00184 – Cynnig am Log Pod a thoiled compost ar sylfaen garreg ar gyfer dibenion twristiaeth, rhoi wyneb carreg wedi’i rolio ar y lleoedd parcio presennol oddi ar y stryd a’r ardal troi, symud gwrych i wella gwelededd y fynedfa bresennol. Old Park Cottage, Heol Gethley, Parkhouse, Tryleg. pdf icon PDF 377 KB

6b

Cais DM/2019/01867 – Dwy annedd newydd ar wahân gyda garejys, lleoedd parcio, ffyrdd mynediad a thirlunio. Tir i’r cefn o Rosebrook, Watery Lane, Trefynwy. pdf icon PDF 524 KB

6c

Cais DM/2020/00933 – Garej ddwbl ar wahân gyda gofod storio drosti. The Gables, Lôn ?Wainfield, Gwehelog, Brynbuga. pdf icon PDF 185 KB

6d

Cais DM/2020/01288 – Cais am gymeradwyaeth ôl-weithredol i ystafell gyfarpar, wal gadw, tanc olew a sied ardd fel y’u codwyd. The Gables, Lôn Wainfield, Gwehelog, Brynbuga. pdf icon PDF 189 KB

6e

Cais DM/2021/00037 – Codi un tŷ deulawr ar wahân yn rhan o’r ardd gyda mynediad a pharcio cysylltiedig (caniatâd cynllunio amlinellol). Tir i’r gorllewin o Stray Leaves, Lôn yr Ysgol, Y Narth, Trefynwy. pdf icon PDF 165 KB

6f

Cais DM/2021/00340 – Adeilad amaethyddol pwrpas cyffredinol (ar gyfer da byw a chadw peiriannau a phorthiant). Tir i’r gogledd-ddwyrain o Heol Ty Freeman, Gwehelog, Sir Fynwy. pdf icon PDF 187 KB

6g

Cais DM/2021/00961 – Codi adeilad storio ffrwythau/eco amaethyddol gyda thoiled compost a phaneli solar. Tir ger Comin Gwehelog, Gwehelog Fawr, Brynbuga, NP15 1RE. pdf icon PDF 189 KB

6h

Cais DM/2021/01693 – Dymchwil annedd bresennol a chodi annedd yn ei lle ac annedd ychwanegol. Overdale, 1 Heol St Lawrence, Cas-gwent, NP16 5BJ. pdf icon PDF 190 KB

6i

Cais DM/2022/00212 – Ailddatblygu safle presennol Ysgol Uwchradd Brenin Harri VIII, yn cynnwys codi Ysgol 3-19 y Fenni (Dosbarth D1), yn cynnwys darpariaeth addysgol Dechrau’n Deg, meithrinfa, ysgol isaf, ysgol uchaf a 6ed dosbarth; darparu gofod agored yn cynnwys ardaloedd cymdeithasol a chwarae anffurfiol caled a meddal; ardal gemau aml-ddefnydd; ardaloedd ysgol goedwig a darpariaeth llain chwaraeon yn cynnwys lleiniau glaswellt/pob tywydd; darparu adeilad cyfarpar, priffyrdd, mynediad, parcio ceir, tirlunio, seilwaith gwyrdd a gwaith draeniad, dymchwel adeiladau/ strwythurau’r ysgol bresennol a’r holl waith cysylltiedig. Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP. pdf icon PDF 529 KB

6j

Cais DM/2022/00460 – Addasu amod 1 (Cyfyngiad i Amserau Agor) ar gyfer penderfyniad cynllunio DC/2014/00314. Gemma Thomas Hair Lounge, New Inn Cottage, The Cutting, Llan-ffwyst, Y Fenni. pdf icon PDF 133 KB

7.

ER GWYBODAETH – Yr Arolygiaeth Gynllunio – Penderfyniadau Apêl a dderbyniwyd.

7a

Bentra Farmhouse, Heol Pentre, Llangofan. pdf icon PDF 172 KB

7b

Little Hervells Court (gelwir hefyd yn Envy), Cas-gwent. pdf icon PDF 162 KB

8.

Apeliadau newydd a ddrbyniwyd 1 Gorffennaf 2022 i 27 Mai 2022. pdf icon PDF 66 KB