Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Craffu ar sut mae'r Cyngor yn defnyddio arian Grantiau Cyfleusterau i Bobl Anabl i ddatblygu rhyngwyneb effeithiol rhwng tai a gofal cymdeithasol er mwyn sicrhau canlyniadau hanfodol i ddefnyddwyr gwasanaeth. pdf icon PDF 121 KB

5.

Adrodd ar berfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ar gyfer 2019-20. pdf icon PDF 221 KB

6.

Adroddiad Monitro Cyllideb Mis 7 – Adroddiad ar gyfer craffu chwarterol. pdf icon PDF 297 KB

7.

Craffu ar y cynigion Cyfalaf a Refeniw drafft ar gyfer 2020-21 o fewn cyd-destun y Cynllun Ariannol Pedair Blynedd Tymor Canolig (adroddiadau i ddilyn).

Gweler y linc isod am fanylion – Agenda'r Cabinet 20fed Rhagfyr 2019:

 

·         Cynigion Cyllideb Cyfalaf Drafft 2020/21 i 2023/24.

·         Cynigion y Gyllideb Refeniw Ddrafft 2020/21.

 

https://democracy.monmouthshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=144&MId=4192

 

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

8a

Cydbwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc ac Oedolion - 5ed Medi 2019. pdf icon PDF 88 KB

8b

Pwyllgor Dethol Oedolion - 5ed Tachwedd 2019 (i ddilyn).

9.

Blaen-raglen Waith y Pwyllgor Dethol Oedolion pdf icon PDF 392 KB

10.

Cynllunydd Blaen-raglen Waith y Cyngor a'r Cabinet pdf icon PDF 520 KB

11.

Cyfarfod nesaf: 10fed Mawrth 2020, 10.00am