Agenda and minutes

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

3.

Gofal Cartref: Archwiliad i mewn i weithrediad “Troi’r Byd Wyneb i Waered” fel ymagwedd gynaliadwy tuag at Ofal Cartref pdf icon PDF 209 KB

Cofnodion:

Roedd y Pwyllgor wedi gofyn am adroddiad ar ofal cartref yn dilyn ei gyfarfod craffu ym mis Medi.  Cydnabu'r Pwyllgor mai "Troi'r Byd Ben i Waered" yw dull y Cyngor o ddatblygu darpariaeth gofal cartref cynaliadwy, ond, ar ôl deall o drafodaethau blaenorol fod y farchnad braidd yn fregus, cytunasant y byddai trosolwg o'r sefyllfa yn y sector gofal cymdeithasol mewn cyfarfod craffu yn y dyfodol yn ddefnyddiol.  Cytunodd y Pwyllgor i ganolbwyntio ar yr heriau o fewn y sector a deall sut y byddai'r Cyngor yn ymateb i'r heriau hynny.   Roedd dau ddarparwr gofal wedi cael eu gwahodd i fynychu'r cyfarfod. 

 

Clywodd yr Aelodau fod darpariaeth gofal cartref yn her gydnabyddedig ledled y DU, ond yr heriau penodol i Sir Fynwy oedd:

 

 • natur wledig y Sir
 • y ddemograffeg yng nghanolbarth a De'r Sir, ynghyd â phoblogaeth sy'n heneiddio
 • cynnydd mewn anghenion gofal

Clywodd y Pwyllgor fod hyn yn peri heriau o ran sut y gall y gweithlu fodloni'r galw.   Mae'r gwasanaethau i oedolion wedi bod yn gweithio ar fodel ("Troi'r Byd Ben i Waered"), a fydd yn cael ei roi ar waith ym mis Ebrill 2020.  Darparodd yr adroddiad dadansoddiad cyd-destunol o'r heriau a osodwyd, wedi'i ategu gan ddata a dynnodd sylw at broblemau o ran darparu gofal tymor hwy. Eglurodd swyddogion fod modelau gofal traddodiadol wedi bod yn seiliedig ar ddarparu gofal mewn ffordd drafodol ac er eu bod wedi diwallu anghenion personol, nid yw'n cyfrannu at anghenion iechyd a llesiant tymor hwy unigolyn neu ei deulu a'i ofalwyr.   Mae'r model newydd yn bwriadu adeiladu perthnasoedd ystyrlon a darparu model o gymorth sy'n sicrhau canlyniadau gwell i bobl.   Clywodd y pwyllgor y dylai'r dull seiliedig ar barthau alluogi deuddeg parth i ddarparu cefnogaeth i unigolion a'u gofalwyr trwy gymysgedd o ofal mewnol a darpariaeth annibynnol ac y bydd llwyddiant y dull seiliedig ar barthau yn cael ei werthuso. Manteision y dull hwn yw datblygu'r berthynas rhwng yr holl randdeiliaid sy'n gweithio yn y maes a sicrhau bod cynlluniau gofal yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i'r unigolyn a'r ffordd y mae'n dewis byw ei fywyd.   Gobeithir y bydd yr ymagwedd yn gwella profiadau defnyddwyr gwasanaethau’n fawr, yn cefnogi eu gofalwyr ac yn darparu rolau boddhaus i'r staff.

 

 

Herio:

 

 • Gofynnodd yr Aelodau am esboniad o ystyr 'oriau dyledus'.

Eglurodd y swyddogion, ar hyn o bryd, y mae ar rai pobl yr angen am rywfaint o gymorth ac na allwn ar hyn o bryd ddiwallu'r angen hwnnw yn ei gyfanrwydd ac er bod pobl heb unrhyw gymorth, efallai nad y cymorth a ddarperir yw'r pecyn cymorth delfrydol.

 

 • Gofynnwyd cwestiynau ynghylch y parodrwydd ar gyfer tywydd y gaeaf a phwysau'r gaeaf o ran y galw cynyddol am wasanaethau.


Cadarnhaodd swyddogion fod y Cyngor wedi'i baratoi'n addas ar gyfer tywydd garw a bod y cerbydau cywir yn eu lle.  Esboniwyd eu bod yn gweithio gyda gwasanaethau eraill, er enghraifft, nyrsys ardal i sicrhau bod pobl ar restr blaenoriaethau'r Cyngor yn cael cymorth.

 

4.

Adroddiad Perfformiad Diogelu Plant

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad perfformiad ar ddiogelu i'r Pwyllgor er mwyn ystyried cynnydd y Cyngor yn ystod 2018/19 wrth fodloni gofynion Polisi Diogelu Corfforaethol y cyngor a gymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2017.  Cyflwynodd swyddogion yr adroddiad ac egluro bod yr adroddiad gwerthuso yn ceisio sbarduno gwelliant mewn arfer diogelu ar draws y Cyngor ac yn sail i waith Gr?p Diogelu'r Awdurdod Cyfan. Eglurodd swyddogion fod yr adroddiad yn cynnig dealltwriaeth o sut mae pob gwasanaeth yn cyfrannu at ddiogelu a sut roedd yr adran yn cynnal 'archwiliadau diogel' i nodi unrhyw fylchau mewn busnes a sut y byddent yn mynd i'r afael â hwy. Mae'r dull yn ceisio sefydlu a chynnal y safonau uchaf o ran arferion diogelu a byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r aelodau bob blwyddyn.   Mae Atodiad 3 yn nodi'r camau allweddol i'w cymryd yn dilyn adolygiad gan Swyddfa Archwilio Cymru a gynhaliwyd ym mis Medi 2019.

 

Herio:

 

 • Cytunodd yr Aelodau bod cynnwys yr adroddiad yn dda, ond gofynnwyd am i rifau yn ogystal â chanrannau gael eu cyflwyno yn y dyfodol gyda rhestr o acronymau. 

 

 • O ran y meysydd hynny lle rydym wedi bod yn hollbwysig o ran "diogelu cadarn", gofynnodd y Pwyllgor pa mor anodd yw hi gyda rhywfaint o'r gweithlu sefydlog i roi newidiadau a dulliau ar waith.

Ymatebodd swyddogion ei bod yn gallu bod yn anodd, ond mai'r allwedd yw hyfforddiant a bod safon broffesiynol i'w chyflawni.  

 

 • Nodwyd bod ffigyrau hyfforddiant diogelu yn awgrymu bod angen hyfforddiant ar fwy o bobl, yn enwedig aelodau.

Cytunodd swyddogion i wirio'r ffigyrau ar gyfer hyfforddi aelodau, gan ofyn am hyfforddiant lefel 1 yn bennaf.

 

 • Gofynnodd yr Aelodau i'r swyddogion roi eu barn am y rhesymau posibl dros y nifer cynyddol o blant sy'n derbyn gofal. 

Dywedodd swyddogion fod nifer y plant mewn gofal yn cynyddu'n genedlaethol a bod nifer o ffactorau cyfrannol.  Mae'r trothwy ar gyfer dod â pherson ifanc i mewn i ofal yn asesiad anodd iawn sydd angen dyfarniad ac mae'r tîm wedi dadansoddi ei feini prawf i fesur a yw'n rhy uchel neu'n rhy isel a theimlir ei fod ar y lefel gywir.

 

 • Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd a oes proses glir ar gyfer rheoli honiadau proffesiynol a sut y mae ysgolion yn cymhwyso’r broses.  Roedd peth pryder y gallai unrhyw anghysondeb yn y modd y cymhwysir y broses effeithio'n andwyol ar les y staff.  

Ymatebodd y swyddogion bod proses glir ar waith a bod ysgolion yn ymwybodol o'r broses, ond y gellid eu hatgoffa.  

 

Canlyniad a Chasgliadau’r Cadeirydd:

 

Gofynnodd y Pwyllgor am weithdy ar gyfer aelodau etholedig ar y lefelau trothwy ar gyfer dod â phlant i ofal. 

 

Gofynnodd yr Aelodau i adroddiad byr gael ei gyflwyno ganol y flwyddyn er mwyn:

 

Ø  egluro'r data ynghylch y nifer sy'n manteisio ar hyfforddiant diogelu gan Aelodau. 

rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am berfformiad cyfarwyddiaethau o ran sicrhau diogelu, unwaith y bydd yr 'archwiliadau diogelu' wedi'u cwblhau a'u dadansoddi.

5.

Adroddiad Refeniw ac Alldro Cyfalaf: Adroddiad monitro cyllideb ar gyfer archwiliad chwarterol. pdf icon PDF 373 KB

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad monitro'r gyllideb ar gyfer craffu chwarterol.    Tynnodd y swyddog sylw'r Aelodau at baragraff 3.21 yr adroddiad sy'n crynhoi'r sefyllfa gyllidebol ar gyfer y gwasanaethau sy'n dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.   Cydnabu'r Aelodau'r gorwariant o £186 mil yn y gwasanaethau i oedolion a gofynnwyd i'r prif swyddog roi esboniad. Eglurodd y swyddog fod y rhain yn deillio'n bennaf o’r

pwysau staffio net yn Severn View a'r pwysau o fewn y farchnad gofal cartref a esboniwyd yn yr adroddiad sy’n cael ei drafod fel rhan o'r agenda hwn.  Dywedodd y swyddog fod rhai o'r rhain wedi cael eu digolledu drwy arbedion rheoli, arbedion i drefniadau gwasanaethau cefnogi unigol a chostau i Budden Crescent.  

 

Herio:

 

 • Gofynnodd y Pwyllgor i'r swyddog ddarparu ac esbonio'r gorwariant.

Dywedodd y swyddog, fel cam cynnar y flwyddyn ariannol, y rhagwelir gorwariant o £2.26 miliwn, hyd yn oed ar ôl ystyried grant gwerth £738 mil o'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol a Chynaliadwyedd gan Lywodraeth Cymru ac arbedion wedi'u didynnu o'r gyllideb gwerth £1.246 miliwn fel rhan o'r broses o bennu'r gyllideb.  Eglurwyd bod galw parhaus am ofal cartref sy'n rhoi pwysau ar wasanaethau gofal yn y cartref.  Er ar 31 Mai 2019, roedd 309 o oriau gofal wythnosol yn aros am froceriaeth gan y gwasanaeth ail-alluogi (a oedd yn cyflwyno tanwariant ar y gyllideb gofal cartref), roedd hyn mewn gwirionedd yn cuddio’r angen ychwanegol am leoliadau preswyl a nyrsio.   Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y gyllideb Oedolion ag Anableddau wedi gweld cynnydd yn yr angen am leoliadau, cyfanswm o 17, a oedd yn cyfateb i fwy na £1,000 yr wythnos.  Mae'r rhan fwyaf o'r arbedion a gyllidebwyd gan y Gyfarwyddiaeth wedi'u codi yn erbyn y gyllideb Oedolion, a rhagwelir y bydd hyn yn cael ei gyflawni yn ystod y cyfnod cynnar hwn o'r flwyddyn ariannol.

 

Gofynnodd yr Aelodau i'r swyddog egluro'r sefyllfa mewn perthynas â Severn View.

Eglurodd swyddogion mai'r goblygiadau ariannol yw bod staff yn sâl a bod angen neilltuo arian ar ei gyfer nad oes cyllideb ar ei gyfer.  

 

Canlyniad a Chasgliadau’r Cadeirydd:

 

Gofynnodd y Cadeirydd i'r Pwyllgor a oedd yn dymuno craffu ymhellach ar yr adroddiad hwn, ond cytunodd y Pwyllgor ei fod yn dechrau yn y flwyddyn ariannol ac y byddai'n dymuno cadw golwg ar y sefyllfa. 

 

 

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 89 KB

7.

Blaenraglen Gwaith Pwyllgor Dethol Oedolion pdf icon PDF 396 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad a gofynnwyd am i'r diwygiadau a chynnwys ychwanegol o gyfarfod heddiw gael eu cynnwys.

 

 

8.

Cynllun Gwaith Cyngor a Chabinet pdf icon PDF 298 KB

Cofnodion:

Nodwyd y rhaglen ac ni wnaed unrhyw geisiadau i ddod â'r adroddiadau i'r Pwyllgor. 

 

 

9.

I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel y 10fed o Ragfyr 2019