Agenda and minutes

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefan Cyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

  • Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud); neu
  • Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu un o'n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i'r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk.Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gyflwyniadau gan y cyhoedd.

 

3.

Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd pdf icon PDF 948 KB

Darparu adroddiad ar nodau ac amcanion y gwasanaeth a thrafod y canlyniadau i blant a phobl ifanc ac effaith y gwasanaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Charlotte Drury y cyflwyniad ac ateb gwestiynau aelodau gyda sylwadau ychwanegol gan Tyrone Stokes.

 

Her:

Pa ymwneud sydd yna gydag atgyfeirio dyledion fel bod teuluoedd yn rheoli eu cyllidebau?

 

Mae hyn yn un o’r pethau gwirioneddol werth chweil yn y llinell gymorth a sefydlwyd – cafodd y gweithiwr ei hyfforddi i roi cyngor sylfaenol ar hawl i fudd-daliadau. Gwnaeth Llywodraeth Cymru y gwaith hwn yn 2020/21 gan gynnig cyfleoedd hyfforddi i helpu cynyddu sgiliau pobl a fedrai fod mewn sefyllfa i gynnig cyngor. Mae gennym hefyd gysylltiadau da iawn rhwng y panel Cymorth Cynnar a’r panel Ymyriad Tai; mae gan y panel Ymyriad Tai lawer o gyfleoedd i bobl geisio cyngor yn ymwneud â hawl i fudd-daliadau, cyngor ar fudd-daliadau, cynyddu incwm, rheoli dyledion a chyngor ar ddyledion. Mae gennym weithiwr ar y ddau banel hynny i sicrhau ein bod yn cydlynu yn y ffordd gywir a fod pobl yn cael y cymorth cywir.

 

Mae pryderon am blant sydd heb gysylltu gyda gweithio ar-lein, sy’n dal i fod gartref nawr. A oes ffyrdd i’w hannog i ddod yn ôl i’r ysgol?

Oherwydd fod addysg mor bwysig, mae’r holl wahanol wasanaethau yn codi lan ar gefnogi plant yn ôl i addysg a chefnogi eu mynediad i ddysgu. Mae thema sylfaenol o addysgeg gymdeithasol ar draws y tirlun. Mae bron yr holl blant y mae ACT yn gweithio gyda nhw yn gwella eu presenoldeb addysgol. Yn nhermau pethau penodol, mae darn mawr o waith yn mynd rhagddo rhwng y seicolegwyr addysgol a chwnsela risg ysgolion i edrych ar osgoi ysgol seiliedig ar emosiwn  - mewn gwirionedd, mae gwreiddiau’r rhan fwyaf o osgoi ysgol mewn llesiant emosiynol h.y. plant heb fod yn hapus yn yr ysgol. Rwyf hefyd yn aelod o bwyllgor rheoli Gwasanaeth Atgyfeirio Disgyblion Sir Fynwy, sy’n fy helpu i wneud cysylltiadau defnyddiol. Mae’n rhaid i wella dysgu plant a’u deilliannau dysgu fod wrth galon popeth a wnawn, ond nid yw’n ateb cyflym. Yn Sir Fynwy mae’n rhwyddach gweld y gwahaniaeth rhwng plant o gymunedau mwy llewyrchus a llai llewyrchus nag mewn awdurdodau eraill, a gwyddom fod hyn yn effeithio ar eu lles emosiynol.

 

A fu’r atgyfeiriadau yn neilltuol oherwydd bod teuluoedd wedi eu cyfyngu i un t??

I’r graddau yr oedd hynny yn ffactor, rydym fwy neu lai drwy hynny yn awr gan fod plant yn ôl yn yr ysgol ac oedolion yn ôl yn y gwaith. Mae lle bob amser yn ystyriaeth: mae cael mynediad i’r awyr agored, mannau gwyrdd ac yn y blaen mor bwysig i les pobl fel mai’r ateb yw ydi a nac ydi.

 

Mae’n wych gweld ein bod yn gwneud llawer o waith ar ymyriad.

Ni allwn byth wneud digon. Mae cyfeiriad teithio, yn yr ystyr o ddilyn dull ataliol, yn hollol wahanol erbyn hyn i’r hyn oedd 7 neu 8 mlynedd yn ôl. Dylai awdurdodau lleol yn cymryd plant i ofal bob amser fod y cam olaf a dim ond cael ei wneud os yw popeth arall wedi methu. Os gallwn wneud  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Monitro’r Gyllideb pdf icon PDF 630 KB

Craffu ar y sefyllfa gyllidebol (refeniw a chyfalaf) ar gyfer gwasanaethau sy'n dod o dan gylch gwaith y pwyllgor ym Mis 9.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Tyrone Stokes a Nicola Wellington yr adroddiad ac ateb cwestiynau aelodau.

 

Her:

A yw’r rhan fwyaf o’r grantiau yn seiliedig ar Covid neu ar gyfer agweddau neilltuol? Beth yw’r cyfyngiadau amser ar eu gwario?

Mae grantiau ar gyfer eitemau penodol heb fod yn gysylltiedig â Covid, Er enghraifft y grant Anghenion Dysgu Ychwanegol o £184k, y mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ei le ar ei gyfer, a’r grant Cynnal a Chadw Refeniw, £1.1m, a fu gennym ers nifer o flynyddoedd. Caiff y grant hwnnw ei wario eleni; yn wir, cafodd ei wario i wrthbwyso gwariant presennol ysgolion. Rydym wedi cytuno gyda Llywodraeth Cymru y gellir ymestyn nifer o’r grantiau eraill i’r flwyddyn ariannol nesaf, fydd yn galluogi ysgolion i gynllunio a gwneud darpariaeth iawn ar eu cyfer.

 

Er bod yr adroddiad yn dangos sefyllfa ariannol ffafriol, mae grantiau unwaith yn unig wedi cuddio’r pwysau gwirioneddol wrth symud ymlaen. Felly mae’n dal i fod pwysau £1.3m ar gyfer elfen plant mewn gofal cymdeithasol. Y niferoedd newydd sy’n dod i mewn yw’r rhai sydd angen cymorth drud. Mae’r grantiau yn cael eu croesawu’n fawr, ond rydyn ni’n dal i fynd i’r flwyddyn nesaf gyda her.

 

Yn nhermau pwysau ar ofal cymdeithasol, a yw hynny oherwydd plant sydd mewn gofal – y niferoedd neu oherwydd

Dim o reidrwydd. Y prif bwysau yw’r boblogaeth derbyn gofal sydd gennym. Ond rydym hefyd yn ceisio cael cyllid lle’r ydym wedi defnyddio’r holl gyfleoedd i ddefnyddio’r adnoddau prin sydd gennym – rydym yn ceisio hybu a chael cymorth ataliol ymhellach i lawr, fel y soniwyd yn yr eitem flynyddol, gan mai dim ond os yw popeth arall wedi methu y dylid dod â rhywun i ofal. mae’n achos o geisio ategu’r dull ataliol sydd gennym.

 

Pan fyddwch yn mynd am ddulliau arloesol, ydych chi’n edrych am y grantiau priodol i ategu’r gwaith hwnnw?

Ydym, ac mae cwestiwn o waddol, gan pan ddaw grantiau i ben ni allwn ‘droi’r tap i ffwrdd’ – cawn ein gadael yn dal i geisio dal ati gyda’r gwaith hwnnw, fel arall caiff ei golli.

 

Crynodeb y Cadeirydd:

Diolch i chi am yr adroddiad. Mae’n dda gweld fod balansau ysgolion yn gwella. Diolch i’r staff am eu gwaith caled mewn maes anodd iawn.

5.

Blaenraglen Gwaith Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc pdf icon PDF 496 KB

Cofnodion:

O gofio’r ystyriaethau gwleidyddol yn ystod y cyfnod yr etholiad, dylai Anghenion Dysgu Ychwanegol gael ei ystyried gan y weinyddiaeth nesaf – felly dim ond prosiect Myst y bydd y cyfarfod nesaf yn rhoi sylw iddo. Yn dilyn y cyfarfod nesaf, bydd y pwyllgor newydd (ar ôl yr etholiad) yn penderfynu ar y rhaglen waith.

 

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 467 KB

·         20fed Ionawr 2022

·         31ain Ionawr 2022 (Arbennig)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         20Ionawr 2022

·         31 Ionawr 2022 (Arbennig)

Cadarnhawyd a llofnodwyd y cofnodion. Cynigiwyd gan y Cynghorydd Powell ac eiliwyd gan y Cynghorydd Groucott.

 

7.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf