Agenda and minutes

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 141 KB

Cofnodion:

Cafodd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 7fed Medi 2021 eu cadarnhau a'u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

3.

Cais DM/2020/00636 - Adeilad amaethyddol lletya defaid / defnydd cyffredinol. Fferm Henrhiw, Coed y Mynach, Brynbuga. pdf icon PDF 196 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn amodol ar yr wyth amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Roedd y Pwyllgor Cynllunio, yn ei gyfarfod ar 7fed Medi 2021, wedi bwriadu gohirio ystyried y cais i gyfarfod yn y dyfodol er mwyn galluogi cynnal archwiliad safle.

 

Daeth yr Aelod lleol dros Lanbadog Fawr i'r cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Nid yw'r cynnig yn gynllun busnes da iawn ac ni fyddai'n hyfyw gyda defaid yn unig.

 

·         Mae'r daliad ar wahân i'r ffermdy presennol ac mae'n gais cynllunio annibynnol.

 

·         Mae'r ymgeisydd yn berchen ar 40 erw ac mae ganddo brydles 10 mlynedd am 94 erw.

 

·         Mae dwy sied fawr ar y safle drwy hawliau datblygu a ganiateir.  Mynegodd yr Aelod lleol bryder yngl?n â'r penderfyniad hwn.

 

·         Bu problemau o ran s?n ac mae offer a pheiriannau amaethyddol ar y safle o hyd.

 

·         Holodd yr Aelod lleol gyfreithlondeb y cais pan fydd cais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer y llawr caled y bydd cyfran o'r cais yn sefyll arni.

 

·         Os caiff ei gymeradwyo, bydd y safle'n gartref i dair sied fawr iawn sy'n creu ardal ddiwydiannol yng nghefn gwlad.

 

·         Nid yw Cyngor Cymuned Llanbadog Fawr yn cefnogi cymeradwyo'r cais.

 

·         Nid oes angen cyfnodau hir o dan do ar ddefaid.  Maent yn tueddu i gael eu dwyn dan do dim ond wrth wyna.

 

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Datblygu mai adeilad amaethyddol yw'r cais i ehangu'r praidd defaid.  Gallai ystyried yr hyn y gellid ei ddefnyddio yn y dyfodol ddod yn fater gorfodi neu efallai y bydd angen i'r ymgeisydd gyflwyno cais cynllunio ar gyfer newid defnydd yr adeilad.

 

Nodwyd bod datblygiad ysbeidiol ochr yn ochr â'r A472, gan roi'r cais yng nghyd-destun y dirwedd lle mae'n eistedd.

 

Mae'r llawr caled mawr wedi cael caniatâd cynllunio.  Fodd bynnag, mae ardal yn union o flaen yr adeilad sy'n destun cais cynllunio ar wahân ond nad yw gerbron y Pwyllgor i'w ystyried heddiw.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mynegodd rhai Aelodau’r farn y dylid cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gan yr ystyriwyd na fyddai adeilad ychwanegol yn niweidiol i'r ardal gyfagos.   Mae'r ymgeisydd yn gofyn am yr adeilad ychwanegol fel yr amlinellir yn ei gynllun busnes gyda'r bwriad o dyfu'r busnes.

 

·         Mynegodd Aelodau eraill y farn y dylem fod yn bwriadu gwrthod y cais gan yr ystyriwyd nad oedd angen adeilad ychwanegol o'r maint hwn gan mai dim ond am gyfnod cyfyngedig o amser yn ystod ?yna y mae'n ofynnol i ddefaid fod dan do.  Nid yw pob mamog yn wyna ar yr un pryd gan arwain at ond nifer gyfyngedig o ddefaid sy'n debygol o fod yn yr adeilad ar unrhyw adeg benodol.

 

·         Cytunwyd ar gynllun rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Cynhaliwyd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd gan Ecolegydd Cyngor Sir Fynwy o ran materion ffosffad y cytunwyd arnynt gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

 

Crynhodd yr Aelod lleol drwy fynegi pryder  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cais DM/2021/00724 - Annedd ar wahân arfaethedig newydd i ochr Rhif 2 Heol Ifton. Tŷ Newydd, 2 Heol Ifton, Rogiet, NP26 3SS. pdf icon PDF 191 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd adroddiad y cais a gyflwynwyd i'r Pwyllgor i’w wrthod am ddau reswm. Ystyriwyd rheswm ychwanegol dros wrthod, sef:

 

·         Mae'r ymgeisydd wedi methu â llunio cytundeb Adran 106 sy'n angenrheidiol i sicrhau'r gofyniad tai fforddiadwy, ac felly mae'r cynnig yn groes i Bolisi S4 (Darpariaeth Tai Fforddiadwy) Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Fynwy 2011-2021.

 

Cyflwynwyd y cais hwn i'r Pwyllgor Cynllunio ar 7fed Medi 2021 gydag argymhelliad i gymeradwyo'r datblygiad arfaethedig. Fodd bynnag, roedd y Pwyllgor Cynllunio wedi bwriadu gwrthod y cais ar y sail y byddai'r annedd arfaethedig yn arwain at ddatblygu'r llain ac y byddai'n niweidiol i amwynder eiddo cyfagos ac y dylid ailgyflwyno'r cais i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn y dyfodol gyda rhesymau dros wrthod.

 

Wrth nodi manylion y cais, cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol P. Murphy a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol A. Easson fod cais DM/2021/00724 yn cael ei wrthod am y ddau reswm a amlinellir yn yr adroddiad a bod rheswm ychwanegol dros wrthod yn cael ei ychwanegu, sef:

 

·         Mae'r ymgeisydd wedi methu â llunio cytundeb Adran 106 sy'n angenrheidiol i sicrhau'r gofyniad tai fforddiadwy, ac felly mae'r cynnig yn groes i Bolisi S4 (Darpariaeth Tai Fforddiadwy) Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Fynwy 2011-2021.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid gwrthod           -           11

Yn erbyn gwrthod       -           1

Ymatal             -           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd gwrthod y cais DM/2021/00724 am y ddau reswm a amlinellir yn yr adroddiad a bod rheswm ychwanegol dros wrthod yn cael ei ychwanegu, sef:

 

·         Mae'r ymgeisydd wedi methu â llunio cytundeb Adran 106 sy'n angenrheidiol i sicrhau'r gofyniad tai fforddiadwy, ac felly mae'r cynnig yn groes i Bolisi S4 (Darpariaeth Tai Fforddiadwy) Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Fynwy 2011-2021.

 

5.

Cais DM/2021/01000 - Rhyddhau amodau 4, 5, 9, 11, 12, 14 a 15 sy'n ymwneud â chais DM/2020/00234. Pathways, Vinegar Hill, Gwndy. pdf icon PDF 179 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a argymhellwyd i'w gymeradwyo i ryddhau amodau cynllunio 4, 5, 9, 11, 12, 14 a 15. Ym mis Medi 2020 rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer dau annedd ar wahân ar y safle o dan gais DM/2020/00234, yn amodol ar gytundeb Adran 106 am gyfraniad ariannol tuag at dai fforddiadwy yn ogystal ag 16 o amodau technegol.  

 

Daeth yr Aelod lleol dros yr Elms i'r cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae'r Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu yn cydnabod nad yw'r safle'n addas ar gyfer cerbydau trwm.

 

·         Mae Adran 7 o'r Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu yn nodi y dylid darparu ardal ddadlwytho ar y safle i alluogi pob cerbyd cyflenwi ac adeiladu i droi a gadael i gyfeiriad ymlaen. Gallai hyn fod yn bosibl ar gyfer cerbydau llai ond ystyriwyd na fyddai'n bosibl i gerbydau mwy eu maint.

 

·         Mae Adran 10 o'r Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu yn awgrymu y dylid defnyddio offer fferm ar gyfer cludiant. Mae angen mynd i'r afael â risgiau i drigolion lleol.

 

·         O ran y mynediad brys, hysbyswyd yr Aelod lleol na allai cerbyd argyfwng tân gael mynediad i'r safle.

 

·         Holodd yr Aelod lleol a oedd y swyddog Priffyrdd wedi cerdded y safle.

 

·         Mae'r Cynllun Rheoli Seilwaith Gwyrdd diweddaraf wedi adleoli'r berllan o dde-ddwyrain y safle i'r ardaloedd o amgylch y safle.

 

·         Nid oes un cynllun yn dangos y System Draenio Cynaliadwy a'r asedau Seilwaith Gwyrdd. Nid oes gan yr adran ecoleg Seilwaith Gwyrdd unrhyw wrthwynebiad i gyflawni'r amodau gan ei bod yn ymddangos nad yw'n ymwybodol o'r pantiau na'r pwmp carthffosiaeth fudr.

 

·         Mae'r Aelod lleol yn cefnogi Cyngor Cymunedol Magwyr gyda Gwndy yngl?n â'i argymhelliad i wrthod.

 

·         Ymwelodd cynrychiolwyr o Adran Wastraff Cyngor Sir Fynwy â'r safle a chwrdd â pherchennog Gwyn Royson ac roedd wedi cytuno i leoliad ar gyfer gwastraffu'r eiddo arfaethedig.  Hoffai'r Aelod lleol weld hyn yn cael ei gadarnhau.

 

Ymatebodd y Rheolwr Ardal Rheoli Datblygu i sylwadau'r Aelod lleol, fel a ganlyn:

 

·         Roedd y cynllun gwreiddiol wedi dangos mwy o liniaru Seilwaith Gwyrdd yn ardal ddeheuol y safle. Fodd bynnag, ar ôl trafodaethau gyda'r Swyddog Gwybodaeth Ddaearyddol a'r Swyddog Bioamrywiaeth, edrychwyd ar wahanol ffyrdd o ddarparu'r lliniaru.  Mae'r ateb a gyflwynwyd yn awr yn wahanol i'r ateb gwreiddiol ond mae'r un mor briodol.

 

·         Ystyrir y cais System Draenio Cynaliadwy yn annibynnol o'r cais cynllunio hwn i gyflawni'r amodau. Os oes gwahaniaethau rhwng y cynlluniau hyn, yna ceisir gwelliannau i egluro'r sefyllfa.  Fodd bynnag, mae Swyddogion o'r farn bod y cais yn bodloni gofynion yr amodau.

 

Dywedodd Rheolwr Datblygu'r Priffyrdd wrth y Pwyllgor nad oedd Swyddogion Priffyrdd wedi ymweld â'r safle.   Fodd bynnag, ar ôl adnabod y safle'n dda iawn, dywedodd ei fod yn cefnogi cyflawni amod 5 fel gweithredu Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu. 

 

Bydd yr holl ddosbarthu i'r safle yn cael ei reoli.   Nid oes unrhyw amodau traffig ar Vinegar Hill sy'n cyfyngu ar ei ddefnydd gan unrhyw gerbyd modur ac mae'n agored i bob defnydd o'r briffordd gan gerbydau cyhoeddus a  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Adroddiad Cadarnhau: Gorchymyn Cadw Coed MCC289 (2021) - Tir yn Well Farm, y Grysmwnt. pdf icon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriwyd y cadarnhad gydag addasiad o'r Gorchymyn Cadw Coed Dros Dro rhif MCC289 (2021) – Tir yn Well Farm, Y Grysmwnt.

 

Penderfynwyd cadarnhau gydag addasiad (drwy hepgor T1 Derwen) Gorchymyn Cadw Coed Dros Dro Rhif MCC289 (2021) – Tir yn Well Farm Y Grysmwnt.

 

7.

Apeliadau Newydd a Dderbyniwyd - 1 Mehefin 2021 i 22 Medi 2021. pdf icon PDF 191 KB

Cofnodion:

Gwnaethom nodi’r apeliadau newydd a dderbyniwyd gan yr Adran Gynllunio ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mehefin 2021 a 22 Medi 2021.