Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 6ed Hydref, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Please note that in order to watch this meeting online via Microsoft Teams you may need to download the Teams app to your device. The meeting will be available to watch after the event on our youtube channel. 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

I ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Sir R. Edwards yn Gadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Sir P. Clarke yn Is-gadeirydd.

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cyhoeddodd y Cynghorydd Sir G. Howard fuddiant personol nad oedd yn ragfarnus yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau mewn perthynas â cheisiadau DM/2019/01004 a DM/2019/02012 gan ei fod yn aelod o Gymdeithas Ddinesig y Fenni ac nad oedd wedi cymryd unrhyw ran wrth ystyried y ceisiadau hyn fel aelod o'r gymdeithas hon.

4.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 178 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 1af Medi 2020 gan y Cadeirydd yn amodol ar y diwygiadau a ganlyn:

 

Cais DM/2020/00234 - Tudalen 3 - cynnwys pwynt bwled ychwanegol:

 

·         Y rheswm dros wrthod gohirio am ymweliad safle oedd bod y mwyafrif o Aelodau'n gwybod ardal Vinegar Hill a'r gost / oedi o ganlyniad i Covid-19.

 

Cais DM/2020/00883 - Tudalen 12 - newid pwynt bwled 5 fel a ganlyn:

 

Gohirio'r ystyriaeth o amod 3 i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio i geisio cynlluniau diwygiedig i ddangos a ellir darparu hyd at bedair carafán deithiol ar y safle ynghyd â lle i barcio a throi, yn ogystal â dau gartref parc a blociau cyfleustodau.

5.

Cais DM/2019/01004 - Dymchwel yr annedd bresennol a'i disodli â chanolfan byw egnïol sy'n darparu 18 o fflatiau ymddeol o ansawdd uchel, lle byw cymunedol, strategaeth dirwedd helaeth (gan gynnwys to gwyrdd) gyda chwrt preifat wedi'i dirlunio ynghyd â chyfleusterau pwll a champfa. Greenfield, Heol Merthyr, Llan-ffwyst. pdf icon PDF 496 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r 15 amod a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddibynnol ar Gytundeb Cyfreithiol Adran 106.

 

Roedd Cyngor Cymuned Llan-ffwyst, yn gwrthwynebu'r cais, wedi paratoi datganiad ysgrifenedig a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio fel a ganlyn:

 

Mae Cyngor Cymuned Llan-ffwyst Fawr wedi codi nifer o wrthwynebiadau manwl i'r cynnig hwn yn ystod y cyfleoedd ymgynghori statudol perthnasol. Mae'r rhain wedi'u dogfennu ac yn parhau i fod yn ddilys.

 

Wedi dweud hyn, hoffai'r Cyngor Cymuned gyflwyno'r datganiad hwn i'r Pwyllgor Cynllunio i atgyfnerthu ei wrthwynebiad i'r cais hwn ac i ychwanegu pwyslais ar raddfa fawr y datblygiad.

 

Roedd aelodau'r Cyngor Cymuned o'r farn ei bod yn anodd gwerthfawrogi graddfa'r datblygiad yn gywir ac effaith ailadroddiadau amrywiol o gynlluniau uchder a gyflwynwyd ar eiddo cyfagos. O edrych yn agosach, mae'n ymddangos y byddai graddfa'r datblygiad ar yr un lefel â rhai uchder o adeiladau masnachol lleol fel y Premier Inn a Waitrose. Yn amlwg, mae hyn yn annerbyniol yn ardal breswyl fwy traddodiadol Llan-ffwyst. Gwaethygir yr effaith gan leoliad uchel ar gyffordd y B4246 a B4269.

 

At hynny, dywed CDLl 5.135: 'Mae angen sicrhau bod pob datblygiad newydd o ddyluniad cynaliadwy a chynhwysol o ansawdd uchel ac yn parchu ac yn gwella ei amgylchoedd. Ni chefnogir datblygu graddfa a chymeriad amhriodol.'

 

Byddai'r Cyngor Cymuned yn dadlau'n gryf na fydd y datblygiad hwn yn gwella ei amgylchoedd ac mae'n amlwg ei fod o 'raddfa amhriodol' ar gyfer y lleoliad h.y.: ymhlith cartrefi preswyl llai.

 

Byddai aelodau o Gyngor Cymuned Llan-ffwyst Fawr yn annog yn gryf i wrthod y cais hwn.'

 

Roedd Mr. P. Rennie, yn gwrthwynebu'r cais, wedi paratoi fideo a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Cynllunio ac amlinellwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Disgrifir y datblygiad fel cyfadeilad fflat ymddeol byw gweithredol sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, ond nid yw'n un o'r pethau hyn.

 

·         Mae'r bloc fflatiau moethus ar gyfer pobl gyfoethog dros 60 oed.

 

·         Nid yw'r cynllun ychwaith yn dangos unrhyw ymrwymiad gwirioneddol i gynaliadwyedd.

 

·         Cofrestrwyd y datblygiad hwn yn wreiddiol ar gyfer caniatâd cynllunio ym mis Rhagfyr 2018 ar y diwrnod gwaith olaf cyn y Nadolig.  Gohiriodd gwyliau'r Nadolig hysbysiad i gymdogion gan leihau'r cyfnod ymgynghori cyhoeddus i'r lleiafswm cyn dyddiad y penderfyniad statudol.

 

·         Cwynodd preswylwyr fod angen ymgynghoriad cyhoeddus ar ddatblygiad mawr a gorfodwyd y datblygwr i dynnu'r cais yn ôl.  Fodd bynnag, roedd hyn er mwyn ailgyhoeddi'r cynigion ar holiadur.  Ni chafwyd ymdrech i egluro'r cynigion na chael unrhyw gyfle i godi cwestiynau. Roedd yn ofynnol i breswylwyr lywio llawer o ddogfennau technegol ar-lein.

 

·         Cyflwynwyd y cais a diwygiwyd y cynigion gyda chynigion diwygiedig wedi'u huwchlwytho ym mis Mehefin a mis Hydref 2019 ac ym mis Chwefror a mis Gorffennaf 2020.  Ni chafwyd esboniad clir o'r hyn a newidiodd ac ni cheisiwyd mynd i'r afael â'r egwyddor sylfaenol yr oedd y gymuned yn ei gwrthwynebu.

 

·         Mae'n bwysig bod y Pwyllgor Cynllunio yn edrych yn ôl ar wrthwynebiadau a dderbyniwyd i gais  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cais DM/2019/02012 - Datblygiad arfaethedig o 24 uned gofal ychwanegol (Defnydd Dosbarth C2), mynediad a pharcio ceir, tirlunio, triniaethau ffiniau a dulliau cau tir. Tir I'r De o Fwyty Brewers Fayre, Heol Iberis, Llan-ffwyst. pdf icon PDF 358 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a gyflwynwyd i'w wrthod am un rheswm a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Roedd Mr. M. Gray, yn cynrychioli asiant yr ymgeisydd, wedi paratoi recordiad sain a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Cynllunio ac amlinellwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Byddai cymeradwyo'r cais yn dod â buddion sylweddol i'r ardal gan ddarparu 24 o unedau gofal ychwanegol i bobl dros 55 oed eu meddiannu. Mae ymchwil wedi nodi bod angen critigol am y math hwn o lety yn Sir Fynwy.

 

·         Bydd 20 o swyddi newydd yn cael eu creu wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â'r cynnig gyda buddion pellach sylweddol i'r gadwyn gyflenwi.

 

·         Ehangu gweithrediad Cartref Gofal Heliwr Llwynog, cynllun lle mae trigolion Llan-ffwyst wedi mynegi cefnogaeth i'r ddau yn ystod y digwyddiad ymgynghori cyhoeddus ym mis Tachwedd 2019 ac fel y gwelir yn nifer y llythyrau cefnogaeth sylweddol i'r cais.

 

·         Gwneir yr argymhelliad i wrthod ar sail diffyg cydymffurfio â dyraniad y safle at ddibenion defnydd Dosbarth B yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

 

·         Mae ymgynghorwyr statudol wedi ymateb yn gadarnhaol i bob mater arall.

 

·         Ar adeg mabwysiadu'r CDLl yn 2014, dyrannwyd safle ehangach Porth Gorllewin at ddibenion Dosbarth B.

 

·         Bu newid sylweddol mewn amgylchiadau o ran fformat a dosbarth defnydd pob datblygiad cymeradwy ar safle ehangach Porth Gorllewin.

 

·         Mae caniatâd ar safleoedd cyfagos wedi caniatáu ar gyfer gwesty, dau yrru-i-mewn, bwyty tafarn a chartref gofal. Ni fyddai unrhyw un o'r rhain yn cael eu dosbarthu fel defnydd Dosbarth B.

 

·         O ran defnyddiau posibl ar gyfer y safle yn unol â'i ddyraniad, mae'r sylwadau gan yr Adran Bolisi yn yr adroddiad yn cydnabod efallai na fydd defnydd diwydiannol yn addas mwyach o ran s?n, oriau gwaith, cymysgedd traffig a symudiadau cysylltiedig cerbydau nwyddau trwm.

 

·         Mae argyfwng iechyd Covid-19 wedi cael effaith uniongyrchol ar y farchnad eiddo o ran meddiannu gofod llawr Dosbarth B a phrosiectau adeiladu arfaethedig.

 

·         Mae Banc Lloegr wedi rhagweld y gallair DU wynebu ei dirwasgiad dyfnaf mewn dros 200 mlynedd.  Felly, awgrymir bod y defnydd arfaethedig o'r safle at ddibenion 24 o unedau gofal ychwanegol sy'n eiddo i Gartref Gofal Heliwr Llwynog cyfagos ac yn cael ei weithredu ganddo yn cynrychioli defnydd synhwyrol o'r safle.  Bydd y datblygiad arfaethedig yn ategu'r cartref gofal presennol yn ogystal â darparu llety unllawr o ansawdd uchel i'r rhai dros 55 oed.

 

·         Mae angen critigol am lety gofal ychwanegol atodol yn Sir Fynwy.  Mae ymchwil a wnaed wedi nodi angen sylweddol heb ei ddiwallu a diffyg mawr ar gyfer unedau gofal ychwanegol yn Sir Fynwy. Roedd ymchwilwyr wedi nodi diffyg yn y cyflenwad o 397 o unedau sydd ond yn debygol o gynyddu wrth i amser fynd yn ei flaen. Er na fydd y datblygiad arfaethedig yn bodloni'r gofyniad hwn yn gynhwysfawr, bydd yn gwneud cyfraniad hanfodol at ddarparu llety o'r fath yn Sir Fynwy.

 

·         Byddai gwrthod y cais yn gyfle sylweddol a gollwyd er anfantais i drigolion lleol, darpar denantiaid y llety ac anfon signal negyddol at weithredwyr a allai geisio datblygu  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

Cais DM/2020/00883 - Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio DM/2019/01480 i alluogi parcio hyd at 4 carafán deithiol ar y safle at y defnydd a ganiateir o dan ganiatâd cynllunio DM/2019/01480, a chael gwared ar amod 4 ( y cyfyngiad i gydsyniad personol) o gydsyniad cynllunio DM/2019/01480. Tir Cyfagos Sunnybank, A48 Cric i Gylchfan Parkwall, Crick, Sir Fynwy. pdf icon PDF 409 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a nodi bod y cais cynllunio wedi'i ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio ar 1af Medi 2020 lle gwnaed penderfyniad rhanedig ynghylch y cynigion i amrywio amod 3 a dileu amod 4 o'r caniatâd cynllunio blaenorol DM/019/01480.   Penderfynodd y Pwyllgor Cynllunio wrthod dileu amod rhif 4 a chytunodd ag argymhelliad y swyddog i aralleirio'r amod yn unol â hynny fel yr amlinellwyd yn adroddiad y cais.   Mae'r elfen hon o'r cais wedi'i phenderfynu.   

 

Gohiriodd y Pwyllgor Cynllunio ystyriaeth o amrywiad amod 3 sy'n ceisio galluogi parcio hyd at bedwar carafán deithiol ar y safle at y defnydd a ganiateir o dan ganiatâd cynllunio DM/2019/01480.  Gohiriwyd yr elfen hon o'r cais i geisio cynlluniau diwygiedig i ddangos a ellir darparu hyd at bedair carafán deithiol ar y safle ynghyd â lle i barcio a throi, yn ogystal â dau gartref parc a blociau cyfleustodau.  

 

Argymhelliad swyddogion yw bod amrywiad amod 3 yn cael ei gymeradwyo i ganiatáu i'r safle gynnwys hyd at bedwar carafán deithiol ar y safle fel yr amlinellwyd yn adroddiad blaenorol y cais.  

 

Os na ddylai'r Aelodau dderbyn yr argymhelliad hwnnw, cynigiodd yr adroddiad ddau reswm dros wrthod amrywiad amod 3, a amlinellir isod:

 

1. Byddai lleoli carafanau teithiol ar y safle yn cynrychioli gorddatblygiad o'r safle a fyddai'n cael effaith annerbyniol ar amwynder gweledol yr ardal.  Felly mae'r datblygiad yn groes i Bolisïau DES1 (b) (c) (e), EP1 ac LC5 o Gynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Sir Fynwy.

 

2. Byddai lleoli carafanau teithiol ar y safle yn cael effaith annerbyniol ar ddiogelwch priffyrdd o ystyried yr anallu i'r carafanau gael eu tynnu o'r safle yn ddiogel yn groes i ofynion Polisi MV1 Cynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy.

 

Amlinellodd yr Aelod lleol dros Ddrenewydd Gelli-farch, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau a ganlyn:

 

·    Y penderfyniad heddiw yw penderfynu a ellid ychwanegu pedair carafán deithiol at y safle.

 

·    Mae'r Aelod lleol o'r farn nad oes unrhyw beth wedi newid ers y cais gwreiddiol.

 

·    Mae caniatáu i'r pedair carafán deithiol yn dal i fod yn orddatblygiad o'r safle cymedrol hwn gyda materion amwynder gweledol ychwanegol.

 

·    Mae'r Aelod lleol yn falch bod y carafanau wedi'u lleoli ar ben y safle a bod cynlluniau graddfa wedi'u darparu.

 

·    Mae safle'r cais yn gae o flaen safle Gwastraff y Gororau Crug sy'n fynediad ar y cyd i Ffordd yr A48.  Mae ardal y cais wedi'i hamgáu gan giât a ffensys pren.

 

·    Y tir yng nghefn safle'r cais yw'r hen safle Gwastraff y Gororau Crug sy'n cynnwys hen ardal chwareli sy'n arwain at gae wrth ymyl y draffordd.  Tybir bod y mynediad yn dal i fod yn eiddo i'r perchennog gwreiddiol gan mai dim ond hawl mynediad sydd gan yr ymgeisydd drosto.  Nid oes mynediad arall i dir Gwastraff y Gororau yn y cefn gan ei fod wrth ymyl y Draffordd.

 

·    Mae'r tir yn yr ardal flaen wedi'i leoli ar raddiant sy'n disgyn o'r gogledd i'r de ac  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

Yr Arolygiaeth Gynllunio - Penderfyniad Apêl: Tir ar Fferm Cwm Isaf, Ffordd Brynderi, Brynderi, Llantilio Crossenny, Y Fenni, Sir Fynwy. pdf icon PDF 74 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd yn Fferm Cwm Isaf, Ffordd Frynderi, Brynderi, Llandeilo Gresynni, Y Fenni ar 10fed Awst 2020.

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i gwrthod.

9.

Derbyniwyd Apeliadau Newydd - 1af Gorffennaf i 28ain Medi 2020. pdf icon PDF 191 KB

Cofnodion:

Gwnaethom nodi'r apeliadau newydd a dderbyniwyd rhwng 1af Gorffennaf a 28ain Medi 2020.