Agenda and minutes

Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio - Dydd Mawrth, 18fed Ionawr, 2022 10.00 am

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Cadarnhau'r Cofnodion canlynol:

2a

Is-Bwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio dyddiedig 7fed Medi 2021. pdf icon PDF 146 KB

Cofnodion:

Cafodd cofnodion yr Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio dyddiedig 7fed Medi 2021 eu cadarnhau a'u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

2b

Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio dyddiedig 14eg Medi 2021. pdf icon PDF 143 KB

Cofnodion:

Cafodd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 14eg Medi 2021 eu cadarnhau a'u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

2c

Is-Bwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio dyddiedig 12fed Tachwedd 2021. pdf icon PDF 153 KB

Cofnodion:

Cafodd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio a gynhaliwyd ar 12fed Tachwedd 2021 eu cadarnhau a'u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

3.

Adolygiad o'r Ffioedd Trwyddedu Blynyddol ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2022/2023. pdf icon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cawsom adroddiad ynghylch y Ffioedd Trwyddedu Blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022/2023.

 

Ar ôl ystyried yr adroddiad, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Roedd y ffioedd trwyddedu wedi'u rhewi ym mlwyddyn ariannol 2021/22 ac nid oedd asesiad wedi'i wneud.

 

·         Asesir ffioedd drwy benderfynu faint o waith sydd wedi'i wneud dros gyfnod o amser.   Mae'r broses wedi'i chymeradwyo gan Banel Trwyddedu ac Arbenigol Cymru Gyfan a ddefnyddir gan bob awdurdod lleol ledled Cymru.

 

·         Nid yw ffioedd dewisol ond wedi cynyddu ychydig, er enghraifft, mae ffioedd adnewyddu Gyrwyr Trwyddedig wedi cynyddu £11 dros gyfnod o dair blynedd, sy'n cyfateb i 31 ceiniog y mis.

 

·         Ystyrir bod trwydded cerbyd hacni a dynnir gan geffyl yr un fath â thrwydded cerbyd hacni.   Mae'r ddau yn destun yr un gwiriadau cyn rhoi trwydded gyda rhai gwahaniaethau bach.

 

Penderfynwyd: 

 

(i)            cymeradwyo'r ffioedd a nodir yn Atodiad A i'r adroddiad, o'r enw "Rhestr Ffioedd Trwydded ar gyfer 2022-23", yn ddarostyngedig, lle bo hynny'n berthnasol, i unrhyw hysbysiad cyhoeddus gofynnol.

 

(ii)          bod unrhyw wrthwynebiadau, a wneir yn briodol, ynghylch ffioedd ar gyfer rhoi trwyddedau ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat yn cael eu dwyn yn ôl i'r Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio cyn gynted â phosibl i'w hystyried yn briodol.

 

 

4.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Mawrth, 8fed Mawrth 2022 am 10.00am.

Cofnodion:

Dydd Mawrth, 8fed Mawrth 2022 am 10.00am.