Agenda and minutes

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cyhoeddodd Linda Guppy fuddiant nad oedd yn rhagfarnus gan fod gan Gyngor Cymuned Llanfihangel Rogiet faes parcio a rennir gyda'r awdurdod.

 

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

4.

Monitro Cyllideb: Craffu ar sefyllfa monitro cyfalaf a refeniw'r gyllideb ym Mis 7, gan osod y cyd-destun ar gyfer craffu ar gynigion cyllidebol. pdf icon PDF 382 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Jonathan Davies a Dave Loder yr adroddiad ac ateb cwestiynau’r aelodau, gyda sylwadau ychwanegol gan yr Aelod Cabinet Phil Murphy.

Her:

Hyd yma, a yw unrhyw arian wedi'i adfer ar gyfer parcio ceir wedi'i gynnig i Gyngor Cymuned Llanfihangel Rogiet ar gyfer parcio ceir Twnnel Hafren?

Rydym yn cyflwyno hawliadau chwarterol i Lywodraeth Cymru ynghylch colli incwm ar gyfer meysydd parcio. Mae'r hawliad yn seiliedig ar weithgaredd gwirioneddol eleni o'i gymharu â'r llynedd. Bydd yn rhaid i ni drafod y ffordd ymlaen gyda Llanfihangel Rogiet gyda'r rheolwr Parcio Ceir.

O ran elw a diffygion, nid oes unrhyw beth yn yr adroddiad am elw paneli solar?

Rydym yn tanwario yn erbyn y fferm solar a'r adran gynaliadwyedd. Mae ein targedau incwm yn cael eu cyrraedd felly rydym yn nodi'r enillion gofynnol ar y fferm solar.

A ellir egluro'r sefyllfa gyda Capita Gwent - oni ddiddymon y cytundeb â nhw flynyddoedd yn ôl?

Ydy, mae'r camau olaf i ddiddymu'r cytundeb wedi cymryd cryn amser. Dyma nawr yw'r cam olaf o ddod â'r bartneriaeth i ben - dim ond y cam gweinyddol olaf yw hwn, a chael yr arian yn ôl i'r gwahanol bartneriaid.

Rhan o'r ffordd rydyn ni'n cydbwyso'r gyllideb yw trwy gadw swyddi ar agor - siawns nad yw hynny'n gynaliadwy yn y tymor hir ar gyfer darparu gwasanaethau'n iawn?

Mae'n benodol i'r gwasanaeth. Nac ydy, nid yw'n gynaliadwy yn y tymor hir ond eleni, yn fwy nag erioed, gyda staff yn cael eu dargyfeirio i ddelio â'r pandemig ni fu'r adnodd i lenwi'r swyddi gwag hynny lle bo angen. Y tu ôl i'r llenni, rydym yn edrych tuag at y cam adfer a pha siâp y mae'n rhaid i'r gwasanaethau hynny ei gymryd bryd hynny. Efallai y bydd y gwasanaethau hynny'n edrych yn wahanol bryd hynny, gyda gofynion gwahanol arnyn nhw, ac mae'n rhaid i ni fod yn barod i'w siapio a'u diwygio i ateb y galw.

Am flynyddoedd, rydym wedi cymryd ffactor swydd wag o 2%. Mae'n ffordd o hogi'r adran, ac mae'n ein galluogi i asesu a oes angen swydd mewn gwirionedd. Os yw adran wedi gwneud heb y swydd am amser sylweddol i gyflawni'r arbediad o 2% yna mae'n gofyn y cwestiwn a ddylai'r swydd fod yno yn y lle cyntaf. Roedd hynny'n wir sawl blwyddyn yn ôl ond yn sicr nid yw'n wir nawr: nid yw ffactor swyddi gwag mewn llawer o adrannau bellach yn briodol, yn enwedig ym maes Gofal Cymdeithasol. Rydym wedi derbyn hyn fel pwysau.

Felly, beth yw ein costau asiantaeth neu ymgynghoriaeth?

Nid oes gennym ffigur wrth law ar gyfer ardal y pwyllgor hwn. Mae'r rhai sydd wedi bod yn defnyddio costau asiantaeth wedi elwa o hyblygrwydd hynny. Mewn sawl maes, mae'r contractau hynny wedi bod yn hyblyg ac rydym wedi gallu galw arnynt yn ôl yr angen. Ond rydyn ni'n gwybod bod angen i ni lenwi'r swyddi gwag ar gyfer cynaliadwyedd tymor hir.

Mae arbediad o £72k ar oleuadau stryd - a yw'r broses o gyflwyno deuodau allyrru golau (LEDs)  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Craffu ar y Gyllideb: Craffu ar gynigion y gyllideb ar gyfer 2021/22 pdf icon PDF 1 MB

Defnyddiwch y ddolen hon i gyrchu'r papurau ar gyfer yr eitem hon, os gwelwch yn dda - ar gael fel rhan o agenda'r Cabinet 20fed Ionawr 2021. 

 

 Cliciwch Yma  

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Jonathan Davies a Dave Loder yr adroddiad ac ateb cwestiynau’r aelodau, gyda sylwadau ychwanegol gan yr Aelod Cabinet Phil Murphy.

Her:

Wrth gymharu cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Blaenau Gwent a Sir Fynwy, oni ddylid rhoi mwy o gyd-destun h.y. bod gan y cyntaf lawer mwy o amddifadedd?

Rydym yn ymwybodol bod ein demograffeg yn Sir Fynwy yn dra gwahanol i rai o'r awdurdodau eraill ond mae'r fformiwla ariannu ei hun i fod i ddelio â phob un o'r rheini. Rydym yn ymwybodol nad yw'r fformiwla honno o fudd i ni mewn sawl ffordd, ac rydym yn edrych i gael deialog gyda Llywodraeth Cymru ynghylch ei diwygio. O ran y setliad arfaethedig ar gyfer y flwyddyn nesaf, mae'r ardaloedd lle rydym wedi elwa, yn gymharol, yn dod o niferoedd poblogaeth, niferoedd disgyblion a chydraddoli adnoddau - mae Llywodraeth Cymru wedi mynd rhywfaint o'r ffordd i gydnabod mai Sir Fynwy sydd â'r gyfran fwyaf o arian o'r dreth gyngor, sydd ddim yn gynaliadwy i breswylwyr dros y tymor hir. Mae cymhariaeth rhwng Blaenau Gwent a Sir Fynwy yn ddefnyddiol iawn i'r cyhoedd, felly fe'i cynhwysir yma yn bennaf ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus.

Beth oedd Llywodraeth Cymru yn ei wrthbwyso trwy ei grantiau? Digartrefedd, er enghraifft?

Rydym yn aros am ffigurau setliad grant penodol. Mae'r pwysau'n cydnabod nad ydym wedi cael y cadarnhad gan Lywodraeth Cymru eto, felly'r pwysau a welwch yn y papurau yw'r pwysau crynswth ac nid yw'n cydnabod y gefnogaeth bellach yr ydym yn disgwyl ei chael ar ddigartrefedd a'r grant tai. Y pwysau digartrefedd ar hyn o bryd yw £875k. Rydym wedi cael gwybodaeth am grantiau ychwanegol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf; un yw cynnydd o £667k yn y grant cymorth tai. Ni allwn ddosrannu llawer o'r gost ddigartrefedd honno i'r cyllid ychwanegol hwnnw - mae hynny'n cael ei ddefnyddio mewn man arall - ond mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau £4m arall ledled Cymru i helpu i ddelio â mater digartrefedd. Mae swyddogion tai o'r farn y gallwn symud tua £275k o'r £875k hwnnw yn erbyn y cyllid hwn. Felly mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ariannu'r 6 mis cyntaf o'n costau digartrefedd trwy'r Gronfa Caledi. Felly, mae'r £875k wedi dod i lawr i £600k.

Rydyn ni'n cynyddu ffioedd a thaliadau yn unol â chwyddiant - a gallwn ni gael yr union ffigurau? Ydyn ni'n mynd am gyfartaledd? Beth yw'r darlun mwy?

Mae dadansoddiad manwl o'r ffioedd a'r taliadau yn Atodiad 2 y papurau cyllideb. Nid oes cynnydd cyffredinol; mae'r codiadau'n benodol i wasanaethau. Y cynnydd ar gyfartaledd yw 2.5%, sydd ychydig yn uwch na'r chwyddiant cyfredol. Mae swyddogion yn gosod eu codiadau mewn prisiau yn seiliedig ar yr hyn maen nhw'n meddwl y bydd y farchnad yn ei fforddio. Maent yn ystyried yr effaith ar y cyhoedd ac ati.

Er mwyn egluro: byddwn yn cynyddu'r dreth gyngor gan 4.95%, ac, ar gyfartaledd, yn cynyddu'r taliadau y gall y farchnad eu trin, ar 2.5% - mae'n debyg mai 'y farchnad' yw ein preswylwyr. A yw  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 695 KB

·         12 Tachwedd 2020

·         12 Ionawr 2021 (Arbennig)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

  • 12th November 2020
  • 12th January 2021 (Special)

The minutes were confirmed and signed as an accurate record.

 

7.

Rhaglen waith ymlaen y Cabinet a'r Cyngor pdf icon PDF 198 KB

8.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Cofnodion:

Dydd Iau 4ydd Mawrth.

9.

Rhaglen waith ymlaen Cymunedau Cryf pdf icon PDF 478 KB

Cofnodion:

Sylwch fod y dyddiad gwreiddiol wedi symud o 11eg i 4ydd Mawrth. Gofynnodd y Cynghorydd Batrouni a allai'r pwyllgor dderbyn briff am nifer y PYDdau yng nghyd-destun Cyfiawnder Cymdeithasol, a'i effaith ar deuluoedd. Cydnabyddid y byddai fel rheol yn dod o dan PYDdau, a chytunodd swyddogion i gyflwyno'r cais.