Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 2ail Chwefror, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Gynghorydd Sir David Dovey

Cofnodion:

Cyn cychwyn ar y gweithredoedd, talodd y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor Cynllunio, deyrnged i'r diweddar Gynghorydd Sir David Dovey a fu farw yn ddiweddar.  Fel arwydd o barch, cynhaliodd y Pwyllgor Cynllunio munud o dawelwch.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un.

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 351 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 5ed Ionawr 2021 gan y Cadeirydd.

4.

Cais DM/2019/02079 - Adeiladu dau annedd ar wahân a gwaith allanol (llain adleoli 12). Tir gerllaw hen Fferm Ifton Manor, Chestnut Drive, Rogiet. pdf icon PDF 183 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r 10 amod a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig ar Gytundeb Adran 106.

 

Adroddwyd y cais yn wreiddiol i Banel Dirprwyo'r Cyngor ar 22ain Gorffennaf 2020. Ar ôl ystyried yr adroddiad, penderfynodd y Panel gymeradwyo'r cais yn amodol i'r ymgeisydd ymrwymo i Gytundeb Adran 106 i sicrhau swm cyfnewidiol i'w ddefnyddio ar gyfer tai fforddiadwy.

 

Wrth brosesu'r cytundeb cyfreithiol, derbyniwyd gwrthwynebiad cyhoeddus. Roedd hyn yn ymwneud â gwaith adeiladu a oedd eisoes wedi cychwyn ac wedi codi pryderon nad oedd y datblygiad yn cael ei adeiladu yn unol â'r cynlluniau arfaethedig a'i fod yn agosach na'r hyn a nodwyd fel rhan o'r adroddiad gwreiddiol. Dywedodd y gwrthwynebydd fod hwn wedi arwain at lefel uwch o gysgodi ac edrych dros er anfantais i ddymunoldeb.

 

Yn ystod trafodaethau roedd y gwrthwynebydd wedi nodi nad oeddent wedi cael gwybod am y cais. Yn seiliedig ar y cofnodion a gadwyd, nodwyd bod hysbysiad cymydog uniongyrchol wedi'i anfon i eiddo'r gwrthwynebydd a chodwyd rhybudd safle ar y polyn agosaf at eu hannedd ar 7fed Ionawr 2020. Mae'r gwrthwynebydd wedi honni na dderbyniwyd y llythyr. 

 

O ganlyniad i'r gwrthwynebiad, cynhaliwyd ymweliadau safle ar 11eg a 22ain Rhagfyr 2020 lle cymerwyd mesuriadau rhwng yr eiddo sy'n cael ei adeiladu ac annedd y gwrthwynebydd. Yn ystod yr archwiliadau hyn, nodwyd bod yr annedd sy'n cael ei hadeiladu yn cadw pellter o fwy na 21m rhwng ffenestri ystafell gyfanheddol a bod ffens bren agos wedi'i byrddio 1.8m o uchder wedi'i chodi rhwng eiddo'r gwrthwynebydd a'r anheddau sy'n cael eu hadeiladu. Fodd bynnag, nodwyd hefyd bod llystyfiant ar safle'r datblygiad, ger y ffin â'r gwrthwynebydd, wedi'i dynnu.

 

Yng ngoleuni'r gwrthwynebiad newydd a dderbyniwyd cyn i'r Cytundeb Adran 106 gael ei gwblhau, dychwelwyd y cais i Banel Dirprwyo'r Cyngor ar 13eg Ionawr 2021 i'w ystyried. Yn y cyfarfod hwnnw, penderfynodd yr Aelodau y dylid cyflwyno'r cais i'r Pwyllgor Cynllunio i'w benderfynu yn y pen draw.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mynegwyd pryder bod yr adeilad bron â chael ei gwblhau cyn i'r Pwyllgor Cynllunio ei ystyried. 

 

·         I ddechrau, cytunwyd i roi un eiddo ar y safle.

 

·         Mae gan y safle gymysgedd o eiddo sydd wedi'u gorchuddio â safle nad yw'n addas i drigolion lleol.

 

·         Mae pellter o 21 metr rhwng dau o'r eiddo.  Fodd bynnag, mewn lleoliad arall ar y safle mae un o'r eiddo yn rhy agos at eiddo arall sydd wyth metr i ffwrdd.

 

·         Nid yw'r libart, lle mae'r ddarpariaeth parcio ceir, yn darparu lle ar gyfer llwybr troed, gyda bwlch o 13 metr rhwng eiddo ac eiddo arall gyferbyn.

 

·         Mynegwyd pryder nad oedd y cais yn addas i'r strydlun a bod materion o edrych dros o fewn y safle. Ystyriwyd hefyd bod y safle'n cael ei orddatblygu.

 

·         Mewn ymateb i'r sylwadau a godwyd, hysbysodd Rheolwr Tîm yr Ardal Rheoli Datblygu'r Pwyllgor fod y cais blaenorol am y cynllun preswyl wedi'i gymeradwyo. Y cais hwn oedd ystyried y  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Cais DM/2019/00800 - Dymchwel byngalo ac adeiladau allan presennol ac adeiladu 2 dŷ annedd deulawr ar wahân gyda mynediad rhodfa wedi'i newid o'r briffordd. Homestead, Wainfield Lane, Gwehelog, Brynbuga. pdf icon PDF 370 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig ar Gytundeb Adran 106.

 

Cyflwynwyd y cais i'r Pwyllgor Cynllunio ar 3ydd Mawrth 2020 gydag argymhelliad i'w gymeradwyo. Yn y cyfarfod hwn cynigiwyd y dylid cymeradwyo'r cais yn ddarostyngedig i'r chwe amod a amlinellir yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i Gytundeb Adran 106. Hefyd, ychwanegu amod ychwanegol i gymeradwyo manylion carthffosiaeth gan gynnwys cael gwared ar y trefniant presennol. Ystyriwyd wedi hynny y dylid sicrhau bod y manylion draeniad ar gael cyn ei gymeradwyo i ganiatáu craffu gan y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB), Cyfoeth Naturiol Cymru, trigolion lleol, y Cyngor Cymuned a'r Aelod Lleol.

 

Mynychodd yr Aelod lleol dros Lanbadog y cyfarfod trwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Os cymeradwyir y cais, mae angen mynd i'r afael â materion carthffosiaeth.

 

·         Mae'r cais arfaethedig yn aliniad gwell gyda llai o edrych dros yr eiddo cyfagos.

 

·         Hoffai'r Aelod lleol i'r Pwyllgor Cynllunio ystyried gostwng uchder y grib ychydig yn unol â'r eiddo cyfagos.

 

·         Bu pryderon ynghylch draenio a dimensiynau'r llain.

 

·         Mae cyllid Adran 106 yn gyfraniad cymedrol.

 

·         Gofynnodd yr Aelod lleol am wybodaeth am systemau ysgeintio gael eu gosod mewn eiddo sydd newydd eu hadeiladu.

 

·         Ail-wynebwyd Lôn Wainfield yn ddiweddar.  Gofynnodd yr Aelod lleol a ellid cytuno ar fond i sicrhau bod unrhyw ddifrod i'r ffordd sydd newydd ei hail-wynebu yn cael ei wella.

 

Roedd Cyngor Cymuned Gwehelog wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig yn amlinellu gwrthwynebiadau'r cyngor cymuned i'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Ymatebodd y cyngor i'r cais hwn ar 29 Mehefin 2020, pan wrthwynebodd yr aelodau yn unfrydol ar y seiliau a ganlyn:

 

   Ymgais yw hon i ffitio dau eiddo mewn un llain sydd wedi bod yn rhanedig o'r blaen. Bydd hyn yn gwneud lleiniau o faint annigonol ac allan o gymeriad ar gyfer yr hyn sydd yn ei hanfod yn lleoliad gwledig.

 

   Gwrthodwyd y cynllun gwreiddiol ar gyfer adeiladu'r tai un o flaen y llall trwy gynllunio a chyflwynwyd cynlluniau newydd gyda'r tai ger ei gilydd i gydymffurfio ag 'effaith rhuban' gweddill y lôn. Fodd bynnag, erys y pwynt nad oes digon o le ar gyfer dau d? ar y llain fach hon.

 

   Roedd yr aelodau'n poeni y byddai'r datblygiad arfaethedig yn peryglu preifatrwydd t? cyfagos arall.

 

   Roedd y cyngor yn bryderus â'r cynigion ar gyfer draenio ar y tir hwn, sef clai Sir Fynwy yn bennaf.

 

Yn sicr, nid yw'r pwynt olaf wedi'i egluro gan brofion dilynol a gynhaliwyd yn dilyn cyfnod hir o dywydd sych. Rydym yn dal i bryderu’n fawr am y cynigion ar gyfer draenio budr.

 

Rydym yn pryderu am y dryswch ymddangosiadol dros ffiniau - mae'n ymddangos bod chwyddiant bach ond sylweddol ym maint y llain, gallai hyn fod yn bwysig o ran cwrdd â'r gofynion ar gyfer draeniad d?r ffo.

 

Teimlwn y gallai'r datblygiad fynd yn groes i bolisi Cynlluniau Datblygu  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cais DM/2020/01438 - Datblygu 15 o anheddau (9 marchnad fforddiadwy a 6 marchnad agored) a datblygiad a seilwaith cysylltiedig eraill. Tir oddi ar Ffordd Tŷ Gwyn, Melin Fach, NP4 0HU. pdf icon PDF 239 KB

Cofnodion:

Roedd y cais hwn wedi'i dynnu'n ôl gan swyddogion cyn dechrau'r cyfarfod.

7.

ER GWYBODAETH - Yr Arolygiaeth Gynllunio - Penderfyniadau o ran Apeliadau a Dderbyniwyd:

7a

Penderfyniad Apêl - 30 Maple Avenue, Bulwark, Cas-gwent. pdf icon PDF 119 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd yn 30 Rhodfa Masarnen, Bulwark, Cas-gwent ar 5ed Ionawr 2021.

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i gwrthod.